Please, email at info@sherpasansar.com, if anyone is interested to publish their news, articles, issues, interviews & event
 
Language Guide

1. Body Parts

1. Head

- In Sherpa Gho
- Romanized :Gho
- Nepali :Tauko

2. Eye

- In Sherpa Mik
- Romanized :Mik
- Nepali :Ankha

3. Nose

- In Sherpa Nau
- Romanized :Nau
- Nepali :Nakh

4. Ear

- In Sherpa Aamjok
- Romanized :Aamjok
- Nepali :Kaan

5. Teeth

- In Sherpa Sa
- Romanized :sa
- Nepali :Danth

6. Leg

- In Sherpa Kangba
- Romanized :Kangba
- Nepali :Khutta

7. Hand

- In Sherpa Lakpa
- Romanized :Lakpa
- Nepali :Haath

8. Finger

- In Sherpa Lakpi Yangjum
- Romanized :Lakpi Yangum
- Nepali :Aunla

9. Stomach

- In Sherpa Tho pa
- Romanized :Tho pa
- Nepali :Pet

10. Neck

- In Sherpa Jingba
- Romanized :Jingba
- Nepali :Ghaati

11. Hair

- In Sherpa ra
- Romanized :ra
- Nepali :kapal

12. Mouth

- In Sherpa Kha
- Romanized :Kha
- Nepali :Mukh

13. lips

- In Sherpa Chutu
- Romanized :Chutu
- Nepali :oath

14. Tongue

- In Sherpa Chela
- Romanized :Chela
- Nepali :Jibro

15. Chin

- In Sherpa UKU
- Romanized :UKU
- Nepali :Cheudo

16. Shoulder

- In Sherpa Pungba
- Romanized :Pungba
- Nepali :kum

17. Arm

- In Sherpa Thimung
- Romanized :Thimung
- Nepali :Pakhura

18. Toe

- In Sherpa Theptok
- Romanized :Theptok
- Nepali :Nang

2. Colors

1. White

- In Sherpa Karu
- Romanized :karu
- Nepali :Seto

2. Yellow

- In Sherpa Say ru
- Romanized :Say ru
- Nepali :Pa hey lo

3. Red

- In Sherpa Mah ru
- Romanized :Mah ru
- Nepali :Rato

4. Green

- In Sherpa Jaangmu
- Romanized :Jaangmu
- Nepali :Hariyo

5. Black

- In Sherpa Nakpu
- Romanized :Nakpu
- Nepali :Kaalo

6. Blue

- In Sherpa Wone bu
- Romanized :Wone bu
- Nepali :Nilo

7. Maroon

- In Sherpa Marmuk
- Romanized :Marmuk
- Nepali :khairo rato rang

8. Orange

- In Sherpa Liwang
- Romanized :Liwang
- Nepali :suntala rang

9. Pink

- In Sherpa Sing kya
- Romanized :Sing Kya
- Nepali :Gulabi

10. Purple

- In Sherpa Mukpu
- Romanized :Mukpu
- Nepali :Bai gune

11. saffron

- In Sherpa kurkumdok
- Romanized :kurkumdok
- Nepali :kesari

12. Voilet

- In Sherpa Gyamuk
- Romanized :Gyamuk
- Nepali :Kalejo

3. Days

1. Days of a week

- In Sherpa दुन्ठाक चीक्की ङीमातीवा
- Romanized :dunthak chikki ngima tiwa
- Nepali :साताका दिनहरू

2. Sunday

- In Sherpa जा ङीमा
- Romanized :Ja ngima
- Nepali :आइतबार

3. Monday

- In Sherpa जा दावा
- Romanized :Ja dawa
- Nepali :सोमबार

4. Tuesday

- In Sherpa जा मीङमार
- Romanized :Ja mingmar
- Nepali :मंगलबार

5. Wednesdy

- In Sherpa जा ल्हक्पा
- Romanized :Ja lhakpa
- Nepali :बुधवार

6. Thursday

- In Sherpa जा फुर्बु
- Romanized :Ja phurbu
- Nepali :बिहिबार

7. Friday

- In Sherpa जा पसाङ
- Romanized :Ja pasang
- Nepali :शुक्रबार

8. Saturday

- In Sherpa जा पेम्बा
- Romanized :Ja pemba
- Nepali :शनिबार

4. Direction

1. East

- In Sherpa Shar
- Romanized :Shar
- Nepali :Purwa

2. West

- In Sherpa Nub
- Romanized :Nub
- Nepali :Pachhim

3. North

- In Sherpa Chhyang
- Romanized :Chhyang
- Nepali :uttar

4. South

- In Sherpa Lho
- Romanized :Lho
- Nepali :Dachhin

5. Family Relations

1. Father

- In Sherpa पपा , पाला
- Romanized :Papa , Pala
- Nepali :बाबा, बुबा

2. Mother

- In Sherpa हामा , ममा
- Romanized :hama, mamaa
- Nepali :मामु, आमा

3. Grand Father

- In Sherpa पाला गगा, पपा गगा
- Romanized :pala gaga, papa gaga
- Nepali :हजुर बा

4. Grand Mother

- In Sherpa हाहा गगा, ममा गगा
- Romanized :hama gaga, mamaa gaga
- Nepali :हजुर आमा

5. Elder Brother

- In Sherpa आचु, चुचु
- Romanized :Aachu, Chu Chu
- Nepali :दाजु

6. Younger Brother

- In Sherpa आँगा
- Romanized :AANGHA
- Nepali :भाइ

7. Husband

- In Sherpa खेबाय
- Romanized :khewa
- Nepali :लोगने

8. Wife

- In Sherpa फेरमी
- Romanized :Phermi
- Nepali :सबासनी

9. Uncle

- In Sherpa औ
- Romanized :Aou
- Nepali :काका

10. Aunt

- In Sherpa आनि
- Romanized :Aaani
- Nepali :काकी

11. Son

- In Sherpa फुजुण
- Romanized :phujung
- Nepali :छोरा

12. Daughter

- In Sherpa फुम
- Romanized :phoom
- Nepali :छोरी

6. Five Elements

1. Wood

- In Sherpa shing
- Romanized :Shing
- Nepali :Daura

2. Iron

- In Sherpa Chaa
- Romanized :Chaa
- Nepali :Falam

3. Fire

- In Sherpa Meh
- Romanized :Meh
- Nepali :Aago

4. Water

- In Sherpa Chhu
- Romanized :Chhu
- Nepali :Paani

5. soil

- In Sherpa sa
- Romanized :sa
- Nepali :jamin

7. Fruits

1. Apple

- In Sherpa Shou
- Romanized :Shou
- Nepali :Shou

2. Banana

- In Sherpa Kera
- Romanized :Kera
- Nepali :Kera

3. Guava

- In Sherpa Amba
- Romanized :Amba
- Nepali :Amba

4. Orange

- In Sherpa Tshaluma
- Romanized :Tshaluma
- Nepali :Suntala

5. Peach

- In Sherpa Ashi Khambu
- Romanized :Ashi Khambu
- Nepali :Aaru

8. Good Etiquettes

1. Please

- In Sherpa पिलिज
- Romanized :Thakur
- Nepali :ठाकुर

2. Thanks

- In Sherpa धन्य्वाद
- Romanized :Thuchey
- Nepali :ठुचे

3. Welcome

- In Sherpa स्वागतम
- Romanized :Swagatam
- Nepali :स्वागतम

4. Kindly

- In Sherpa दया गर्नुहोस्
- Romanized :ing jay khi
- Nepali :दया गर्नुहोस्

5. Allow

- In Sherpa मलाई भन्न दिनुस
- Romanized :nga la siedo khi
- Nepali :मलाई भन्न दिनुस

6. After You

- In Sherpa तपाईको पछि
- Romanized :kheuro Jela
- Nepali :तपाईको पछि

7. Sorry

- In Sherpa माफ गर्नुहोस्
- Romanized :Tholo shek
- Nepali :माफ गर्नुहोस्

8. Excuse Me

- In Sherpa क्ष्मा पाउ
- Romanized :Tholo Shek yino
- Nepali :क्ष्मा पाउ

9. Pardon

- In Sherpa क्षमा दिनुहोस्
- Romanized :Khang ahh
- Nepali :क्षमा दिनुहोस्

10. No Mention

- In Sherpa केहि छैन
- Romanized :Khag may
- Nepali :केहि छैन

11. It's my pleasure

- In Sherpa यो मेरो शौभाग्य हो
- Romanized :ngey khi fap yin
- Nepali :यो मेरो शौभाग्य हो

12. Give me your pen

- In Sherpa तपाइको कलम दिनुहोस त
- Romanized :khyorey ngyuk ti tego khi
- Nepali :तपाइको कलम दिनुहोस त

13. Give me Glass of Water

- In Sherpa एक ग्लास पानि देउ
- Romanized :Chu glass khang nang
- Nepali :एक ग्लास पानि देउ

14. What is the time ?

- In Sherpa समय कति भयो ?
- Romanized :Tsu Ji tso khya knock ?
- Nepali :समय कति भयो ?

15. Yes, I will Drink

- In Sherpa अ, मा पीउछु
- Romanized :Lah sey nga thungu
- Nepali :अ, मा पीउछु

16. May i have your pen, please ?

- In Sherpa कृपया मलाई कलम दिन सक्नु हुन्छ ?
- Romanized :khey roye angyuk ti nga la tyer khi ta
- Nepali :कृपया मलाई कलम दिन सक्नु हुन्छ ?

17. A Glass of Water, Please

- In Sherpa कृपया एक ग्लास पानि दिनुस न
- Romanized :Thakurey Tsu Glass Khang terdo khi
- Nepali :कृपया एक ग्लास पानि दिनुस न

18. Time Please

- In Sherpa कृपया समय
- Romanized :tsu Ji Tso Khyatang ?
- Nepali :कृपया समय

9. Greetings and Farewell

1. Greetings

- In Sherpa टशी देले !
- Romanized :Tashi Dele
- Nepali :नमस्ते

2. Good Night

- In Sherpa जिम्ज्य नङ्गु!
- Romanized :dzimbal Tshop !
- Nepali :शुभरात्री।

3. Nice to see you

- In Sherpa ठेने घ लसुङ
- Romanized :thene gha lasung.
- Nepali :भेटेर खुशी लाग्यो

4. I am glad to meet you.

- In Sherpa ठेने घ लसुङ
- Romanized :lhengke thene gha lahsung.
- Nepali :यहाँ लाई भेटेर खुशी लाग्यो

5. Please come in.

- In Sherpa नङ्ल फेप
- Romanized :nang la phep.
- Nepali :भित्र पल्नुस्

6. How are you?

- In Sherpa थङ्बुरङ ज्यु वाए ?
- Romanized :thangbu rang jyu wae?
- Nepali :यहाँ लाई कस्तो छ ?

7. (I'm) fine.

- In Sherpa (ङ ल) थङ्बुरङ वाए ल
- Romanized :(nag la) thangbu rang wae la
- Nepali :(मलाई) सञ्चै छ

8. What's your name?

- In Sherpa (ख्योरे ) छेन ला खङ श्यी ?
- Romanized :Lhen ke ki tse la khang sungki ?
- Nepali :तपाईं को नाम के हो ?

9. My name is Dorji.

- In Sherpa ङे मिङ्ला दोर्जी सिउ
- Romanized :nge ming la Dorji siu
- Nepali :मेरो नाम दोर्जी हो

10. How old are you?

- In Sherpa गुङ्लो चो फेप्सुङ ?
- Romanized :hon. gunglo cho phep sung?
- Nepali :तपाईं कती बर्ष पुग्नु भयो ?

11. I am 18 years old.

- In Sherpa ङ लो च्योप्गे लेप सुङ
- Romanized :nga lo chyopge lepsung.
- Nepali :मेरो उमेर १८ बर्ष पुग्यो

12. Where do you live, these days?

- In Sherpa तिङ्सँग ख्योरोंग खेनी ज्युकी ?
- Romanized :khyorong tingsang kheni jyuki?
- Nepali :तिङ्सँग ख्योरोंग खेनी ज्युकी ?

13. I live at Boudha, Kathmandu.

- In Sherpa ङ यम्बुर क्षोर्तेन खल देकेउ
- Romanized :nga yambur chyorten khala dekiu.
- Nepali :म काठमाडौं बौद्धमा बस्छु

14. Near the Boudha stupa?

- In Sherpa बौद्ध क्षोर्तेन चाला ?
- Romanized :boudha chyorten chala?
- Nepali :बौद्ध नजिकै ?

15. Yes.

- In Sherpa लसे
- Romanized :lase
- Nepali :हो

16. How many members are there in your family?

- In Sherpa जिम्खङला मेरा चो ज्युवए ?
- Romanized :jimkhangla mera cho jyuwae?
- Nepali :तपाईको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ ?

17. There are five members in my family.

- In Sherpa ङे खाङ्बा मेरा ङा वए ।
- Romanized :nge khangba mera nga wae
- Nepali :मेरो परिवारमा पाँचजना छन् ।

18. Say Namaste to all family members.

- In Sherpa नङमी तेरीला ङे टशी देलेक सुङ्डे क्यी ।
- Romanized :nangmi terila tashi dele sungde kyi / khowa la nge tashi dele sungde kyi.
- Nepali :तपाईको घरमा सवैलाई नमस्ते सुनइ दीनुहोस

19. How cold is in Kathmandu?

- In Sherpa यम्बुर खाला चो टेङ्गे नो ?
- Romanized :yambur khala cho tenge no?
- Nepali :काठमाण्डौंमा कति जाडो छ ?

20. It is very cold in Kathmandu.

- In Sherpa यम्बुर खाला अला टेङ्गे नोक ।
- Romanized :yambur khala ala tenge nok.
- Nepali :काठमाण्डौमा निकै जाडो छ ।

21. Good-bye, farewell.

- In Sherpa कोले फेवा
- Romanized :kole phep.
- Nepali :विस्तारै पाल्नुस ।

22. See you tomorrow.

- In Sherpa सला ज्यल्लु ।
- Romanized :sala jyalu.
- Nepali :भोलि भेटौंला ।

23. See you again.

- In Sherpa लोङ् ज्यल्लु ।
- Romanized :long jyalu.
- Nepali :फेरी भेटौंला ।

24. Come again.

- In Sherpa फेपी किसा हई / नरी फेप् ।
- Romanized :phepi kisa/nari phewa.
- Nepali :फेरी पाल्नोस् ।

25. Have a nice trip.

- In Sherpa नेकोर लेमु उङशी ।
- Romanized :nekor lemu ungshi.
- Nepali :शुभ यात्रा ।

10. Insects

1. Butterfly

- In Sherpa Phalip
- Romanized :Phalip
- Nepali :putali

2. Moth

- In Sherpa Munthal
- Romanized :Munthal
- Nepali :putali

3. Caterpillar

- In Sherpa Bu Chigpa
- Romanized :Bu Chigpa
- Nepali :jhusilaykira

4. Spider

- In Sherpa Hrim Kong Kong
- Romanized :Hrim Kong Kong
- Nepali :Makura

5. Leech

- In Sherpa Patta
- Romanized :Patta
- Nepali :juka

6. Honey Bee

- In Sherpa Rangma
- Romanized :Rangma
- Nepali :mauri

7. Frog

- In Sherpa Balwa
- Romanized :Balwa
- Nepali :Byakuta

8. Snake

- In Sherpa Rul
- Romanized :Rul
- Nepali :sarpo

9. Ant

- In Sherpa Thongma
- Romanized :Thongma
- Nepali :Kamila

10. Flea

- In Sherpa Kyishig
- Romanized :Kyishig
- Nepali :udus

11. Meat

1. Beef Meat

- In Sherpa Laang Sha
- Romanized :Laang Sha
- Nepali :Goruko Masu

2. Buff Meat

- In Sherpa Messi Sha
- Romanized :Messi Sha
- Nepali :Bhaisi ko Masu

3. Chicken Meat

- In Sherpa tsha Sha
- Romanized :Tsha Sha
- Nepali :Kukhra ko Masu

4. Crab Meat

- In Sherpa Diksing Sha
- Romanized :Diksing Sha
- Nepali :Gangata ko Masu

5. Fish Meat

- In Sherpa ngha Sha
- Romanized :ngha Sha
- Nepali :Machha ko Masu

6. Duck Meat

- In Sherpa Dum cha Sha
- Romanized :Dum chayar Sha
- Nepali :hans ko masu

7. Mutton Meat

- In Sherpa Ra Sha
- Romanized :Ra Sha
- Nepali :Khasi ko Masu

8. Pork Meat

- In Sherpa Phak Sha
- Romanized :Phak Sha
- Nepali :sungur ko masu

12. Months

1. Months

- In Sherpa ला तीवा
- Romanized :la tiwa
- Nepali :महिनाहरू

2. January

- In Sherpa दावा ताङ्पो
- Romanized :Dawa tangpo
- Nepali :जनवरी

3. February

- In Sherpa दावा ङिपा
- Romanized :Dawa ngipa
- Nepali :फेब्रुअरी

4. March

- In Sherpa दावा सुम्पा
- Romanized :Dawa sumpa
- Nepali :मार्च

5. April

- In Sherpa दावा ज्यीपा
- Romanized :Dawa jyipa
- Nepali :अप्रिल

6. May

- In Sherpa च्यिन्दा ङापा
- Romanized :Dawa ngapa
- Nepali :मे

7. June

- In Sherpa दावा टुक्पा
- Romanized :Dawa tukpa
- Nepali :जुन

8. July

- In Sherpa दावा दुनपा
- Romanized :Dawa dunpa
- Nepali :जुलाई

9. August

- In Sherpa दावा गेपा
- Romanized :Dawa gepa
- Nepali :अगस्त

10. September

- In Sherpa दावा गुपा
- Romanized :Dawa gupa
- Nepali :सेप्टेम्बर

11. October

- In Sherpa दावा च्युपा
- Romanized :Dawa chyupa
- Nepali :अक्टोबर

12. November

- In Sherpa दावा च्युच्यीकपा
- Romanized :Dawa chyu chyikpa
- Nepali :नोवेम्बर

13. December

- In Sherpa दावा च्युङीपा
- Romanized :Dawa chyungipa
- Nepali :डिसेम्बर

13. Numbers

1. 1

- In Sherpa chig
- Romanized :chig
- Nepali :एक

2. 2

- In Sherpa nyi
- Romanized :nyi
- Nepali :दुई

3. 3

- In Sherpa Tsum
- Romanized :Tsum
- Nepali :तीन

4. 4

- In Sherpa zhi
- Romanized :zhi
- Nepali :चार

5. 5

- In Sherpa nga
- Romanized :nga
- Nepali :पाँच

6. 6

- In Sherpa thruk
- Romanized :Thruk
- Nepali :छ

7. 7

- In Sherpa dün
- Romanized :dün
- Nepali :सात

8. 8

- In Sherpa gay
- Romanized :gay
- Nepali :आठ

9. 9

- In Sherpa gu
- Romanized :gu
- Nepali :नौ

10. 10

- In Sherpa chu
- Romanized :chu
- Nepali :दश

14. Seasons

1. Seasons

- In Sherpa तुछेतीवा
- Romanized :tutshetiwa
- Nepali :ऋतुहरू

2. Spring

- In Sherpa स्वका
- Romanized :Swa ka
- Nepali :वसन्त ऋतु

3. Summer

- In Sherpa यर्उ
- Romanized :Yar u
- Nepali :गर्मीयाम

4. Autumn

- In Sherpa तोन
- Romanized :ton
- Nepali :शरद ऋतु

5. Winter

- In Sherpa गुन्बु
- Romanized :Gun bu
- Nepali :हिउ‘दयाम

15. Some Polite Phrases

1. I'm sorry, I couldn't make it that day

- In Sherpa मैले भेट गर्ने समय दिएको थिए तर म आउन सकिन, मलाई माफ गर्नु होला
- Romanized :tholoshek nga thi tsemi hungu mahnye
- Nepali :मैले भेट गर्ने समय दिएको थिए तर म आउन सकिन, मलाई माफ गर्नु होला

2. i'm Sorry

- In Sherpa माफ गर्नुस
- Romanized :Tholoshek
- Nepali :माफ गर्नुस

3. i'm very sorry

- In Sherpa म धेरै दुखि छु
- Romanized :pey tholoshek yino
- Nepali :म धेरै दुखि छु

4. i beg you pardon

- In Sherpa माफ गर्नु होला
- Romanized :ngay tholoshek yino
- Nepali :माफ गर्नु होला

5. Allow me to say

- In Sherpa मलाई बोल्ने अनुमति दिनुस
- Romanized :nga la siyido khi
- Nepali :मलाई बोल्ने अनुमति दिनुस

6. May i have your attention, please ?

- In Sherpa कृपया ध्यान दिनु होला
- Romanized :nga la lapsay sijikita ?
- Nepali :कृपया ध्यान दिनु होला

7. Let me help you

- In Sherpa म पनि तपाइको मदत गर्न चाहन्छु
- Romanized :ngae ki dalcha khigoki wa
- Nepali :म पनि तपाइको मदत गर्न चाहन्छु

8. will you speak slowly ?

- In Sherpa कृपया बिस्तारै बोल्नु हुन्छ कि ?
- Romanized :lapsay khali khali khido khi ta
- Nepali :कृपया बिस्तारै बोल्नु हुन्छ कि ?

9. Will you please move a bit ?

- In Sherpa कृपया केहि पर सर्नु हुन्छ कि
- Romanized :phechak chik khido khi
- Nepali :कृपया केहि पर सर्नु हुन्छ कि

10. Will you please, let me sit ?

- In Sherpa म बस्न सक्छु ?
- Romanized :nga desi gita ?
- Nepali :म बस्न सक्छु ?

16. Transportation

1. Aeroplane

- In Sherpa Num Du
- Romanized :Num Du
- Nepali :Biman

2. Boat

- In Sherpa Thu
- Romanized :Thu
- Nepali :Dunga

3. Bus

- In Sherpa Bus
- Romanized :Bus
- Nepali :Bus

4. Car

- In Sherpa Ghadi
- Romanized :Ghadi
- Nepali :Ghadi

5. Cargo

- In Sherpa Chalakh Khuru
- Romanized :Chalakh Khuru
- Nepali :Saaman Bokne

6. Cycle

- In Sherpa kangril
- Romanized :kangril
- Nepali :cycle

7. Fire Brigade

- In Sherpa May setu Thulkhor
- Romanized :May Setu Thulkor
- Nepali :Warun yantra

8. Jet

- In Sherpa Namdu Girpu
- Romanized :Namdu Girpu
- Nepali :Thulo Plane

9. Motorcycle

- In Sherpa Bakpa
- Romanized :Bakpa
- Nepali :Motorcycle

10. Trolly Bus

- In Sherpa Lok ki Bus
- Romanized :Lok Ki Bus
- Nepali :Trolly Bus

11. Oil Tanker

- In Sherpa Knum khuru Thulkhor
- Romanized :Knum khuru Thulkhor
- Nepali :tail ko tanker

17. Zodiac Signs

1. Tiger

- In Sherpa तक्
- Romanized :tak
- Nepali :बाघ

2. Rabbit

- In Sherpa यो
- Romanized :yo
- Nepali :खरायो

3. Dragon

- In Sherpa डुक
- Romanized :duk
- Nepali :ड्रेगन्

4. Snake

- In Sherpa डुल
- Romanized :dul
- Nepali :साप

5. Horse

- In Sherpa ता
- Romanized :ta
- Nepali :घोडा

6. Sheep

- In Sherpa लुक
- Romanized :luk
- Nepali :भेडा

7. Monkey

- In Sherpa टे
- Romanized :te
- Nepali :बादर

8. Bird ( rooster )

- In Sherpa च्या
- Romanized :chya
- Nepali :चरा

9. Dog

- In Sherpa खी
- Romanized :khi
- Nepali :कुकुर

10. Pig

- In Sherpa फक
- Romanized :phak
- Nepali :सुङ्गुर

11. Rat

- In Sherpa च्यीवा
- Romanized :Chyi wa
- Nepali :मुसा

12. Ox

- In Sherpa लाङ्
- Romanized :lang
- Nepali :गोरु

Dictionary