Please, email at info@sherpasansar.com, if anyone is interested to publish their news, articles, issues, interviews & event
 
Dictionary
a
1. abbot (n.)

- In Sherpa :खेन्पो
- Romanized : khenpo
- Nepali :उपाध्याय

2. ability (n.)

- In Sherpa :थुपु་/नुपा
- Romanized : nupa
- Nepali :क्षमता

3. about (prep.)

- In Sherpa :कोर्ला
- Romanized : korla
- Nepali :सम्बन्धमा

4. abroad (adv.)

- In Sherpa :क्षीग्यल् ला
- Romanized : chhigyala
- Nepali :विदेशमा

5. absolutely (adv.)

- In Sherpa :तेरी
- Romanized : teri
- Nepali :पुरै

6. accept (v.)

- In Sherpa :ङोलेन་
- Romanized : ngolen
- Nepali :स्वीकार गर्नु

7. accident (n.)

- In Sherpa :दापु
- Romanized : dapu
- Nepali :दुर्घटना

8. according (prep.)

- In Sherpa :दोकईरङ
- Romanized : dokirang
- Nepali :अनुसार

9. ache (n.)

- In Sherpa :नस्हुक
- Romanized : na shuk
- Nepali :दुखाई

10. across (adv.)

- In Sherpa :ठेला
- Romanized : thela
- Nepali :तेर्सो

11. across (prep.)

- In Sherpa :फर्केन
- Romanized : pharken
- Nepali :पारी

12. acting (n.)

- In Sherpa :नम्ग्युर
- Romanized : namrgyu
- Nepali :अभिनय

13. action (n.)

- In Sherpa :क्यीतङ
- Romanized : kyitang
- Nepali :व्यवहार

14. active (Adj.)

- In Sherpa :हुर्चोन÷टेमु
- Romanized : laka
- Nepali :फुर्तिलो

15. activity (n.)

- In Sherpa :लाका
- Romanized : laka
- Nepali :क्रियाकलाप

16. actor (n.)

- In Sherpa :क्षोम्बु मी
- Romanized : dokar wa
- Nepali :अभिनेता

17. actually (adv.)

- In Sherpa :क्षोम्बु मी
- Romanized : uthung kyasi
- Nepali :अभिनेता

18. add (v.)

- In Sherpa :नेम्पा ग्यकु
- Romanized : nempa gyaku
- Nepali :थप्नु

19. added (Adj.)

- In Sherpa :हृेउ
- Romanized : rheu
- Nepali :मिसाएको

20. address (n.)

- In Sherpa :खच्यङ
- Romanized : khachyang
- Nepali :ठेगाना

21. admire (v.)

- In Sherpa :तोरे ताङगु
- Romanized : tore tanggu
- Nepali :प्रशंसा गर्नु

22. admit (v.)

- In Sherpa :श्युकजीतु
- Romanized : shyuk jyitu
- Nepali :प्रवेश दिनु

23. adolescence (n.)

- In Sherpa :नाज्यीम्
- Romanized : naajyim
- Nepali :किशोर

24. adult (n.)

- In Sherpa :जेन्दा
- Romanized : dzenda
- Nepali :वयस्क

25. adverse (Adj.)

- In Sherpa :फीलोक्पा
- Romanized : philokpa
- Nepali :विपरीत

26. advice (n.)

- In Sherpa :लप्च्य
- Romanized : lap chya
- Nepali :सल्लाह

27. affect (v.)

- In Sherpa :छोर्वा केप
- Romanized : nasam tongu
- Nepali :प्रभाव पर्नु

28. affection (n.)

- In Sherpa :थुनलम
- Romanized : thun lam
- Nepali :मिलीजुली

29. afford (v.)

- In Sherpa :थुप्कीउ
- Romanized : thup kiu
- Nepali :सामार्थ्य हुनु

30. afraid (Adj.)

- In Sherpa :ज्यीवा लाउ
- Romanized : jiwa lau
- Nepali :डराएको

31. after (adv.)

- In Sherpa :तिङ्ला
- Romanized : ting la
- Nepali :पछि

32. again (adv.)

- In Sherpa :लोङ्
- Romanized : long
- Nepali :फेरी

33. against (prep.)

- In Sherpa :खप् ते
- Romanized : khap te
- Nepali :विरुद्ध

34. aged (Adj.)

- In Sherpa :गावा / कु डेउ
- Romanized : gawa/ ku deu
- Nepali :वृद्ध

35. agent (n.)

- In Sherpa :लाका क्यीरु मी
- Romanized : le che
- Nepali :कार्यकता

36. agree (v.)

- In Sherpa :टोङगु डिकु
- Romanized : ??????
- Nepali :lo thin du

37. agriculture (n.)

- In Sherpa :श्यीङ् लाका
- Romanized : shying le
- Nepali :कृषि

38. ahead (adv.)

- In Sherpa :दोङला
- Romanized : ??????
- Nepali :dong la

39. air (n.)

- In Sherpa :लुङ
- Romanized : ??????
- Nepali :urtuk

40. airplane (n.)

- In Sherpa :नम्डु
- Romanized : namdu
- Nepali :विमान

41. airport (n.)

- In Sherpa :नम्थाङ
- Romanized : nam thang
- Nepali :विमानस्थल

42. alarm (n.)

- In Sherpa :ङेन्दा
- Romanized : ngen da
- Nepali :सुचना दिने यन्त्र

43. alcohol (n.)

- In Sherpa :आरक
- Romanized : chhang arak
- Nepali :रक्सी

44. alike (Adj.)

- In Sherpa :चीक्पराङ
- Romanized : chik pa rng
- Nepali :उस्तै

45. alive (Adj.)

- In Sherpa :सेन्बु
- Romanized : sonpo
- Nepali :जिउंदै

46. all over (phr.v.)

- In Sherpa :खङथेप्ल
- Romanized : ?????
- Nepali :khang thep la

47. all right (phr.v.)

- In Sherpa :तेरी ल्येमु
- Romanized : ????
- Nepali :teri lemu

48. all through (phr.v.)

- In Sherpa :गोने ज्युक्पर
- Romanized : teri
- Nepali :पुरै

49. allow (v.)

- In Sherpa :ओङ्ज्य तेरु
- Romanized : nangwa teru.
- Nepali :आज्ञा दिनु

50. alone (adv.)

- In Sherpa :चीकरङ
- Romanized : chik rang.
- Nepali :एक्लै

51. already (adv.)

- In Sherpa :अानाके
- Romanized : ana rang.
- Nepali :अघिनै

52. also adv. (adv.)

- In Sherpa :याङ
- Romanized : ??
- Nepali :yang/ ang

53. alter v. (v.)

- In Sherpa :ग्यूरु
- Romanized : gyuru
- Nepali :बदल्नु

54. although (conj.)

- In Sherpa :क्यासीरङ्
- Romanized : ????????
- Nepali :kyasi rang

55. always (adv.)

- In Sherpa :नरी
- Romanized : ?????
- Nepali :nari/ namsang

56. amaze (v.)

- In Sherpa :हालेउ
- Romanized : haleu
- Nepali :छक्क पर्नु

57. amuse (v.)

- In Sherpa :गोटा क्यीरु
- Romanized : goTa kyiru
- Nepali :मनोरञ्जगर्नु

58. and (conj.)

- In Sherpa :तङ
- Romanized : tang
- Nepali :र

59. anew (adv.)

- In Sherpa :लोङ
- Romanized : ????
- Nepali :long/ yalong

60. angry (Adj.)

- In Sherpa :ङीर्मा
- Romanized : ????
- Nepali :ngirma/ khongtho

61. animal (n.)

- In Sherpa :सेम्च्येन
- Romanized : ?????????
- Nepali :semchyen/ sok chhak

62. ankle (n.)

- In Sherpa :टेलुङ
- Romanized : telu nga
- Nepali :गोली गांठो

63. anniversary (n.)

- In Sherpa :लोरेई टेन्सो
- Romanized : lorei Tenso
- Nepali :बार्षिकोत्सव

64. answer (n.)

- In Sherpa :लेन
- Romanized : len
- Nepali :उत्तर

65. ant (n.)

- In Sherpa :टोङ् मा
- Romanized : tong ma
- Nepali :कमिला

66. anthem (n.)

- In Sherpa :ग्यल्लु
- Romanized : gyallu
- Nepali :राष्ट्रिय गीत

67. any (Adj.)

- In Sherpa :चुकातीङ्
- Romanized : tsuka ting
- Nepali :कुनैपनि

68. anybody (pronoun)

- In Sherpa :सुयीन्सीेङ्
- Romanized : suyin sing
- Nepali :སུ་ཡིན་སིངྲ།

69. anyhow (adv.)

- In Sherpa :चुक्क्या यीन्सीङ्
- Romanized : tsukkya yinsing
- Nepali :जसरी पनि

70. anything (pronoun)

- In Sherpa :च्यलक चुकतीङ्
- Romanized : chyalak tsukating
- Nepali :कुनै वस्तु

71. anytime (adv.)

- In Sherpa :चोपालङ
- Romanized : chopalang
- Nepali :कुनै बेला

72. anywhere (adv.)

- In Sherpa :खेनी यीन्सीरङ्
- Romanized : kheni yinsirang
- Nepali :कुनैपनि ठाउंमा

73. apart (adv.)

- In Sherpa :दाक् दुक्पी
- Romanized :
- Nepali :dak dukpi

74. apiece (adv.)

- In Sherpa :रे रे क्याने
- Romanized : rere kyane
- Nepali :एक एक गरेर

75. apology (n.)

- In Sherpa :श्यक्पा
- Romanized : shyakpa
- Nepali :क्षमा याचना

76. appalling (Adj.)

- In Sherpa :जिवा कुतु
- Romanized : jyiwa kutu
- Nepali :तर्साउने

77. appeal (v.)

- In Sherpa :श्हुवा बुल्लु
- Romanized : shuwa bulu
- Nepali :निबेदन गर्नु

78. apple (n.)

- In Sherpa :स्याउ
- Romanized : shyau
- Nepali :स्याउ

79. application (n.)

- In Sherpa :रे दुन श्होप् यीकी
- Romanized : redun shop yiki
- Nepali :विन्तिपत्र

80. apply (v.)

- In Sherpa :थोकु
- Romanized : thoku
- Nepali :प्रयोग गर्नु

81. appreciate (v.)

- In Sherpa :यम्छेन किरु
- Romanized : ?????? ????
- Nepali :yamtshen kiru

82. arbitrary (Adj.)

- In Sherpa :ठीम् मेतु །
- Romanized : thim metu
- Nepali :नियम नभएका

83. architect (n.)

- In Sherpa :पर्वा
- Romanized : ?? ????
- Nepali :parwa

84. area (n.)

- In Sherpa :सखुल्ྱ་་दाशा
- Romanized : sakhul
- Nepali :क्षेत्रྱ་་इलाका

85. argue (v.)

- In Sherpa :खादप क्यीरु
- Romanized : khadap kyiru
- Nepali :वादविवाद गर्नु

86. arms (n.)

- In Sherpa :लक्च्या
- Romanized : ???????? ?????? ?????
- Nepali :lakchya

87. arms up (phr.v.)

- In Sherpa :लक्पा ग्याने
- Romanized : lakpa gyane
- Nepali :पाखुरा तन्काउनु

88. army (n.)

- In Sherpa :मक्मी
- Romanized : makmi
- Nepali :सैनीक

89. around (prep.)

- In Sherpa :फर्लाछुर्ला
- Romanized : ????????
- Nepali :phar la tshur la

90. arrange (v.)

- In Sherpa :टडीक् क्यीरु
- Romanized : TaDik kyiru
- Nepali :बन्दोवस्त गर्नु

91. arrangement (n.)

- In Sherpa :टडीक
- Romanized : ?????????
- Nepali :TaDik

92. arrest (v.)

- In Sherpa :जिम्बु
- Romanized : jimbu
- Nepali :गिरफ्तार गर्नु

93. arrival (n.)

- In Sherpa :ज्योरु/ लेप्पु
- Romanized : jyoru/ leppu
- Nepali :आगमन

94. arrive (v.)

- In Sherpa :ल्येपु
- Romanized : lyepu
- Nepali :आईपुग्नु

95. article (n.)

- In Sherpa :चोमयीक्
- Romanized : tsom yik
- Nepali :लेख

96. artist (n.)

- In Sherpa :खांपा
- Romanized : khapa
- Nepali :चित्रकार

97. as (adv.)

- In Sherpa :दोकै
- Romanized : doke
- Nepali :जस्तै

98. as long as (adv.)

- In Sherpa :ति परसेक्
- Romanized : ti parsek
- Nepali :जब सम्म

99. ashamed (Adj.)

- In Sherpa :ङोछा लाउ
- Romanized : ngotsha lau
- Nepali :लज्जित

100. ask (v.)

- In Sherpa :ट्याप्
- Romanized : tyap
- Nepali :सोध्नु

101. asleep (Adj.)

- In Sherpa :ङिला श्योरु
- Romanized : ngila syoru
- Nepali :सुतेको

102. assault (n.)

- In Sherpa :लक्पा तोङ्गु
- Romanized : lakpa tongu
- Nepali :आक्रमण गर्नु

103. assembly (n.)

- In Sherpa :जोम्सा
- Romanized : jomsa
- Nepali :सभा

104. assist (v.)

- In Sherpa :ग्याप क्योर्
- Romanized : ?????
- Nepali :gyap kyor

105. assume (v.)

- In Sherpa :यीन नोउ
- Romanized : yin nou
- Nepali :अनुमान गनु

106. astonish (v.)

- In Sherpa :हालेपा
- Romanized : halepa
- Nepali :छक्क पर्नु

107. astray (Adj.)

- In Sherpa :लाम नोरु
- Romanized : lam noru
- Nepali :बाटो भुलेको

108. astrology (n.)

- In Sherpa :कर ची
- Romanized : karchi
- Nepali :ज्योतिषविद्या

109. at (prep.)

- In Sherpa :तीपला
- Romanized : tipala
- Nepali :त्यतिखेर

110. athleti (Adj.)

- In Sherpa :चिर्मु
- Romanized : tsirmu
- Nepali :खेल्कुद

111. attach (v.)

- In Sherpa :ज्यारु
- Romanized : jyaru
- Nepali :टास्नु

112. attack (n.)

- In Sherpa :ग्यक्डोप
- Romanized : gyakdop
- Nepali :हमला गर्नु

113. attentive (Adj.)

- In Sherpa :लो चेच्यीक
- Romanized : lo che chek
- Nepali :ध्यानमग्न

114. attract (v.)

- In Sherpa :सेम्ला डोप
- Romanized : semla Dop
- Nepali :आकर्षण गनु

115. attract 2 (v.)

- In Sherpa :यीवाङ ठोक्पा
- Romanized : yit wang Thokpa
- Nepali :आकर्षण गर्नु

116. aunt (n.)

- In Sherpa :उरु
- Romanized : ???
- Nepali : यीन काकी

117. authority (n.)

- In Sherpa :वाङ्क्षा
- Romanized : wang chha
- Nepali :अधिकार

118. automatic (n.)

- In Sherpa :पेसर
- Romanized : pesar
- Nepali :स्वचालित

119. avalanche (n.)

- In Sherpa :काङरु
- Romanized : kang ru
- Nepali :हिम पहिरो

120. award (n.)

- In Sherpa :च्या गा
- Romanized : chya ga
- Nepali :पुरस्कार

121. awareness (n.)

- In Sherpa :योन्तेन्
- Romanized : yonten
- Nepali :ज्ञान

b
1. babbler (n.)

- In Sherpa :खाङ्थेप लपु
- Romanized : khang thep lapu
- Nepali :फतफतउनु

2. babe (n.)

- In Sherpa :आङा
- Romanized : anga
- Nepali :बालक

3. bachelor (n.)

- In Sherpa :ख्योक् पेजा
- Romanized : kyok pedza
- Nepali :कुमार

4. back (n.)

- In Sherpa :ग्याप्
- Romanized : gyap
- Nepali :पछाडि, पीठ

5. bad (Adj.)

- In Sherpa :मेलक्पा
- Romanized : melakpa
- Nepali :नराम्रो

6. bag (n.)

- In Sherpa :बेर्पा, गीउ
- Romanized : berpa/ giu
- Nepali :झोला

7. bake (v.)

- In Sherpa :ह्रेकु
- Romanized : hreku
- Nepali :सेक्नु

8. bakery (n.)

- In Sherpa :कुर खाङ
- Romanized : kur khang
- Nepali :रोटी पोल्ने घर

9. balance (n.)

- In Sherpa :च्योङ्डा
- Romanized : chyongDa
- Nepali :सन्तुलन

10. balcony (n.)

- In Sherpa :सेङ्याप
- Romanized : seng yap
- Nepali :बरन्डा

11. bamboo (n.)

- In Sherpa :पतीप्
- Romanized : patip
- Nepali :बास

12. banana (n.)

- In Sherpa :केरा
- Romanized : kera
- Nepali :केरा

13. bandit (n.)

- In Sherpa :च्यक्पा
- Romanized : chyakpa
- Nepali :डाकु

14. bargain (v.)

- In Sherpa :गोङ् डीकु
- Romanized : gong Diku
- Nepali :मोल मिलाउनु

15. baron (n.)

- In Sherpa :कुटक्, मीक्षे
- Romanized : kuTak
- Nepali :ठुलोठाला

16. barrack (n.)

- In Sherpa :मक् घर
- Romanized : mak ghar
- Nepali :सैनिक अड्डा

17. basket (n.)

- In Sherpa :फचील, फर्चिल
- Romanized : fachil/ farchil
- Nepali :चोयाको सामान

18. beach (n.)

- In Sherpa :ग्यम्छोई चा
- Romanized : gyam tshoi cha
- Nepali :समुद्रीतट

19. bead (n.)

- In Sherpa :श्यी
- Romanized : shyi
- Nepali :माला

20. beam (n.)

- In Sherpa :दुङ मा
- Romanized : dung ma
- Nepali :धुरी

21. bear (n.)

- In Sherpa :तोम्
- Romanized : tom
- Nepali :भालु

22. beat (v.)

- In Sherpa :दुङ्गु
- Romanized : dunggu
- Nepali :कुटनु

23. beautiful (Adj.)

- In Sherpa :जेमु
- Romanized : jemu
- Nepali :सुन्दर

24. beauty (Adj.)

- In Sherpa :ल्यामु, जेमु
- Romanized : lemu/ jemu
- Nepali :सुन्दरता

25. because (conj.)

- In Sherpa :च्यिला सिसी, गुन्छेन
- Romanized : chyila sisi/ gyun chhen
- Nepali :किन भने

26. bed (n.)

- In Sherpa :ञ्यल्ठी
- Romanized : nyal Thi
- Nepali :पलङ

27. bee (n.)

- In Sherpa :रङ् मङ्
- Romanized : rang mang
- Nepali :झिंगा

28. beef (n.)

- In Sherpa :लाङ्श्या
- Romanized : lang shya
- Nepali :गोरुको मासु

29. before (Adj.)

- In Sherpa :गोमाला
- Romanized : gomala
- Nepali :अगाडि

30. beg (v.)

- In Sherpa :लोङ्गु
- Romanized : longu
- Nepali :माग्नु

31. beggar (n.)

- In Sherpa :लोङ्खेन
- Romanized : long khen
- Nepali :भिकारी

32. begin (v.)

- In Sherpa :गो जुकु
- Romanized : go juku
- Nepali :शुरु गर्नु

33. behind (prep.)

- In Sherpa :तिङ्ला, ग्यप्ला
- Romanized : ting la/ gyp la
- Nepali :पछाडि

34. bell (n.)

- In Sherpa :टील्बु
- Romanized : bell
- Nepali :घण्टी

35. belly (n.)

- In Sherpa :टोता
- Romanized : Tota
- Nepali :पेट, भुडी

36. beloved (Adj.)

- In Sherpa :ङिङज्येइ, चेवि
- Romanized : nging jyei/ chewi
- Nepali :अतिप्रिय

37. below (Adj.)

- In Sherpa :वक्ला
- Romanized : wakla
- Nepali :मुनी

38. belt (n.)

- In Sherpa :करा
- Romanized : kara
- Nepali :पटुका, पेटी

39. bemoan (v.)

- In Sherpa :दुङल क्यीरु
- Romanized : dungal kiru
- Nepali :विलाप गर्नु

40. bend (v.)

- In Sherpa :गुर्रु
- Romanized : gur ru
- Nepali :झुक्नु

41. benefactor (n.)

- In Sherpa :कटीन् च्येन
- Romanized : kaTin chyen
- Nepali :कृपालु

42. benefit (n.)

- In Sherpa :खेप्साङ
- Romanized : khepsang
- Nepali :लाभ

43. benevolence (n.)

- In Sherpa :गेवी ले
- Romanized : gewi le
- Nepali :धर्मिक कार्य

44. beside (prep.)

- In Sherpa :चाला छेउमा ཙའ་ལ།
- Romanized : tsala
- Nepali :चाला छेउमा ཙའ་ལ།

45. besides (prep.)

- In Sherpa :ती मीसीन्
- Romanized : ti misin
- Nepali :बाहेक

46. best (Adj.)

- In Sherpa :ले श्योक् , जाङ्श्यो
- Romanized : le shyok/ jang shyo
- Nepali :उत्तम

47. bet (v.)

- In Sherpa :गेन्
- Romanized : gen
- Nepali :बाजी थाप्नु

48. between (Adj.)

- In Sherpa :पर्ल
- Romanized : parla
- Nepali :बीचमा

49. beware (v.)

- In Sherpa :च्याक्पध्र क्यीरु
- Romanized : chyak pu kiru
- Nepali :सावधान हुनु

50. bewilder (v.)

- In Sherpa :गोथोम्बु
- Romanized : go thombu
- Nepali :व्याकुल पर्नु

51. big (Adj.)

- In Sherpa :घर्पु, बोम्बु
- Romanized : garpu/ bombu
- Nepali :ठुलो

52. bill (n.)

- In Sherpa :जीन्
- Romanized : jin
- Nepali :रसिद

53. biography (n.)

- In Sherpa :नाम्थर
- Romanized : nam thar
- Nepali :जीवनी

54. bird (n.)

- In Sherpa :च्येचीम
- Romanized : chye chim
- Nepali :चरा

55. birthday (n.)

- In Sherpa :केकर
- Romanized : kekar
- Nepali :जन्मदिन

56. bit n. chai (n.)

- In Sherpa :चाई, चेई
- Romanized : bit n. chai
- Nepali :सानो टुक्रा

57. bite (v.)

- In Sherpa :फेतु, सादप्पु
- Romanized : phetu/ sa dappu
- Nepali :टोक्नु

58. blank (n.)

- In Sherpa :तोङ्बा
- Romanized : tongba
- Nepali :खाली

59. blessing (n.)

- In Sherpa :मोन्लाम
- Romanized : monlam
- Nepali :आशीर्वाद

60. blind (n.)

- In Sherpa :लोङ्वा, श्यर्वा
- Romanized : long wa/ shyar wa
- Nepali :अन्धो

61. blister (n.)

- In Sherpa :क्षुङा, क्षुवाङ्
- Romanized : kshu nga/ khsu wang
- Nepali :ठेला, फोका

62. blow (v.)

- In Sherpa :पुतु
- Romanized : putu
- Nepali :फुक्नु

63. blue (n.)

- In Sherpa :थीङ्गा, ङोन्बु
- Romanized : thinga/ ngonbu
- Nepali :नीलो

64. blur (n.)

- In Sherpa :नक्छा
- Romanized : nakchha
- Nepali :अस्पष्ट धब्बा

65. blush (v.)

- In Sherpa :ङोछालाउ
- Romanized : ngotsha lau
- Nepali :लज्जित

66. board (n.)

- In Sherpa :पङ्लेप्
- Romanized : pang lep
- Nepali :फलेक

67. boat (n.)

- In Sherpa :टु
- Romanized : Tu
- Nepali :डुङ्गा

68. body (n.)

- In Sherpa :कु जुक्
- Romanized : ku juk
- Nepali :शरीर

69. boil (v.)

- In Sherpa :कोल्लु, ल्हाक ज्यीतु
- Romanized : khollu/ kollu
- Nepali :उमाल्नु

70. book (n.)

- In Sherpa :देप्
- Romanized : dep
- Nepali :किताव

71. border (n.)

- In Sherpa :साछाम्
- Romanized : sa chham
- Nepali :सिमाना

72. bore (n.)

- In Sherpa :छेरा
- Romanized : chhe ra
- Nepali :पट्टाई

73. born (Adj.)

- In Sherpa :केउ
- Romanized : keu
- Nepali :जन्मेको

74. borrow (v.)

- In Sherpa :ङेन्दु, कीन्दु
- Romanized : ngen du
- Nepali :सापट लिनु

75. bottle (n.)

- In Sherpa :स्येल्दाम
- Romanized : syel dam
- Nepali :बोतल

76. bough (n.)

- In Sherpa :यल्का
- Romanized : yalka
- Nepali :हाग

77. bow (v.)

- In Sherpa :कुश्याप्
- Romanized : ku shyap
- Nepali :झुक्नु

78. bowel (n.)

- In Sherpa :ग्यमा
- Romanized : gya ma
- Nepali :आन्द्रो

79. bowl (n.)

- In Sherpa :गाङ्, कोरा
- Romanized : gang/ kora
- Nepali :बटुका

80. box (n.)

- In Sherpa :गाम्
- Romanized : gam
- Nepali :बाकस

81. boy (n.)

- In Sherpa :ख्योक् पेजा
- Romanized : khyok peja
- Nepali :केटा

82. braid (n.)

- In Sherpa :ल्हमा
- Romanized : lha ma
- Nepali :चुल्ठो

83. brain (n.)

- In Sherpa :लेता
- Romanized : leta
- Nepali :गिदी

84. brake (v.)

- In Sherpa :ग्येकु, देजितु
- Romanized : gyeku/ dejitu
- Nepali :रोक्नु

85. branch (n.)

- In Sherpa :येनलक्, यल्का
- Romanized : yen lak/ yal ka
- Nepali :शाखा

86. brand (n.)

- In Sherpa :ताक्
- Romanized : tak
- Nepali :छाप

87. breach (n.)

- In Sherpa :ठिम ना तोङ्गु
- Romanized : Thim na tongu
- Nepali :नियम उल्लंघन

88. bread (n.)

- In Sherpa :कुर
- Romanized : kur.
- Nepali :रोटी

89. breakfast (n.)

- In Sherpa :खायुप्
- Romanized : kha youp
- Nepali :विहानको खाजा

90. breast (n.)

- In Sherpa :नुम
- Romanized : num
- Nepali :स्तन

91. bridge (n.)

- In Sherpa :साबा
- Romanized : shaba
- Nepali :पुल

92. bridle (n.)

- In Sherpa :खाम्दर
- Romanized : khamdar
- Nepali :लगाम

93. brief (n.)

- In Sherpa :हदोर्दु
- Romanized : dor du
- Nepali :संक्षिप्त

94. bring (v.)

- In Sherpa :खुर्शोक्
- Romanized : khur shok
- Nepali :ल्याउनु

95. broad (Adj.)

- In Sherpa :རྒྱ་ཆེན་པོ།
- Romanized : ghya chhen po
- Nepali :फराकिलो

96. broken (Adj.)

- In Sherpa :क्षोकु, क्योन् श्योरु
- Romanized : chyoku / kyon shyo ru
- Nepali :भाचेको

97. bronze (n.)

- In Sherpa :ली, लिमी
- Romanized : li/ limi
- Nepali :धातु

98. broom (n.)

- In Sherpa :क्वामु
- Romanized : kwamu
- Nepali :कुच्चा

99. bucket (n.)

- In Sherpa :लाजोम्
- Romanized : lajom
- Nepali :बाल्टीन

100. bud (n.)

- In Sherpa :च्याङ्बा
- Romanized : ngyu gu/chyngba
- Nepali :कोपिला

101. Buddha (n.)

- In Sherpa :साङ्गे
- Romanized : sang ge
- Nepali :भगवान् बुद्ध

102. Buddhist (n.)

- In Sherpa :नङ्पा सङ्गेपा
- Romanized : nangpa sangepa
- Nepali :बौद्ध धर्मावलम्बी

103. buffalo (n.)

- In Sherpa :मेशी
- Romanized : meshi
- Nepali :भैसी

104. building (n.)

- In Sherpa :खाङ्पा गर्पु
- Romanized : khang pa garpu
- Nepali :भवन

105. bulky (Adj.)

- In Sherpa :बङ्ङी
- Romanized : bang ngi
- Nepali :धेरै, वृहत

106. bull (n.)

- In Sherpa :लाङ्
- Romanized : lang
- Nepali :सांढे

107. burden (n.)

- In Sherpa :खुर्रु, खुर्वु
- Romanized : khur ru/ khurbu
- Nepali :बोझ, भार

108. burn (v.)

- In Sherpa :छीकु
- Romanized : chhiku
- Nepali :जल्नु

109. burst (v.)

- In Sherpa :फङ्गु, ककु
- Romanized : phang gu
- Nepali :पड्किनु

110. bury (v.)

- In Sherpa :मुक्तुम् ग्यकु
- Romanized : muktum gyaku
- Nepali :गाड्नु

111. business (n.)

- In Sherpa :छोङ
- Romanized : chhong
- Nepali :व्यापार

112. businessman (n.)

- In Sherpa :छोङपेन
- Romanized : tshong pen
- Nepali :व्यापारी

113. busy (Adj.)

- In Sherpa :मो खोम्बु
- Romanized : mo khombu
- Nepali :व्यस्त

114. but (conj.)

- In Sherpa :क्यासीरङ्, यीनसीरङ्
- Romanized : kya sirang
- Nepali :तर

115. butler (n.)

- In Sherpa :क्षक्जो
- Romanized : kshak jo la
- Nepali :प्रमुख भण्डारी

116. butter (n.)

- In Sherpa :मर
- Romanized : mar
- Nepali :घ्यु

117. buy (v.)

- In Sherpa :ञ्योप्
- Romanized : ngyop
- Nepali :किन्नु

118. by (prep.)

- In Sherpa :चाला, त्येसुर
- Romanized : chala
- Nepali :छेउमा, बाट

119. bye bye (n.)

- In Sherpa :कोलेफेप्
- Romanized : kole phep
- Nepali :बिस्तारै जानु

c
1. cab (n.)

- In Sherpa :टेक्सी
- Romanized : teksi
- Nepali :ट्याक्सी

2. cabin (n.)

- In Sherpa :जेकी नाङ्
- Romanized : jeki nang
- Nepali :सानो कोठा

3. cafe (n.)

- In Sherpa :तप्देई सखाङ
- Romanized : tapdei sa khang
- Nepali :खाजा घर

4. calculate (v.)

- In Sherpa :ची ग्यकु
- Romanized : tsi gyaku
- Nepali :हिसाब गर्नु

5. calendar (n.)

- In Sherpa :दा थो
- Romanized : da tho
- Nepali :पात्रो

6. calf 1. (n.)

- In Sherpa :पिउ
- Romanized : calf 1
- Nepali :बाछो

7. calf 2 (n.)

- In Sherpa :कङ्बी ञ्या
- Romanized : calf 2
- Nepali :पिडुला

8. call (v.)

- In Sherpa :कतोङ्गु
- Romanized : ka tong gu
- Nepali :बोलाउनु

9. calm (Adj.)

- In Sherpa :खर्पा, श्यीव
- Romanized : kharpa/ shyi wa
- Nepali :शान्त

10. camel (n.)

- In Sherpa :ङामोङ
- Romanized : nga mong
- Nepali :ऊंट

11. camera (n.)

- In Sherpa :पारक्षे
- Romanized : par kshe
- Nepali :फोटो खिच्ने यन्त्र

12. camp (n.)

- In Sherpa :मी जोम्सा, दोसा
- Romanized : mi jomsa/ dot sa
- Nepali :शिविर

13. can (v.)

- In Sherpa :थुप्कीउ, थुपु
- Romanized : thup kiu/ thupu
- Nepali :सक्नु

14. can’t (v.)

- In Sherpa :मुथुपु
- Romanized : mu thupu
- Nepali :नसक्नु

15. cancel (v.)

- In Sherpa :लाका श्योलु
- Romanized : laka shyo lu
- Nepali :रद्द गर्नु

16. cancer (n.)

- In Sherpa :नेत्की मीङ्
- Romanized : netki ming
- Nepali :अर्वुद रोग

17. canteen (n.)

- In Sherpa :जरा सह् सा
- Romanized : jara sha sa
- Nepali :चमेना घर

18. capital (n.)

- In Sherpa :ग्यसा
- Romanized : gya sa
- Nepali :राजधानी

19. car (n.)

- In Sherpa :गेर्खोर, कार
- Romanized : ger khor/ kar
- Nepali :वहान

20. card (n.)

- In Sherpa :स्यु थुक्पु
- Romanized : shyu thuk pu
- Nepali :बाक्लो कागज

21. care 1. (v.)

- In Sherpa :ततोक क्यीरु
- Romanized : tatok kiru
- Nepali :हेरचाह गर्नु

22. care 2. (v.)

- In Sherpa :च्यक्पु
- Romanized : chyakpu kiru
- Nepali :ध्यान दिनु

23. carry (v.)

- In Sherpa :खुरु
- Romanized : khu ru
- Nepali :बोक्नु

24. carve (v.)

- In Sherpa :को ग्यकु
- Romanized : ko gyaku
- Nepali :कुद्नु

25. case 1. (n.)

- In Sherpa :नेछुल
- Romanized : ne chhul
- Nepali :अवस्था, स्थिति

26. case 2. (n.)

- In Sherpa :गाम टीङ्मे
- Romanized : gam Ting me
- Nepali :सानो बाकस

27. cash (n.)

- In Sherpa :ङोर्केन
- Romanized : ngor ken
- Nepali :नगद

28. cassette (n.)

- In Sherpa :डाजीन खोर्लो
- Romanized : Da jin khorlo
- Nepali :क्यासेट

29. cat (n.)

- In Sherpa :बेर्मङ
- Romanized : ber mang
- Nepali :बिरालो

30. catch (v.)

- In Sherpa :जिम्वु
- Romanized : jim bu
- Nepali :समात्नु

31. cattle (n.)

- In Sherpa :क्षुमा, वलाङ
- Romanized : kshu ma/ palang
- Nepali :गाईवस्तु

32. causal (Adj.)

- In Sherpa :ग्युडे
- Romanized : gyu De
- Nepali :परिणाम

33. cause (n.)

- In Sherpa :तोन्तक्, ग्युन्छेन
- Romanized : tontak/ gyun chhen
- Nepali :कार्यकारण

34. causeless (Adj.)

- In Sherpa :बिना कारणको
- Romanized : tendok metu
- Nepali :बिना कारणको

35. cave (n.)

- In Sherpa :टक्फुक, फुक
- Romanized : Tak fuk/ fuk
- Nepali :गुफा

36. ceiling (n.)

- In Sherpa :थोक्
- Romanized : thok
- Nepali :छत

37. celebrate (v.)

- In Sherpa :तेन्डेल
- Romanized : tenDel
- Nepali :मनाउनु

38. central (Adj.)

- In Sherpa :पर्कीती, उ की
- Romanized : par kiti/ u ki
- Nepali :केन्द्रीय

39. certainly (adv.)

- In Sherpa :तेन् तेन्
- Romanized : ten ten
- Nepali :निश्चय नै

40. certificate (n.)

- In Sherpa :लाक्खेर
- Romanized : lakkher
- Nepali :प्रमाणपत्र

41. chain (n.)

- In Sherpa :ञ्यक्ता
- Romanized : nyak ta
- Nepali :सिक्री

42. champion (n.)

- In Sherpa :खामु
- Romanized : kha mu
- Nepali :श्रेष्ठ

43. chance (n.)

- In Sherpa :को काप
- Romanized : ko kap
- Nepali :मौका

44. change (v.)

- In Sherpa :ज्येप्
- Romanized : jyep
- Nepali :साट्नु

45. chap (n.)

- In Sherpa :ज्येन्दा
- Romanized : jyen da
- Nepali :ठिटा

46. character (n.)

- In Sherpa :च्योलाम, शीका
- Romanized : chyo lam/ shyi ka
- Nepali :चरित्र

47. charge (n.)

- In Sherpa :रीन, गोङ्
- Romanized : rin/ gong
- Nepali :शुल्क

48. cheap (Adj.)

- In Sherpa :खेमु
- Romanized : khe mu
- Nepali :सस्तो

49. cheat (v.)

- In Sherpa :गो कोर, जुन्नोक
- Romanized : go kor/ jun nok
- Nepali :छल गर्नु

50. check (v.)

- In Sherpa :श्युतक तोङगु
- Romanized : shyu tak tonggu
- Nepali :जांच्नु

51. cheek (n.)

- In Sherpa :डम्बा
- Romanized : Damba
- Nepali :गाला

52. cheer (n.)

- In Sherpa :घा लाउ
- Romanized : ga lau
- Nepali :हर्ष

53. cheese (n.)

- In Sherpa :चीज
- Romanized : chij
- Nepali :चीज

54. chemical (Adj.)

- In Sherpa :जे
- Romanized : je
- Nepali :रासायनिक

55. cheque (n.)

- In Sherpa :ङुल्जीन
- Romanized : ngul jin
- Nepali :बैंक चेक

56. chest (n.)

- In Sherpa :छेखोक
- Romanized : chhe khok
- Nepali :छाती

57. chick (n.)

- In Sherpa :च्यप् रुक
- Romanized : chyap ruk
- Nepali :चल्ला

58. chicken (n.)

- In Sherpa :च्य श्य
- Romanized : chya shya
- Nepali :कुखुराको मासु

59. chief (n.)

- In Sherpa :गोपोन
- Romanized : go pon
- Nepali :प्रमुख ब्यक्ति

60. child (n.)

- In Sherpa :आङा
- Romanized : anga
- Nepali :केटाकेटी

61. chill (n.)

- In Sherpa :सील्वु, टेङ्गे
- Romanized : silbu/ Tengge
- Nepali :चिसो

62. chilly (n.)

- In Sherpa :मर्ची
- Romanized : mar chi
- Nepali :खोर्सानी

63. chink (n.)

- In Sherpa :सर्ख
- Romanized : sarkha
- Nepali :चर्केको

64. chip (n.)

- In Sherpa :सल्ला सील्ले
- Romanized : salla sille
- Nepali :टुक्रा टुक्र

65. chock (n.)

- In Sherpa :चप्सीङ्
- Romanized : chap sing
- Nepali :फेसो

66. chocolate (n.)

- In Sherpa :च्यक्लेट
- Romanized : chyak let
- Nepali :चक्लेट

67. choice (n.)

- In Sherpa :दम्बु
- Romanized : dam bu
- Nepali :छनोट

68. city (n.)

- In Sherpa :टोङ्खेर
- Romanized : Tong kher
- Nepali :शहर

69. clamber (v.)

- In Sherpa :जेकु
- Romanized : jeku
- Nepali :चढ्नु

70. class (n.)

- In Sherpa :जीन्डा
- Romanized : jinDa
- Nepali :कक्षा

71. classical (Adj.)

- In Sherpa :खुङ् तक्पु
- Romanized : khung takpu
- Nepali :उत्कृष्ट

72. clean (Adj.)

- In Sherpa :चेङ्गे
- Romanized : cheng ge
- Nepali :सफा

73. clear (Adj.)

- In Sherpa :सल्बु
- Romanized : salbu
- Nepali :स्पष्ट

74. climate (n.)

- In Sherpa :नम्शी, नाअम
- Romanized : nam shyi/ nam
- Nepali :मौसम

75. clinic (n.)

- In Sherpa :मेनखाङ
- Romanized : men khang
- Nepali :औषधी पसल

76. clock (n.)

- In Sherpa :क्षक छो
- Romanized : kshak chho
- Nepali :घडी

77. close 1 (Adj.)

- In Sherpa :ञ्ये मु
- Romanized : nye mu
- Nepali :नजिकको

78. close 2 (n.)

- In Sherpa :छाम् ज्योकु, च्येतु
- Romanized : tsham jyoku/ chye tu
- Nepali :समाप्ति

79. cloth (n.)

- In Sherpa :मन्क्षा
- Romanized : man ksha
- Nepali :लुगा

80. cloud (n.)

- In Sherpa :मुक्पा
- Romanized : muk pa
- Nepali :बादल

81. club (n.)

- In Sherpa :छोक्पा
- Romanized : chhok pa
- Nepali :संघ

82. clue (n.)

- In Sherpa :दा, सङ्दा
- Romanized : da/sang da
- Nepali :संकेत

83. clumsy (Adj.)

- In Sherpa :कुयोक्
- Romanized : ku yok
- Nepali :भद्दा, बेढंगे

84. coal (n.)

- In Sherpa :सोल्दोक
- Romanized : sol dok
- Nepali :कोईला

85. coca-cola (n.)

- In Sherpa :कोक्
- Romanized : cok
- Nepali :कोक्

86. coconut (n.)

- In Sherpa :नरिवल
- Romanized : nari wal
- Nepali :नरिवल

87. coffee (n.)

- In Sherpa :कफी
- Romanized : ka phi
- Nepali :कफी

88. coin (n.)

- In Sherpa :ढेवा
- Romanized : Dhewa
- Nepali :सिक्का

89. cold 1 (Adj.)

- In Sherpa :टेङ्गे
- Romanized : tengge
- Nepali :चिसो

90. cold 2 (n.)

- In Sherpa :क्षम्पा
- Romanized : ksham pa
- Nepali :रुघा

91. collaboration (n.)

- In Sherpa :ञ्यम्ले, ङालक्
- Romanized : nym le/ nga lak
- Nepali :सहकार्य गर्नु

92. collect (v.)

- In Sherpa :रुकु
- Romanized : ruku
- Nepali :जम्मा गर्नु

93. college (n.)

- In Sherpa :थोरीम लोप्डा
- Romanized : thorim lopDa
- Nepali :महाविद्यालय

94. colour (n.)

- In Sherpa :छो
- Romanized : chho
- Nepali :रंग

95. column (n.)

- In Sherpa :दो रीङ्
- Romanized : do ring
- Nepali :स्तम्भ

96. coma (n.)

- In Sherpa :टेन्पा तोरु
- Romanized : Tenpa toru
- Nepali :सुस्ती, तन्द्रा

97. come (v.)

- In Sherpa :फेप्, श्योक्
- Romanized : phep/ shyok
- Nepali :आउनु

98. comedian (n.)

- In Sherpa :गोटा लोङ्खेन
- Romanized : gota long khen
- Nepali :हास्यकार

99. community (n.)

- In Sherpa :च्यीछोक्
- Romanized : chyi chhok
- Nepali :समिति

100. company (n.)

- In Sherpa :शोडा
- Romanized : shoDa
- Nepali :करखान

101. compare (v.)

- In Sherpa :डेन्दुर क्यीरु
- Romanized : Dendur kiru
- Nepali :तुलना गर्नु

102. competition (n.)

- In Sherpa :डेन्दुर
- Romanized : Dendur
- Nepali :प्रतियोगिता

103. compile (v.)

- In Sherpa :चोम्डीक् क्यीरु
- Romanized : chom Dik kiru
- Nepali :संकलन गर्नु

104. complaint (n.)

- In Sherpa :क्योमा जितु
- Romanized : kyoma jitu
- Nepali :सिकायत

105. complete 1 (v.)

- In Sherpa :सीन्सुङ्, डुप्सुङ्
- Romanized : sin sung/ Dup sung
- Nepali :पुरा, समाप्त

106. complete 2 (Adj.)

- In Sherpa :तेरीकी
- Romanized : teriki
- Nepali :सम्पूर्णले

107. complex (Adj.)

- In Sherpa :ञ्योक्डा, कले
- Romanized : nyokDa/ kale
- Nepali :जटिल

108. compose (v.)

- In Sherpa :चोम्बु
- Romanized : chom bu
- Nepali :रचना गर्नु

109. computer (n.)

- In Sherpa :लोक लेत्
- Romanized : lok let
- Nepali :कम्प्युटर

110. comrade (n.)

- In Sherpa :लो थीन्दु
- Romanized : lo thindu
- Nepali :दौंतरी

111. concrete 1 (Adj.)

- In Sherpa :ङोसु ओतु
- Romanized : ngosu otu
- Nepali :ठोस

112. concrete 2 (v.)

- In Sherpa :ह्रेङ्प
- Romanized : hreng pa
- Nepali :खांदिलो

113. condole (v.)

- In Sherpa :सेम्सो क्यीरु
- Romanized : semso kyiru
- Nepali :समवेदना

114. conduct (n.)

- In Sherpa :च्योलाम
- Romanized : chyo lam
- Nepali :व्यवहार

115. conference (n.)

- In Sherpa :छोक्दु
- Romanized : chhok du
- Nepali :बैठक

116. confident (Adj.)

- In Sherpa :यीक्षे
- Romanized : yi kshe
- Nepali :विश्वास्त

117. confirm (v.)

- In Sherpa :र ठोपा
- Romanized : ra Thopa
- Nepali :निश्चित गर्नु

118. conflict (n.)

- In Sherpa :खथप् थप्मु
- Romanized : kha thap thap mu
- Nepali :कल झगडा

119. confuse (v.)

- In Sherpa :गो थोम्बु
- Romanized : go thombu
- Nepali :अल्मलिनु

120. connect (v.)

- In Sherpa :थीतु
- Romanized : thitu
- Nepali :जोड्नु

121. conscious (n.)

- In Sherpa :छोर्वा
- Romanized : chhor wa
- Nepali :चेतना

122. consecrate (v.)

- In Sherpa :क्षोपा बुलु
- Romanized : kshopa bulu
- Nepali :अर्पण गर्नु

123. consequence (n.)

- In Sherpa :डेबु
- Romanized : Debu
- Nepali :परिणाम

124. consider (v.)

- In Sherpa :नासम तोङ्गु
- Romanized : nasam tongu
- Nepali :सोच्नु

125. constable (n.)

- In Sherpa :दे सुङ्खेन
- Romanized : de sung khen
- Nepali :प्रहरी

126. constant (Adj.)

- In Sherpa :ग्युन्क्षे मेतु
- Romanized : gun kshe metu
- Nepali :निरन्तर रुपले

127. consular (n.)

- In Sherpa :कु छप्
- Romanized : ku chhap
- Nepali :प्रतिनिधि

128. contact (n.)

- In Sherpa :डेल्वा
- Romanized : Del wa
- Nepali :सम्पर्क

129. contain (v.)

- In Sherpa :छु सुङ्
- Romanized : chhu sung
- Nepali :समावेश भयो

130. contempt (n.)

- In Sherpa :थोङ क्षुङ
- Romanized : thong kshung
- Nepali :हेला गर्नु

131. content 1 (Adj.)

- In Sherpa :ङीङ् छीम्पा
- Romanized : nging chhim pa
- Nepali :सन्तुष्ट

132. content 2 (n.)

- In Sherpa :करक्षक्
- Romanized : kar kshak
- Nepali :विषयसुची

133. continue (v.)

- In Sherpa :मुथुने, नरी
- Romanized : mu thune/ nari
- Nepali :जारी राख्नु

134. control (n.)

- In Sherpa :वङवा
- Romanized : wang wa
- Nepali :नियन्त्रण

135. convenient (Adj.)

- In Sherpa :सुविधाजनक
- Romanized : tap dimu
- Nepali :सुविधाजनक

136. convent (n.)

- In Sherpa :आनी गोन्पा
- Romanized : ani gonpa
- Nepali :महिलाको विहार

137. converse 1 (v.)

- In Sherpa :कमोल, आराउरु
- Romanized : kamol/ ara uru
- Nepali :बार्तालाप

138. converse 2 (Adj.)

- In Sherpa :क्षीन्ची लोक्प
- Romanized : kshin chi lokpa
- Nepali :विपरीत

139. cook (n.)

- In Sherpa :म च्येन्
- Romanized : ma chyen
- Nepali :भान्छे

140. cool (Adj.)

- In Sherpa :सील्बु
- Romanized : silbu
- Nepali :शीतल

141. coolie (n.)

- In Sherpa :खुर्मेन
- Romanized : khur men
- Nepali :भरिया

142. copy (n.)

- In Sherpa :लेत्मो
- Romanized : let mo
- Nepali :नकल

143. coral (n.)

- In Sherpa :च्युरुक
- Romanized : chyu ruk
- Nepali :मुगा

144. correct (Adj.)

- In Sherpa :ल्यामु, डिकु
- Romanized : lya mu/ dku
- Nepali :ठीक

145. corrode (v.)

- In Sherpa :रुल्व, रुलु
- Romanized : rul wa/ rullu
- Nepali :कुहिनु

146. cot (n.)

- In Sherpa :आङी छाङ
- Romanized : angi chhang
- Nepali :कोक्रो

147. cottage (n.)

- In Sherpa :खङ्पा टीेक्पे
- Romanized : khang pa Tikpe
- Nepali :झुप्रा घर

148. cough (n.)

- In Sherpa :लो
- Romanized : lo
- Nepali :खोकी

149. council (n.)

- In Sherpa :छोक्पा
- Romanized : chhok pa
- Nepali :परिषद

150. count (n.)

- In Sherpa :चि, टङ्क
- Romanized : chi/ Tanka
- Nepali :गिन्ती

151. country (n.)

- In Sherpa :ग्यलखाप्
- Romanized : gyal khap
- Nepali :राष्ट्र

152. couple (n.)

- In Sherpa :जप् रङ
- Romanized : jap rang
- Nepali :दम्पाती

153. coupon (n.)

- In Sherpa :जिन्
- Romanized : jin
- Nepali :कुपन

154. courage (n.)

- In Sherpa :लोखोक्
- Romanized : lo khok
- Nepali :साहस, हिम्मत

155. course (n.)

- In Sherpa :लोप्छेन्
- Romanized : lop chhen
- Nepali :बिषय

156. court (n.)

- In Sherpa :ठीम्खाङ्
- Romanized : Thim khang
- Nepali :अदालत

157. courtesy (n.)

- In Sherpa :कुश्यप्
- Romanized : ku shyap
- Nepali :शिष्टचार

158. cousin (n.)

- In Sherpa :ञ्येन्छेन्, पुन
- Romanized : nyentshen/ pun
- Nepali :आफन्त

159. cover (n.)

- In Sherpa :खउ
- Romanized : khau
- Nepali :ढकना

160. cow (n.)

- In Sherpa :वलङ
- Romanized : pa lang
- Nepali :गाई

161. crack (n.)

- In Sherpa :सेर्खा, ठी
- Romanized : ser kha/ Thi
- Nepali :फुटेको, चिरा

162. crash (v.)

- In Sherpa :दप्सुङ्
- Romanized : dap sung
- Nepali :ठोक्नु

163. crawl (v.)

- In Sherpa :क्व क्व जुकु
- Romanized : kowa kowa juku
- Nepali :बामेसर्नु

164. cream (n.)

- In Sherpa :ह्रीम्
- Romanized : hrim
- Nepali :तर

165. create (v.)

- In Sherpa :सम्प जोप
- Romanized : sampa jop
- Nepali :श्रृजना गर्नु

166. creature (n.)

- In Sherpa :सोक्क्षक्
- Romanized : sok kshak
- Nepali :जीव–जन्तु

167. credit 1 (n.)

- In Sherpa :यीक्षे, लोतेत्
- Romanized : yi kshe/ lo tetu
- Nepali :भरोसा

168. credit 2 (n.)

- In Sherpa :क्षावा
- Romanized : ksha wa
- Nepali :उधारो

169. creed (n.)

- In Sherpa :लुक
- Romanized : luk
- Nepali :संप्रदाय

170. crime (n.)

- In Sherpa :नक्ञ्ये
- Romanized : nak nye
- Nepali :अपराध

171. critic (n.)

- In Sherpa :क्योन ज्योत्
- Romanized : kyon jyot
- Nepali :टिप्पणी

172. criticize (v.)

- In Sherpa :क्योन ज्योत् क्यीरु
- Romanized : kyon jyot kiru
- Nepali :टिप्पणी गर्नु

173. crocodile (n.)

- In Sherpa :क्षुसिन्
- Romanized : kshu sin
- Nepali :गोही

174. crop (n.)

- In Sherpa :लो तोक्
- Romanized : lotok
- Nepali :अनाज

175. cross (n.)

- In Sherpa :ग्यटम् ×
- Romanized : crgya Tam ×
- Nepali :चिन्ह ×

176. cross eyed (n.)

- In Sherpa :हेलोक्पा
- Romanized : he lokpa
- Nepali :डेडे

177. crow (n.)

- In Sherpa :कलक्
- Romanized : ka lak
- Nepali :काग

178. crowd (n.)

- In Sherpa :मी जोम्स, अुर्ड
- Romanized : mi jomsa/ ur Dha
- Nepali :भीड

179. crown (n.)

- In Sherpa :गेल्श्य
- Romanized : gyal shya
- Nepali :राजमुकुट

180. culture (n.)

- In Sherpa :रिक्
- Romanized : rik shyung
- Nepali :संस्कृति

181. cup (n.)

- In Sherpa :कयु, कर्योल्
- Romanized : ka yu/ kar yol
- Nepali :कप

182. cupboard (n.)

- In Sherpa :लोघम
- Romanized : lo gam
- Nepali :दराज

183. curd (n.)

- In Sherpa :श्यो
- Romanized : shyo
- Nepali :दही

184. curry (n.)

- In Sherpa :सोल्वा, पा
- Romanized : sol wa/ pa
- Nepali :तरकारी

185. curse (n.)

- In Sherpa :मोता
- Romanized : mota
- Nepali :श्राप

186. curtain (n.)

- In Sherpa :घोयोल
- Romanized : go yol
- Nepali :पर्दा

187. custom (n.)

- In Sherpa :गोम्शी
- Romanized : gom shyi
- Nepali :स्वभाव

188. customer (n.)

- In Sherpa :ञ्योप् मी
- Romanized : nyop mi
- Nepali :ग्राहक

189. cut 1 (v.)

- In Sherpa :टेकु, चेतु
- Romanized : Teku/ che tu
- Nepali :काट्नु

190. cute (Adj.)

- In Sherpa :जेमु
- Romanized : jemu
- Nepali :सुन्दर

191. cyclone (n.)

- In Sherpa :लुङ् खोर
- Romanized : lung khor
- Nepali :चक्रवात

192. cynic (n.)

- In Sherpa :ङेज्युङ
- Romanized : nge jyung
- Nepali :वाक्क

d
1. dad (n.)

- In Sherpa :पालु, पपा
- Romanized : palu/ papa
- Nepali :बुबा

2. daddy (n.)

- In Sherpa :याप ल, पा ल
- Romanized : yap la/ pa la
- Nepali :बाबु

3. daily (Adj.)

- In Sherpa :ङीमी टेङ्
- Romanized : ngimi teng
- Nepali :प्रतिदिन

4. dainty (Adj.)

- In Sherpa :ताङ्दे क्षे
- Romanized : tang de kshe
- Nepali :ठुलो गर्ने

5. dairy (n.)

- In Sherpa :ओमी सोडा
- Romanized : omi sho Da
- Nepali :दुग्धशाला

6. dam (n.)

- In Sherpa :ठोम्पा
- Romanized : Thom pa
- Nepali :पानीको बांध

7. damage (v.)

- In Sherpa :ञ्याम्क्षक्
- Romanized : nyam kshak
- Nepali :बिग्रनु

8. dance (n.)

- In Sherpa :श्यप् रु
- Romanized : shyap ru
- Nepali :नाच

9. dandy (Adj.)

- In Sherpa :उदेल्यामु
- Romanized : ude lemu
- Nepali :अति राम्रो

10. danger (n.)

- In Sherpa :ङेन्खा छपो
- Romanized : ngen kha
- Nepali :खतरा

11. dare (v.)

- In Sherpa :नुपा
- Romanized : nupa
- Nepali :आटनु

12. dark (Adj.)

- In Sherpa :नक्छुपी
- Romanized : nak chhupi
- Nepali :अंध्यारो

13. darling (n.)

- In Sherpa :ञ्यीङ दुक्
- Romanized : nying duk
- Nepali :प्रियतमा

14. date (n.)

- In Sherpa :छेवा
- Romanized : chhe wa
- Nepali :मिति

15. dawn (n.)

- In Sherpa :थोरङ्
- Romanized : tho rang
- Nepali :मिरमिरे

16. day (n.)

- In Sherpa :ङिमा
- Romanized : ngi ma
- Nepali :दिन

17. dead (Adj.)

- In Sherpa :नासा गलु
- Romanized : nasa galu
- Nepali :मृत

18. deaf (Adj.)

- In Sherpa :ओन्पा
- Romanized : onpa
- Nepali :बहिरो

19. deal (n.)

- In Sherpa :ञ्यो छोङ
- Romanized : nyo chhong
- Nepali :कीन बेच

20. dear (Adj.)

- In Sherpa :चेवा
- Romanized : che wa
- Nepali :प्यारा

21. death (n.)

- In Sherpa :क्षीवा, शेप्, टोङ्गु
- Romanized : kshi wa/ shyep/ Tong gu
- Nepali :मृत्यु

22. decide (v.)

- In Sherpa :थाक्च्ये
- Romanized : thak chye
- Nepali :निधो गर्नु

23. decision (n.)

- In Sherpa :थाक्च्येतु
- Romanized : thak chye tu
- Nepali :निश्चय गर्नु

24. decrease (v.)

- In Sherpa :ञ्युङ्से तोङगु
- Romanized : nyun se tong gu
- Nepali :कम गर्नु

25. deed (n.)

- In Sherpa :च्य च्यो
- Romanized : chya chyot
- Nepali :काम कुरा

26. deem (v.)

- In Sherpa :यीक्षेतु
- Romanized : yit kshe tu
- Nepali :विश्वस गर्नु

27. deep (Adj.)

- In Sherpa :तीङ रीङवु
- Romanized : ting ring bu
- Nepali :गहिरो

28. deer (n.)

- In Sherpa :खश्या
- Romanized : kha shya
- Nepali :मृग

29. defend (v.)

- In Sherpa :सुङ्क्योप
- Romanized : sung kyop
- Nepali :बचाउनु

30. deflate (v.)

- In Sherpa :लुङ तोङ्गु
- Romanized : lung tong gu
- Nepali :हावा खुस्काउनु

31. delicious (Adj.)

- In Sherpa :टोवा क्षेन्पो
- Romanized : Towa kshen po
- Nepali :स्वादिलो

32. deluxe (Adj.)

- In Sherpa :उदे कीर्मु
- Romanized : u de kirmu
- Nepali :सुखकारी

33. demand (v.)

- In Sherpa :ख ङाकु
- Romanized : kha nga ku
- Nepali :माग गर्नु

34. dentist (n.)

- In Sherpa :से अम्जी
- Romanized : se amji
- Nepali :दांत चिकित्सक

35. diamond (n.)

- In Sherpa :दोर्जी फलाम
- Romanized : dorji phalam
- Nepali :हीरा

36. die (v.)

- In Sherpa :श्येप्
- Romanized : shyep
- Nepali :मर्नु

37. difference (n.)

- In Sherpa :कुतुक
- Romanized : ku tuk
- Nepali :भिन्नता

38. difficult (Adj.)

- In Sherpa :कले
- Romanized : kale
- Nepali :कठिन

39. dim (Adj.)

- In Sherpa :मुनक्
- Romanized : mun nak
- Nepali :मधुरो

40. dinner (n.)

- In Sherpa :ग्वमी श्यलक
- Romanized : gwami shyalak
- Nepali :रात्री भोजन

41. direct (Adj.)

- In Sherpa :खथुक, थे कार
- Romanized : kha thuk/ the kar
- Nepali :सीधा

42. dirty (Adj.)

- In Sherpa :मेचङ्गा
- Romanized : me chan ga
- Nepali :फोहोर

43. disciple (n.)

- In Sherpa :ग्येठुक्
- Romanized : ge Thuk
- Nepali :चेला

44. discount (v.)

- In Sherpa :च्योकु
- Romanized : discount
- Nepali :घटाउनु

45. discuss (v.)

- In Sherpa :टो दुर क्यीरु
- Romanized : To dur kyiru
- Nepali :छलफल गर्नु

46. disease (n.)

- In Sherpa :नेत, रीम नेत
- Romanized : net/ rim net
- Nepali :रोग, रुवा रोग

47. dish (n.)

- In Sherpa :देर्मङ
- Romanized : der mang
- Nepali :थाल

48. dislike (v.)

- In Sherpa :घा मीकीरु
- Romanized : ga mikiru
- Nepali :घृणा गर्नु

49. distract (v.)

- In Sherpa :ये देतु
- Romanized : ye detu
- Nepali :अलमलीनु

50. distress (n.)

- In Sherpa :सेम्दु
- Romanized : sem du
- Nepali :पीडा

51. dive (v.)

- In Sherpa :क्षोङबल ग्याकु
- Romanized : kshong bal gyaku
- Nepali :हामफाल्नु

52. divorce (n.)

- In Sherpa :ख टल्लु
- Romanized : kha Tal lu
- Nepali :तलाक

53. dizzy (Adj.)

- In Sherpa :मार्तुम
- Romanized : mar tum
- Nepali :रिंगटा लागेको

54. do (v.)

- In Sherpa :क्यीरु
- Romanized : ki ru
- Nepali :गर्नु

55. doctor (n.)

- In Sherpa :अमज्यी
- Romanized : am jyi
- Nepali :चिकित्सक

56. document (n.)

- In Sherpa :यीक्क्षा
- Romanized : yik ksha
- Nepali :कागजात

57. donkey (n.)

- In Sherpa :पोङ्वु
- Romanized : pong bu
- Nepali :गधा

58. donor (n.)

- In Sherpa :जिन्दाक्
- Romanized : jin dak
- Nepali :दाता

59. doom (n.)

- In Sherpa :ङिन थमा
- Romanized : ngia tha ma
- Nepali :अंतिम दिन

60. door (n.)

- In Sherpa :घो
- Romanized : go
- Nepali :ढोका

61. double (Adj.)

- In Sherpa :दप्लोक, ङिचेक्
- Romanized : dap lok / ngi chek
- Nepali :दुईगुणा

62. down (adv.)

- In Sherpa :मर्थुला, वक्ला
- Romanized : mar thu la
- Nepali :ठाडो तल

63. drag (v.)

- In Sherpa :टीतु
- Romanized : Titu
- Nepali :घिसार्नु

64. dragon (n.)

- In Sherpa :डुक
- Romanized : Duk
- Nepali :भयंकर रुक्ष (सांप)

65. drama (n.)

- In Sherpa :दोकर
- Romanized : do kar
- Nepali :नाटक

66. drawing (n.)

- In Sherpa :देप्री, थाङ्कु
- Romanized : dep ri/ thang ku
- Nepali :चित्र

67. dread (n.)

- In Sherpa :ज्यीक् टाक्
- Romanized : jik Tak
- Nepali :त्रास

68. dream (n.)

- In Sherpa :मीलम
- Romanized : mi lam
- Nepali :सपना

69. dress (n.)

- In Sherpa :मन्ज्य, नम्सा
- Romanized : man jya/ nam sa
- Nepali :पोशाक

70. drink (v.)

- In Sherpa :थुङ्गु
- Romanized : thung gu
- Nepali :पिउनृु

71. driver (n.)

- In Sherpa :खोर्लोवा
- Romanized : khor lo wa
- Nepali :चालक

72. droop (v.)

- In Sherpa :कुक्नोे
- Romanized : kuk no
- Nepali :लत्रनु

73. drop (n.)

- In Sherpa :थीक्पा
- Romanized : thik pa
- Nepali :थोपा

74. drug (n.)

- In Sherpa :मेन
- Romanized : men
- Nepali :औषधी

75. drum (n.)

- In Sherpa :ङा
- Romanized : ngaa
- Nepali :ढोल, डेग्रो རྔ་།

76. dry (Adj.)

- In Sherpa :कम्बु
- Romanized : kam bu
- Nepali :सुखा

77. duly (adv.)

- In Sherpa :तुछे ला
- Romanized : tuche la
- Nepali :समयमा

78. dumb (Adj.)

- In Sherpa :कुवा
- Romanized : kuwa
- Nepali :लाटो

79. dung (n.)

- In Sherpa :च्ये
- Romanized : chye
- Nepali :गोबर

80. duration (n.)

- In Sherpa :युन् रिङ्
- Romanized : yun ring
- Nepali :अवधि

81. dust (n.)

- In Sherpa :थाला
- Romanized : tha la
- Nepali :दुलो

82. duty (n.)

- In Sherpa :लेगेन
- Romanized : le gen
- Nepali :कर्ताव्या

83. dwelling (n.)

- In Sherpa :दोत् स
- Romanized : dot sa
- Nepali :निवास

84. dwindle (v.)

- In Sherpa :टीङ् मे, ञ्युङ् मु डोप
- Romanized : tingme/ ngung mu dop
- Nepali :सानो हुनु

85. dynast (n.)

- In Sherpa :कोङ मा
- Romanized : kong ma
- Nepali :शासक

e
1. each (pronoun)

- In Sherpa :मीरे ङोरे
- Romanized : mi re ngo re
- Nepali :प्रत्येक

2. eagle (n.)

- In Sherpa :च्य गो
- Romanized : chya go
- Nepali :गिद्ध

3. ear (n.)

- In Sherpa :नम्ज्योक , ञ्येन
- Romanized : nam jyok/ nyen
- Nepali :कान

4. early (Adj.)

- In Sherpa :नाफेला, ङमु
- Romanized : na phela/ nga mu
- Nepali :सबेरै

5. earn (v.)

- In Sherpa :श्योम्बु, सोकु
- Romanized : shyom bu/ so ku
- Nepali :कमाउनु

6. ease (n.)

- In Sherpa :किर्मु
- Romanized : kir mu
- Nepali :सुख

7. east (n.)

- In Sherpa :श्यार
- Romanized : shyar
- Nepali :पुर्व

8. easy (Adj.)

- In Sherpa :जोल्मु
- Romanized : jol mu
- Nepali :सजिलो

9. eat (v.)

- In Sherpa :साप, श्येउ
- Romanized : saap/ sheu
- Nepali :खानु

10. echo (n.)

- In Sherpa :टाक्च्य
- Romanized : Tak chya
- Nepali :प्रतिध्वनि

11. eclipse (lunar) (n.)

- In Sherpa :दजिन्
- Romanized : da jin
- Nepali :चन्द्र ग्रहण

12. eclipse (solar) n. (n.)

- In Sherpa :ङी जिन्
- Romanized : ngi jin
- Nepali :सुर्य ग्रहण

13. economic (Adj.)

- In Sherpa :पल्ज्योर्
- Romanized : pal jyor
- Nepali :अर्थतन्त्र

14. edge (n.)

- In Sherpa :वुक्
- Romanized : buk
- Nepali :किनारा

15. education (n.)

- In Sherpa :योनतेन
- Romanized : yon ten
- Nepali :शिक्षा

16. effect (n.)

- In Sherpa :डेबु
- Romanized : Debu
- Nepali :नतीजा

17. effort (n.)

- In Sherpa :भे चोल
- Romanized : bhe chol
- Nepali :प्रयास

18. egg (n.)

- In Sherpa :च्ये मतोक
- Romanized : chye me tok
- Nepali :अण्डा

19. either (Adj.)

- In Sherpa :चुकती यीन्सीरङ
- Romanized : tsukti yinsi rang
- Nepali :दुईमा एक

20. eject (v.)

- In Sherpa :फीला थेन्
- Romanized : phila then
- Nepali :निकालनु

21. eldest (Adj.)

- In Sherpa :ग्येन् श्यो
- Romanized : gyen shyo
- Nepali :जेठो

22. elect (v.)

- In Sherpa :दम्बु
- Romanized : dam bu
- Nepali :छान्नु

23. elephant (n.)

- In Sherpa :लङबु
- Romanized : lang bu
- Nepali :हात्ती

24. emergency (n.)

- In Sherpa :जटक्
- Romanized : ja Tak
- Nepali :आकस्मिक

25. emotion (n.)

- In Sherpa :सेम्छोर टक्पो
- Romanized : sem chhjor Takpo
- Nepali :भावुक

26. employer (n.)

- In Sherpa :ज्यीन्दक्
- Romanized : jyin dak
- Nepali :मालिक

27. empty (Adj.)

- In Sherpa :तोङबा
- Romanized : tong ba
- Nepali :खाली

28. encounter (n.)

- In Sherpa :पोप् तु ग्यकु
- Romanized : pop tu gya ku
- Nepali :मुठभेड

29. encounter 2 (n.)

- In Sherpa :गक्थुक् ग्यकु
- Romanized : gag thuk gyak ku
- Nepali :मुठभेड

30. encourage (v.)

- In Sherpa :शेकुलु
- Romanized : she kulu
- Nepali :प्रोत्साहन गर्नु

31. end (n.)

- In Sherpa :छर्सुङ, सीन्सुङ
- Romanized : cha sung/ sin sung
- Nepali :समाप्त

32. endanger (v.)

- In Sherpa :ङेन्खा
- Romanized : ngen kha
- Nepali :खतरामा पार्नु

33. enemy (n.)

- In Sherpa :ड
- Romanized : Da
- Nepali :शत्रु

34. English

- In Sherpa :Sherpa in Devanagari
- Romanized : Sherpa in Roman letter
- Nepali :Nepali devanagari

35. English (n.)

- In Sherpa :मीक कर्बु
- Romanized : ik karu
- Nepali :अंग्रेजी

36. engrave (v.)

- In Sherpa :क्वाप्
- Romanized : kwap
- Nepali :खन्नु

37. engulf (v.)

- In Sherpa :मिता तोङ्गु
- Romanized : mita tong gu
- Nepali :निल्नु

38. enjoy (v.)

- In Sherpa :गागा टोटो कितु
- Romanized : gaga ToTo kitu
- Nepali :आनन्द लिनु

39. enormous (Adj.)

- In Sherpa :उदे गर्पु
- Romanized : ude garpu
- Nepali :धेरै ठुलो

40. enrage (v.)

- In Sherpa :खोङ्ठो लोङ्गु
- Romanized : khong Tho longu
- Nepali :रिस उठाउनु

41. enrich (v.)

- In Sherpa :नोर सोकु
- Romanized : noor sooku
- Nepali :धन कमउनु

42. ensure (v.)

- In Sherpa :खे लङ्गु
- Romanized : khe lang gu
- Nepali :सुनिश्चित गर्नु

43. enter (v.)

- In Sherpa :नङ्ल श्हुकु
- Romanized : nangla shuku
- Nepali :प्रवेश हुनु

44. entertain (v.)

- In Sherpa :कीकी तोङ्गु
- Romanized : kiki tongu
- Nepali :मनोरञ्जन गर्नु

45. enthusiasm (n.)

- In Sherpa :टोसेम, गाटो
- Romanized : Tosem/ gaTo
- Nepali :उत्साह

46. entire (Adj.)

- In Sherpa :तेरीकी
- Romanized : teri ki
- Nepali :सम्पूर्ण

47. envy (v.)

- In Sherpa :ठदोक क्यीरु
- Romanized : Thadok kyiru
- Nepali :ईष्र्या गर्नु

48. epidemic (n.)

- In Sherpa :रीम्ने
- Romanized : rimne
- Nepali :सरुवा रोग

49. epidermis (n.)

- In Sherpa :फीकी कोव
- Romanized : phiki kowa
- Nepali :छालाको भाग

50. equal (Adj.)

- In Sherpa :च्योङ्डा
- Romanized : chyongDa
- Nepali :समान

51. era (n.)

- In Sherpa :लो
- Romanized : lo
- Nepali :वर्ष

52. erase (v.)

- In Sherpa :सोपु
- Romanized : sopu
- Nepali :मेटाउनु

53. eremite (n.)

- In Sherpa :छम्पा
- Romanized : tshampa
- Nepali :गुफा बसेको

54. error (n.)

- In Sherpa :नोर्ठुल
- Romanized : nor Thul
- Nepali :गल्ती

55. escape (v.)

- In Sherpa :टो ड्वाप्
- Romanized : To Dwap
- Nepali :भाग्नु

56. especial (Adj.)

- In Sherpa :पेसार
- Romanized : pesar
- Nepali :विशेष

57. essence (n.)

- In Sherpa :ञीङ्पो
- Romanized : nyingpo
- Nepali :सार

58. essential (Adj.)

- In Sherpa :मेताला मेङ्गु
- Romanized : metala menggu
- Nepali :अति आवश्यक

59. estimate (v.)

- In Sherpa :छे ग्यकु
- Romanized : tshe gyaku
- Nepali :अन्दाज गर्नु

60. etceteras/etc. (n.)

- In Sherpa :तुका राङ्
- Romanized : tuka rang
- Nepali :དུག་ག་་རང་།

61. eternity (n.)

- In Sherpa :तेन्बु
- Romanized : tembu
- Nepali :अनन्तकाल

62. evaluate (v.)

- In Sherpa :गोङ् ग्यकु
- Romanized : gong gyaku
- Nepali :मुल्याङ्कन गर्नु

63. eve (n.)

- In Sherpa :गोमी नुप
- Romanized : gomi nup
- Nepali :पुर्व संध्या

64. evel 2 (n.)

- In Sherpa :क्होसा दर्जा གོ་ས།
- Romanized : khosa
- Nepali :क्होसा दर्जा གོ་ས།

65. evening (n.)

- In Sherpa :सोह्रीप
- Romanized : sorhip
- Nepali :सांझ

66. event (n.)

- In Sherpa :केन
- Romanized : ken
- Nepali :घटना

67. ever (Adj.)

- In Sherpa :नम पलङ्
- Romanized : nam palang
- Nepali :जहिले

68. evermore (adv.)

- In Sherpa :चो पल्ङ्
- Romanized : cho palang
- Nepali :जहिलेपनि

69. every (Adj.)

- In Sherpa :तेरी
- Romanized : teri
- Nepali :प्रत्येक

70. exam (n.)

- In Sherpa :यीक्छे
- Romanized : yik tshe
- Nepali :परीक्षा

71. example (n.)

- In Sherpa :पे
- Romanized : pe
- Nepali :उदाहरण

72. exceed (v.)

- In Sherpa :छे गल्लु
- Romanized : tshe gallu
- Nepali :हद भन्दा बढी

73. except (prep.)

- In Sherpa :मी सीन
- Romanized : mi sin
- Nepali :बाहेक

74. exchange (n.)

- In Sherpa :ज्येप
- Romanized : jyep
- Nepali :साट्नु

75. excuse (n.)

- In Sherpa :थोलो श्याक्
- Romanized : tholo shyak
- Nepali :माफी

76. executive (Adj.)

- In Sherpa :लक्लेन
- Romanized : laklen
- Nepali :कार्यकारी

77. exercise (v.)

- In Sherpa :ज्योङ दर
- Romanized : jyong dar
- Nepali :अभ्यास

78. exhaust (v.)

- In Sherpa :येन्क्षेतु
- Romanized : yen chhetu
- Nepali :थाक्नु

79. exist (v.)

- In Sherpa :ङोसु ओतु
- Romanized : ngosu otu
- Nepali :विद्यमान हुनु

80. expect (v.)

- In Sherpa :रे गुक्
- Romanized : re guk
- Nepali :आशा गर्नु

81. expend (v.)

- In Sherpa :डोसुङ् तोङगु
- Romanized : Dosung tonggu
- Nepali :खर्च गर्नु

82. expensive (Adj.)

- In Sherpa :कुन्पु
- Romanized : kunpu
- Nepali :महंगो

83. experience (n.)

- In Sherpa :ञ्यम ञ्योङ्
- Romanized : nyam nyong
- Nepali :अनुभव

84. experiment (n.)

- In Sherpa :तक्चे तङ्गु
- Romanized : tak che tangu
- Nepali :परिक्षण गर्नु

85. expert (n.)

- In Sherpa :खामु
- Romanized : kha mu
- Nepali :विशेषज्ञ

86. expire (v.)

- In Sherpa :तुछे सीन्दु
- Romanized : tutshe sindu
- Nepali :समय सिद्धिनु

87. express 1 (v.)

- In Sherpa :डेल्से ग्यकु
- Romanized : Delshe gyaku
- Nepali :ब्यक्त गर्नु

88. express 2 (n.)

- In Sherpa :ङमु क्यलु
- Romanized : ngamu kyalu
- Nepali :द्रुतगामी वाहन

89. expression (Adj.)

- In Sherpa :तिङ् सङ्
- Romanized : lak tap
- Nepali :वर्तमान

90. expression (n.)

- In Sherpa :लक्ताप, नम्ग्युर
- Romanized : lak tap
- Nepali :अभिव्यक्ति

91. expulsion (n.)

- In Sherpa :फीला देन्दु
- Romanized : phila dendu
- Nepali :निष्कासन

92. extend (v.)

- In Sherpa :ग्याक्षेन्पो ज्वप्
- Romanized : gya chhenpo jwap
- Nepali :फैलाउनु

93. extinct (Adj.)

- In Sherpa :तोरु
- Romanized : toru
- Nepali :लोप भएको

94. extra (n.)

- In Sherpa :ल्हक्पा
- Romanized : lhakpa
- Nepali :बढी, अतिरिक्त

95. eye (n.)

- In Sherpa :मीक
- Romanized : mik
- Nepali :आंखा

96. eyebrow (n.)

- In Sherpa :मीबुर
- Romanized : mibur
- Nepali :आंखिभौ

97. eyelet (n.)

- In Sherpa :खाप मीक
- Romanized : khap mik
- Nepali :सियोको दुलो

f
1. fable (n.)

- In Sherpa :ताम्ग्यु, पे
- Romanized : tamgyu/ pe
- Nepali :कथा

2. fabricate (v.)

- In Sherpa :जुमा जोप
- Romanized : juma jop
- Nepali :नक्कली बनाईएको

3. face (n.)

- In Sherpa :ङोदोङ्
- Romanized : ngo dong
- Nepali :अनुहार

4. facial (Adj.)

- In Sherpa :जेमु जोप
- Romanized : jemu jop
- Nepali :मुखको सिंगार

5. facility (n.)

- In Sherpa :थोप्ताङ्
- Romanized : thop tang
- Nepali :सुविधा

6. fact (n.)

- In Sherpa :अु थुङ्
- Romanized : U thung
- Nepali :तथ्य

7. fail (v.)

- In Sherpa :माडुपुु
- Romanized : ma Dupu
- Nepali :असफल हुनु

8. faint (v.)

- In Sherpa :टेन्पातोरु
- Romanized : Tenpa toru
- Nepali :मुर्छ पर्नु

9. fall (v.)

- In Sherpa :लुम्बु
- Romanized : lumbu
- Nepali :खस्नु

10. false (Adj.)

- In Sherpa :जुमा
- Romanized : juma
- Nepali :झुटो

11. fame (n.)

- In Sherpa :ञ्येन्टक
- Romanized : nyenTak
- Nepali :प्रख्यात

12. family (n.)

- In Sherpa :नङ मि
- Romanized : nang mi
- Nepali :परिवार

13. famous (Adj.)

- In Sherpa :योङ टक्
- Romanized : yong Tak
- Nepali :प्रसिद्ध

14. fan (n.)

- In Sherpa :लुङ खोर
- Romanized : lung khor
- Nepali :पंखा

15. far (Adj.)

- In Sherpa :थक्रीङ्बु
- Romanized : thak ringbu
- Nepali :टाढा

16. farmer (n.)

- In Sherpa :श्यीङ्पा
- Romanized : shying pa
- Nepali :किसान

17. fascinate (v.)

- In Sherpa :सेम शोरु
- Romanized : sem shyoru
- Nepali :मोहीत पार्नु

18. fashion (n.)

- In Sherpa :पे सर
- Romanized : pe sar
- Nepali :नयां ढांचा

19. fast (Adj.)

- In Sherpa :टीम्पु
- Romanized : Tim pu
- Nepali :छीटो

20. fasten (v.)

- In Sherpa :दोम्बु
- Romanized : dombu
- Nepali :बांध्नु

21. fat (Adj.)

- In Sherpa :ग्यामु
- Romanized : gya mu
- Nepali :मोटो

22. fate (n.)

- In Sherpa :ल्ये
- Romanized : lye
- Nepali :भाग्य

23. fateful (Adj.)

- In Sherpa :ल्ये वङ्
- Romanized : lye wang
- Nepali :कर्मिक

24. fault (n.)

- In Sherpa :नोर्ठुल
- Romanized : nor Thul
- Nepali :गल्ती

25. favour (n.)

- In Sherpa :कटीन
- Romanized : kaTin
- Nepali :कृपा

26. favourite (Adj.)

- In Sherpa :गाश्योक्
- Romanized : ga shyok
- Nepali :मनपरेको

27. fear (n.)

- In Sherpa :ज्यीवा
- Romanized : jyi wa
- Nepali :डर

28. feather (n.)

- In Sherpa :पुश्योक्
- Romanized : pu shyok
- Nepali :प्वांख

29. feeling (n.)

- In Sherpa :छोर्वा
- Romanized : chhor wa
- Nepali :अनुभव

30. fellow (n.)

- In Sherpa :दल्जा
- Romanized : dal ja
- Nepali :साथी

31. festival (n.)

- In Sherpa :तुक्षेन
- Romanized : tu kshen
- Nepali :चाड पर्व

32. fetch (v.)

- In Sherpa :खुर्उङ्गु
- Romanized : khur unggu
- Nepali :ल्याउनु

33. field (n.)

- In Sherpa :श्यीङ्
- Romanized : shying
- Nepali :जमीन

34. fight (n.)

- In Sherpa :थमु
- Romanized : thamu
- Nepali :लडाई

35. fill (v.)

- In Sherpa :गेङ्गु
- Romanized : geng gu
- Nepali :भर्नु

36. final (Adj.)

- In Sherpa :थाकच्येतु
- Romanized : thak chyetu
- Nepali :अन्तिम निर्णय

37. find (v.)

- In Sherpa :ङेसुङ्
- Romanized : nge sung
- Nepali :पाउनु

38. fine 1 (Adj.)

- In Sherpa :ल्येमु
- Romanized : lyemu
- Nepali :राम्रो

39. fine 2 (n.)

- In Sherpa :क्षेर्पा
- Romanized : ksher pa
- Nepali :जरिवाना

40. finger (n.)

- In Sherpa :थेप्तोक्
- Romanized : thep tok
- Nepali :औंला

41. finish (v.)

- In Sherpa :सिन्सुङ
- Romanized : sin sung
- Nepali :समाप्त गर्नु

42. fire (n.)

- In Sherpa :मे
- Romanized : me
- Nepali :आगो

43. firewood (n.)

- In Sherpa :पा शीङ्
- Romanized : pa sying
- Nepali :दाउरा

44. firm 1 (Adj.)

- In Sherpa :तेम्पो, तम्पु
- Romanized : tempo/ tempu
- Nepali :कडा, दृढ

45. firm 2 (n.)

- In Sherpa :छोङ् कितु दासा
- Romanized : tshong kitu dasa
- Nepali :व्यवकायिक केन्द्र

46. first (Adj.)

- In Sherpa :अङ तङपो
- Romanized : ang tang po
- Nepali :पहिलो

47. fish (n.)

- In Sherpa :ञ्य
- Romanized : nya
- Nepali :माछा

48. fist (n.)

- In Sherpa :ओक्तुम
- Romanized : ok tum
- Nepali :मुड्की

49. fit (v.)

- In Sherpa :टेके ढिकु
- Romanized : Teke Diku
- Nepali :ठीक हुनु

50. flame (n.)

- In Sherpa :मे
- Romanized : me
- Nepali :ज्वाला

51. flash (n.)

- In Sherpa :वोसेर
- Romanized : oser
- Nepali :प्रकाश

52. flat (Adj.)

- In Sherpa :थोक्चा
- Romanized : thok cha
- Nepali :तला

53. flight (n.)

- In Sherpa :नम्डु
- Romanized : nam Du
- Nepali :बिमान

54. flood (n.)

- In Sherpa :टोक्पा
- Romanized : Tok pa
- Nepali :पहिरो

55. floor (n.)

- In Sherpa :स्यलाक्सा
- Romanized : syalak
- Nepali :भुई

56. flour (n.)

- In Sherpa :फे
- Romanized : phe
- Nepali :पिठो

57. flow (v.)

- In Sherpa :टोउ
- Romanized : Tou
- Nepali :दौडीनु

58. flower (n.)

- In Sherpa :मे तोक
- Romanized : metok
- Nepali :फूल

59. fluent (Adj.)

- In Sherpa :खा दिमु
- Romanized : kha dimu
- Nepali :धाराप्रवाहित

60. flush (v.)

- In Sherpa :क्षुप्श्यल
- Romanized : kshup shyal
- Nepali :पखाल्नु

61. flute (n.)

- In Sherpa :लुमुँ
- Romanized : lu mug
- Nepali :बांसुरी

62. flying (Adj.)

- In Sherpa :फुरु
- Romanized : furu
- Nepali :उडेको

63. fog (n.)

- In Sherpa :मुक्पा
- Romanized : mukpa
- Nepali :कुहिरो

64. fold (v.)

- In Sherpa :ताप ग्यकु
- Romanized : tap gyaku
- Nepali :पट्टयाउनु

65. follow (v.)

- In Sherpa :तीङ् क्यीरु
- Romanized : ting kyiru
- Nepali :पछ्याउनु

66. following (Adj.)

- In Sherpa :श्यम्सल
- Romanized : shyam shal
- Nepali :तल दिइएका

67. fondly (adv.)

- In Sherpa :गालाने
- Romanized : galane
- Nepali :प्रेमपूर्वक

g
1. gaily (adv.)

- In Sherpa :गाटो
- Romanized : gaTo
- Nepali :खुसीयाली

2. gain (n.)

- In Sherpa :खेप्सङ
- Romanized : khep sang
- Nepali :लाभ

3. game (n.)

- In Sherpa :चीर्मु
- Romanized : chirmu
- Nepali :खेल

4. garbage (n.)

- In Sherpa :मेचङ्गा
- Romanized : me changa
- Nepali :फोहोर

5. garden (n.)

- In Sherpa :दुम्रा
- Romanized : dumra
- Nepali :बगैचा

6. garlic (n.)

- In Sherpa :गोक्पा
- Romanized : gok pa
- Nepali :लसुन

7. gate (n.)

- In Sherpa :ग्यल्गो
- Romanized : gyal go
- Nepali :मुख्यद्धार

8. gather (v.)

- In Sherpa :जोम्बु
- Romanized : jombu
- Nepali :भेला हुनु

9. gave (v.)

- In Sherpa :बीन
- Romanized : bin
- Nepali :दियो

10. general (Adj.)

- In Sherpa :च्यीर्तङ
- Romanized : chyirtang
- Nepali :सर्वसाधारण

11. gentle (Adj.)

- In Sherpa :यारप
- Romanized : ya rap
- Nepali :भद्र

12. gentleman (n.)

- In Sherpa :कुटाक
- Romanized : ku Tak
- Nepali :भलाद्मी

13. gesture (n.)

- In Sherpa :लक्ताप
- Romanized : lak tap
- Nepali :ईशारा

14. get (v.)

- In Sherpa :ङेतु
- Romanized : nge tu
- Nepali :पाउनु

15. get away (v.)

- In Sherpa :टो
- Romanized : To
- Nepali :भाग्नु

16. get off (v.)

- In Sherpa :वोप, वप्पु“
- Romanized : pop/ pap pu
- Nepali :ओर्लनु

17. get on (n.)

- In Sherpa :यर्के
- Romanized : yar ke
- Nepali :प्रगति

18. get out (n.)

- In Sherpa :पङला ग्युक
- Romanized : pangla gyuk
- Nepali :बाहिर जानु

19. get to (v.)

- In Sherpa :लेप्पु
- Romanized : lep pu
- Nepali :पुग्नु

20. get up (v.)

- In Sherpa :यरलो
- Romanized : yar lo
- Nepali :उठ्नु

21. ghee (n.)

- In Sherpa :मार
- Romanized : mar
- Nepali :गीउ

22. ginger (n.)

- In Sherpa :ग्य श्यर
- Romanized : gya sher
- Nepali :अदुवा

23. girl (n.)

- In Sherpa :पुम्पेजा
- Romanized : pum peja
- Nepali :केटी

24. give (v.)

- In Sherpa :वीन
- Romanized : bin
- Nepali :दिनु

25. glance (n.)

- In Sherpa :ह्रीपचीक
- Romanized : hrip chik
- Nepali :एक झलक

26. glass (n.)

- In Sherpa :शेल
- Romanized : shel
- Nepali :सिसा

27. glasses (n.)

- In Sherpa :मीक श्येल
- Romanized : mik shyel
- Nepali :चश्मा

28. glove (n.)

- In Sherpa :लक शुप
- Romanized : lak shup
- Nepali :पञ्जा

29. go v. (v.)

- In Sherpa :ग्युक्
- Romanized : gyuk
- Nepali :जानु

30. goat (n.)

- In Sherpa :र
- Romanized : ra
- Nepali :बाख्रा

31. god (n.)

- In Sherpa :ल्हा, कोन्क्षोक
- Romanized : lha/ konchhok
- Nepali :देउता

32. goddess (n.)

- In Sherpa :ल्हमो, खाडोमा
- Romanized : lhamo
- Nepali :देवी

33. godlike (Adj.)

- In Sherpa :ल्ह दोकई
- Romanized : lha dokai
- Nepali :देवतुल्य

34. godly (Adj.)

- In Sherpa :तेपा
- Romanized : tepa
- Nepali :भक्तियुक्त

35. going (n.)

- In Sherpa :डोई
- Romanized : Doi
- Nepali :जानु

36. gold (n.)

- In Sherpa :सेर
- Romanized : ser
- Nepali :सुन

37. good (Adj.)

- In Sherpa :लेमु
- Romanized : lemu
- Nepali :राम्रो

38. goodbye (int.)

- In Sherpa :कले फेप
- Romanized : kale phep
- Nepali :विस्तारी जानु

39. government (n.)

- In Sherpa :श्युङ
- Romanized : shyung
- Nepali :सरकार

40. grab (v.)

- In Sherpa :ठोक्कु
- Romanized : Thok ku
- Nepali :खोस्नु

41. grace (n.)

- In Sherpa :कटीन
- Romanized : ka Tin
- Nepali :दया

42. grade (n.)

- In Sherpa :क्वोरीम
- Romanized : korim
- Nepali :श्रेणी

43. grammar (n.)

- In Sherpa :दटोत रिक्पा
- Romanized : da Tot rikpa
- Nepali :व्याकरण

44. grandchild (n.)

- In Sherpa :नाती नतिनी
- Romanized : nati natini
- Nepali :नाती नातिनी

45. grandfather (n.)

- In Sherpa :प गगा
- Romanized : pa gaga
- Nepali :हजुरबुवा

46. grandmother (n.)

- In Sherpa :आम गगा
- Romanized : am gaga
- Nepali :हजुरआमा

47. grass (n.)

- In Sherpa :चा
- Romanized : cha
- Nepali :घांस

48. grateful (Adj.)

- In Sherpa :काटीन च्येन
- Romanized : kaTin chyen
- Nepali :आभारी

49. grave (n.)

- In Sherpa :तुर्सा
- Romanized : tursa
- Nepali :चिहान

50. graze (v.)

- In Sherpa :चो
- Romanized : cho
- Nepali :चराउनु

51. grease (n.)

- In Sherpa :छीलुक
- Romanized : chhiluk
- Nepali :वोसो

52. great (Adj.)

- In Sherpa :उदे लेमु
- Romanized : ude lemu
- Nepali :राम्रो

53. greed (n.)

- In Sherpa :सेर्नक
- Romanized : sernak
- Nepali :लोभ

54. green (n.)

- In Sherpa :ङोन्बु
- Romanized : ngon bu
- Nepali :हरियो

55. greet (v.)

- In Sherpa :ज्यल्लु
- Romanized : jyal lu
- Nepali :अभिनन्दन

56. grief (n.)

- In Sherpa :सेम्दु
- Romanized : semdu
- Nepali :वेदना

57. grieve (n.)

- In Sherpa :क्योके
- Romanized : kyo ke
- Nepali :शोक गर्नु

58. grim (Adj.)

- In Sherpa :ङो नक
- Romanized : ngo nak
- Nepali :गम्भिर

59. grindstone (n.)

- In Sherpa :लाकुर
- Romanized : lakur
- Nepali :जांतो

60. ground (n.)

- In Sherpa :सा
- Romanized : thang
- Nepali :जमीन

61. grow (v.)

- In Sherpa :फेल्लु, ल्याउ
- Romanized : fellu
- Nepali :वृद्धि गर्नु

62. grumble (v.)

- In Sherpa :यु शेतु
- Romanized : u shetu
- Nepali :बर्बराउनु

63. guess (v.)

- In Sherpa :छे ग्यकु
- Romanized : chhe gyaku
- Nepali :अनुमान गर्नु

64. guest (n.)

- In Sherpa :डेन्बु
- Romanized : Denbu
- Nepali :पाहुना

65. guide (n.)

- In Sherpa :लमदेन
- Romanized : lamden
- Nepali :मार्गदर्शक

66. gulp (n.)

- In Sherpa :खखाङ, हुपकङ
- Romanized : kha khang
- Nepali :एक मुख

67. gum (n.)

- In Sherpa :ज्यर्ची
- Romanized : jyar chi
- Nepali :टास्ने

68. gun (n.)

- In Sherpa :मेयोक
- Romanized : me yok
- Nepali :बन्दुक

69. guru (n.)

- In Sherpa :लामा
- Romanized : lama
- Nepali :गुरु

h
1. habit (n.)

- In Sherpa :गोम्शी
- Romanized : gom shyi
- Nepali :स्वभाव

2. had (v.)

- In Sherpa :थोप्सुङ
- Romanized : thop sung
- Nepali :पाउनु

3. hammer (n.)

- In Sherpa :थोवा
- Romanized : thowa
- Nepali :मार्तोल

4. hammock (n.)

- In Sherpa :च्यङबल छाङ
- Romanized : chyang bal chhang
- Nepali :झोलुङगे कोक्रो

5. hand (n.)

- In Sherpa :लक्पा
- Romanized : lakpa
- Nepali :हात

6. handbag (n.)

- In Sherpa :गीउ, बेर्पा
- Romanized : giu/ berpa
- Nepali :झोला

7. handbook (n.)

- In Sherpa :लक्देप
- Romanized : lakdep
- Nepali :पुस्तिका

8. handicraft (n.)

- In Sherpa :लाकश्ये
- Romanized : lakshye
- Nepali :हस्तकला

9. handle (n.)

- In Sherpa :योक, लुङ थक्
- Romanized : yok/ lung thak
- Nepali :बीड

10. handsome (Adj.)

- In Sherpa :ङोम्ज्येन
- Romanized : ngom jyen
- Nepali :सुन्दर

11. handwriting (n.)

- In Sherpa :लक्टी
- Romanized : lakTi
- Nepali :हस्त्क्षर

12. hang (v.)

- In Sherpa :कोल
- Romanized : kol
- Nepali :भुण्ड्याउनु

13. hanky (n.)

- In Sherpa :नप्ची
- Romanized : napche
- Nepali :रुमाल

14. hapless (Adj.)

- In Sherpa :ट मीशीव
- Romanized : Ta mishiwa
- Nepali :अलच्छिन

15. happen (v.)

- In Sherpa :च्युङ्सुङ
- Romanized : chyung sung
- Nepali :संयोग हुनु

16. happy (Adj.)

- In Sherpa :कीर्मु, गा
- Romanized : kirmu/ga
- Nepali :सुखी

17. hard (Adj.)

- In Sherpa :क्योङबु
- Romanized : kyongbu
- Nepali :कडा

18. hare (n.)

- In Sherpa :री वाङ
- Romanized : riwong
- Nepali :खरायो

19. hat (n.)

- In Sherpa :श्योमो
- Romanized : shyo mo
- Nepali :टोपी

20. hate (v.)

- In Sherpa :ङीङमार
- Romanized : nging mar
- Nepali :घृणा गर्नु

21. have (v.)

- In Sherpa :वए
- Romanized : wae
- Nepali :छ

22. hay (n.)

- In Sherpa :चा कम्बु
- Romanized : cha kambu
- Nepali :सुकेको घांस

23. hazard (n.)

- In Sherpa :ङेन्खा
- Romanized : ngen kha
- Nepali :खतरा

24. haze (n.)

- In Sherpa :मुसी
- Romanized : musi
- Nepali :तुवाँलो

25. he (pronoun)

- In Sherpa :खोङ
- Romanized : khong
- Nepali :उहां

26. head (n.)

- In Sherpa :गो
- Romanized : go
- Nepali :टाउको

27. headache (n.)

- In Sherpa :घोजीर
- Romanized : go jir
- Nepali :टाउको दुःखाई

28. headline (n.)

- In Sherpa :खक्क्षेन्
- Romanized : khak kshen
- Nepali :मुख्य

29. headman (n.)

- In Sherpa :गेन्पो
- Romanized : headman n. gen po
- Nepali :प्रमुख व्यक्ति

30. healthy (Adj.)

- In Sherpa :थङबु
- Romanized : thang bu
- Nepali :स्वास्थ

31. heap (v.)

- In Sherpa :पुङ्गु
- Romanized : pung gu
- Nepali :थुप्यउनु

32. hear (v.)

- In Sherpa :ञ्येन्दु
- Romanized : nyen du
- Nepali :सुन्नु

33. heart (n.)

- In Sherpa :ङिङ
- Romanized : nging
- Nepali :मुटु

34. heaven (n.)

- In Sherpa :श्यीङ् खम्
- Romanized : shing kham
- Nepali :स्वर्ग

35. heavy (Adj.)

- In Sherpa :चीन्दे
- Romanized : chin de
- Nepali :गह्रुङ्गो

36. heed (v.)

- In Sherpa :तोनङ क्यीरु
- Romanized : tonang kyiru
- Nepali :ध्यान दिनु

37. heel (n.)

- In Sherpa :तीङप
- Romanized : ting pa
- Nepali :कुर्कुुच्चा

38. hell (n.)

- In Sherpa :ञ्यल्वा
- Romanized : nyal wa
- Nepali :नर्क

39. helmet (n.)

- In Sherpa :हेल्मेट
- Romanized : helmet
- Nepali :हेल्मेट

40. help (v.)

- In Sherpa :रोक्रम
- Romanized : rok ram
- Nepali :मद्दत गर्नु

41. hen (n.)

- In Sherpa :च्य मुङ्
- Romanized : chya mung
- Nepali :कुखुरा

42. hence (adv.)

- In Sherpa :तने जुङ
- Romanized : tane jyung
- Nepali :यस पछि

43. her (Adj.)

- In Sherpa :खोइ
- Romanized : her pron.
- Nepali :उनको

44. here (adv.)

- In Sherpa :दे
- Romanized : de
- Nepali :यहाँ

45. hermit (n.)

- In Sherpa :रीठोवा
- Romanized : riTho pa
- Nepali :तपस्वी

46. hero (n.)

- In Sherpa :पाओ
- Romanized : pawo
- Nepali :वीर

47. hide (v.)

- In Sherpa :यीप्पु
- Romanized : yip pu
- Nepali :लुक्नु

48. high (Adj.)

- In Sherpa :थेन्बु
- Romanized : thenbu
- Nepali :अग्लो

49. hill (n.)

- In Sherpa :री
- Romanized : ri
- Nepali :डाँडा

50. him (pronoun)

- In Sherpa :खोङ्ला
- Romanized : khong la
- Nepali :उहांलाई

51. himalaya (n.)

- In Sherpa :काँङरी
- Romanized : kangri
- Nepali :हिमालय

52. himself (pronoun)

- In Sherpa :खोरे रङ
- Romanized : khore rang
- Nepali :उसैले

53. hire (v.)

- In Sherpa :ङेन्दु
- Romanized : ngen du
- Nepali :भाडामा लिनु

54. hobby (n.)

- In Sherpa :मीक युल
- Romanized : mik yul
- Nepali :सोख

55. hold (v.)

- In Sherpa :देकु
- Romanized : deku
- Nepali :उचाल्नु

56. holiday (n.)

- In Sherpa :कुङसेङ
- Romanized : kung seng
- Nepali :विदा

57. Holiness (n.)

- In Sherpa :रीन्पोक्षे
- Romanized : Rinpochhe
- Nepali :परम पुज्य

58. holy (Adj.)

- In Sherpa :चा क्षेन्पो
- Romanized : cha chhenpo
- Nepali :पवित्र

59. home (n.)

- In Sherpa :खाङब
- Romanized : khangba
- Nepali :घर

60. homework (n.)

- In Sherpa :खङबी लाका
- Romanized : khangbi laka
- Nepali :गृहकाय

61. honey (n.)

- In Sherpa :राङ
- Romanized : rang
- Nepali :मह

62. honeycomb (n.)

- In Sherpa :राङमाङ छाङ
- Romanized : rang mang chhang
- Nepali :मौरीको चाका

63. hope (n.)

- In Sherpa :रेवा
- Romanized : rewa
- Nepali :आशा

64. hopeless (Adj.)

- In Sherpa :रेवा सेतु
- Romanized : rewa setu
- Nepali :निराश

65. horn 1 (n.)

- In Sherpa :अक्र्योक्
- Romanized : arkyok
- Nepali :सींग

66. horn 2 (n.)

- In Sherpa :तुङ्
- Romanized : tung
- Nepali :शंख

67. horrible (Adj.)

- In Sherpa :जिक्टक
- Romanized : jik tak
- Nepali :डरलाग्दो

68. hospital (n.)

- In Sherpa :मेनखाङ
- Romanized : menkhang
- Nepali :अस्पताल

69. hostel (n.)

- In Sherpa :नेछाङ
- Romanized : ne chhang
- Nepali :छात्रावास

70. hot 1 (Adj.)

- In Sherpa :छेन्दे
- Romanized : tshende
- Nepali :तातोे

71. hot 2 (Adj.)

- In Sherpa :कर्वा
- Romanized : karwa
- Nepali :पिरो

72. hotel (n.)

- In Sherpa :डोनखाङ
- Romanized : Don khang
- Nepali :होटल

73. hour (n.)

- In Sherpa :क्षुछो
- Romanized : chhu chho
- Nepali :घल्डी

74. house (n.)

- In Sherpa :खाङबा
- Romanized : khang ba
- Nepali :घर

75. how (n.)

- In Sherpa :चुकई
- Romanized : chukai
- Nepali :कुन प्रकार

76. however (adv.)

- In Sherpa :क्यसी राङ
- Romanized : kyasi rang
- Nepali :तापनि

77. hug (v.)

- In Sherpa :पङब दपु
- Romanized : pangba dapu
- Nepali :अंकमाल गर्नु

78. huge (Adj.)

- In Sherpa :हच्यङ गर्पु
- Romanized : ha chyang garpu
- Nepali :अति ठुलो

79. humility (n.)

- In Sherpa :ञ्यम क्षुङ
- Romanized : nyam kshung
- Nepali :साधारण

80. humorous (Adj.)

- In Sherpa :गोटलोङगु
- Romanized : gota longu
- Nepali :हांस उठ्दो

81. hungry (Adj.)

- In Sherpa :ल्होवा
- Romanized : lhowa
- Nepali :भोकाएको

82. hurry (n.)

- In Sherpa :रीवा
- Romanized : riwa
- Nepali :हतार

83. husband (n.)

- In Sherpa :ख्योव
- Romanized : khyo wa
- Nepali :लोग्ने

84. hush (n.)

- In Sherpa :कुसीम्बु
- Romanized : ku simbu
- Nepali :शान्त

85. hut (n.)

- In Sherpa :छम्खाङ
- Romanized : chham khang
- Nepali :कुटी

I
1. I (pronoun)

- In Sherpa :ङ
- Romanized : nga
- Nepali :म

2. ice (n.)

- In Sherpa :क्षारीम्, क्षरम
- Romanized : chhya ram
- Nepali :बरफ

3. idea (n.)

- In Sherpa :क्षर्शी
- Romanized : chhar shi
- Nepali :विचार

4. if (conj.)

- In Sherpa :खेनीङ
- Romanized : khe ning
- Nepali :यदि

5. ignore (v.)

- In Sherpa :य मीकीरु
- Romanized : ya mikiru
- Nepali :बेवास्ता गर्नु

6. ill (Adj.)

- In Sherpa :नाउ मी, नेपा विरामी ནད་པ།
- Romanized : nau mi
- Nepali :नाउ मी, नेपा विरामी ནད་པ།

7. illegal (Adj.)

- In Sherpa :ठीम गल
- Romanized : Thim gal
- Nepali :गैरकानूनी

8. imagine (v.)

- In Sherpa :नासम तोङगु
- Romanized : nasam tongu
- Nepali :कल्पना गर्नु

9. immediately (adv.)

- In Sherpa :श्यर् क्यक्
- Romanized : shyar kyak
- Nepali :तुरुन्तै

10. implement (n.)

- In Sherpa :लक्च्य
- Romanized : lakchya
- Nepali :औजार

11. impolite (Adj.)

- In Sherpa :कुश्यप मेतु
- Romanized : impolite
- Nepali :असभ्य

12. impossible (Adj.)

- In Sherpa :मीसीत्पा
- Romanized : misit pa
- Nepali :असंभव

13. impressive (Adj.)

- In Sherpa :पक्क्षक्
- Romanized : pak chhyak
- Nepali :प्रभावशाली

14. improve (v.)

- In Sherpa :यार्गे तोङगु
- Romanized : yarge tonggu
- Nepali :सुधार्नु

15. in (prep.)

- In Sherpa :नङ्ला
- Romanized : nang la
- Nepali :भित्र

16. inability (n.)

- In Sherpa :नुपा मेतु
- Romanized : nupa metu
- Nepali :असक्षयम

17. include (v.)

- In Sherpa :नङ्ला, छुतु
- Romanized : dom bu
- Nepali :समावेश गर्नु

18. increase (v.)

- In Sherpa :फेलु
- Romanized : phel lu
- Nepali :बृद्धि हुनु

19. incredible (Adj.)

- In Sherpa :यी क्षेतु काले
- Romanized : yichhetu kale
- Nepali :अविश्वसनीय

20. indifferent (Adj.)

- In Sherpa :य मिकीतु
- Romanized : ya mikitu
- Nepali :बेपरवाह

21. infection (n.)

- In Sherpa :को नेत
- Romanized : ko net
- Nepali :संक्रामक रोग

22. inflate (v.)

- In Sherpa :उ गेङगु
- Romanized : u geng gu
- Nepali :हावा भर्नु

23. inform (v.)

- In Sherpa :लेन क्योलु
- Romanized : len kyolu
- Nepali :सुचित गर्नु

24. information (n.)

- In Sherpa :लेन
- Romanized : len
- Nepali :सुचना

25. inhale (v.)

- In Sherpa :उ थेन्दु, तोङगु
- Romanized : u thendu/ tongu
- Nepali :सासलिनु

26. injury (n.)

- In Sherpa :मा
- Romanized : maa
- Nepali :चोटपटक

27. inner (Adj.)

- In Sherpa :नङ्गीती
- Romanized : nanggi ti
- Nepali :भित्री, आन्तरिक

28. innocent (Adj.)

- In Sherpa :ङेप मे
- Romanized : ngepa me
- Nepali :निर्दोष

29. inquire (v.)

- In Sherpa :तम्ङे टेप, टीवा टीलेन
- Romanized : tam nge Tep
- Nepali :सोधपुछ गर्नु

30. inquiry (n.)

- In Sherpa :टिवा टीलेन
- Romanized : Tiwa Tilen
- Nepali :सोधपुछ

31. instantly (adv.)

- In Sherpa :तन्दा रङ
- Romanized : tanda rang
- Nepali :तुरुन्तै

32. instead (adv.)

- In Sherpa :कीन्बा
- Romanized : kinba
- Nepali :सट्टामा

33. institute (n.)

- In Sherpa :लोप्छोक
- Romanized : lop chhok
- Nepali :संस्थान

34. instruction (n.)

- In Sherpa :लोप ठी
- Romanized : lop Thi
- Nepali :निर्देशन

35. instrument (n.)

- In Sherpa :लक्च्य
- Romanized : lak chya
- Nepali :उपकरण

36. insurance (n.)

- In Sherpa :गेन खुर्
- Romanized : gen khur
- Nepali :बीमा

37. intelligent (Adj.)

- In Sherpa :रीक्पा नोन्बु
- Romanized : rikpa nonbu
- Nepali :बुद्धिमान

38. intention (n.)

- In Sherpa :समदुन
- Romanized : samdun
- Nepali :उद्देश्य

39. interest (n.)

- In Sherpa :गा, टोवा
- Romanized : ga/ Towa
- Nepali :रुचि

40. interfere (v.)

- In Sherpa :च्युतोक
- Romanized : chyu tok
- Nepali :हस्तक्षेप

41. internal (Adj.)

- In Sherpa :नङगीति
- Romanized : nang giti
- Nepali :आन्तरीक

42. international (Adj.)

- In Sherpa :ग्यल्च्यी
- Romanized : gyal chyi
- Nepali :अन्तराष्ट्रिय

43. interview (v.)

- In Sherpa :ज्याल ठेत
- Romanized : jyal The
- Nepali :अन्तर्वार्ता

44. introduce (v.)

- In Sherpa :ङोटो
- Romanized : ngoTo
- Nepali :परिचय गराउनु

45. invest (v.)

- In Sherpa :मर्च ज्योकु
- Romanized : marcha jyoku
- Nepali :लगानी गर्नु

46. irreparable (Adj.)

- In Sherpa :सप्थप मेतु
- Romanized : sapthap metu
- Nepali :मरम्मत अयोग्य

47. issue (v.)

- In Sherpa :पेल्लु
- Romanized : pel lu
- Nepali :जारी गर्नु

48. it (pronoun)

- In Sherpa :दी
- Romanized : di
- Nepali :यो

49. it's (pronoun)

- In Sherpa :दी
- Romanized : di
- Nepali :यसको

50. item (n.)

- In Sherpa :नम्टङ
- Romanized : nam Tang
- Nepali :किसिम

51. ivory (n.)

- In Sherpa :क्षालक
- Romanized : chha lak
- Nepali :हात्तीदांत

j
1. jackal (n.)

- In Sherpa :कीप्च्यङ
- Romanized : kip chyang
- Nepali :स्याल

2. jacket (n.)

- In Sherpa :तोत्थुङ
- Romanized : tot thung
- Nepali :ज्याकेट

3. jaw (n.)

- In Sherpa :डम्स
- Romanized : Damsa
- Nepali :बंगरा

4. jealous (Adj.)

- In Sherpa :ठादोक
- Romanized : Tha dok
- Nepali :ईष्र्यालु

5. jewel (n.)

- In Sherpa :नोर्वु
- Romanized : norbu
- Nepali :रत्न, मणि

6. job (n.)

- In Sherpa :लाका
- Romanized : laka
- Nepali :काम

7. join (v.)

- In Sherpa :डेल्व
- Romanized : Delwa
- Nepali :मिलाउनु

8. joint (v.)

- In Sherpa :थितु
- Romanized : thitu
- Nepali :जोड्नु

9. joke (n.)

- In Sherpa :श्या ग्यकु
- Romanized : shya gyaku
- Nepali :ठट्टा गनु

10. journal (n.)

- In Sherpa :तु देप
- Romanized : tu dep
- Nepali :पत्रिक

11. journey (n.)

- In Sherpa :डुल्वा
- Romanized : Dul wa
- Nepali :यात्रा

12. joy (n.)

- In Sherpa :गाटो
- Romanized : ghaTo
- Nepali :हर्ष, मज्जा

13. judge (n.)

- In Sherpa :ठीमपोन
- Romanized : Thim pon
- Nepali :न्यायाधिश

14. jump (v.)

- In Sherpa :क्षोङबाल
- Romanized : chhong bal
- Nepali :हाम फाल्नु

15. junior (n.)

- In Sherpa :न श्योन
- Romanized : na shyon
- Nepali :उमेरमा सानो

16. just (adv.)

- In Sherpa :तन्दाराङ
- Romanized : tanda rang
- Nepali :भर्खरै

17. justice (n.)

- In Sherpa :टङपो
- Romanized : Tang po
- Nepali :न्याय

18. justify (v.)

- In Sherpa :खुङ क्योलु
- Romanized : khung kyolu
- Nepali :सच्चाई सिद्धी

k
1. karma (n.)

- In Sherpa :ल्ये
- Romanized : le
- Nepali :कर्म

2. keen (Adj.)

- In Sherpa :नोन्बु
- Romanized : non bu
- Nepali :तीखो

3. keep (v.)

- In Sherpa :ज्योक
- Romanized : jyok
- Nepali :राख्नु

4. keeper (n.)

- In Sherpa :ञ्येर्पा
- Romanized : nyer pa
- Nepali :सुरक्षक

5. kerosene (n.)

- In Sherpa :सनुम
- Romanized : sa num
- Nepali :मट्टितेल

6. kettle (n.)

- In Sherpa :कित्ली, तिप्ली
- Romanized : kitli/tipli
- Nepali :चियादानी

7. key (n.)

- In Sherpa :लिमी
- Romanized : limi
- Nepali :सांचो

8. khukuri (n.)

- In Sherpa :खुर्पा
- Romanized : khur pa
- Nepali :खुकुरी

9. kick (n.)

- In Sherpa :दोक्तोक
- Romanized : dok tok
- Nepali :लात

10. kid (n.)

- In Sherpa :आङ टिक्पे
- Romanized : ang Tikpe
- Nepali :केटाकेटी

11. kidnap (v.)

- In Sherpa :चेन्वाङ
- Romanized : chen wang
- Nepali :अपहरण गर्नु

12. kidney (n.)

- In Sherpa :खल्मा
- Romanized : khal ma
- Nepali :मृगौला

13. kill (v.)

- In Sherpa :सेतु
- Romanized : setu
- Nepali :मार्नु

14. killer (n.)

- In Sherpa :श्यन्पा
- Romanized : shyen pa
- Nepali :हत्यारा

15. kind (Adj.)

- In Sherpa :सेम जङवु
- Romanized : sem jangbu
- Nepali :दयालु

16. kiss (v.)

- In Sherpa :पुका
- Romanized : puka
- Nepali :चुम्बन

17. kitchen (n.)

- In Sherpa :थप्छङ
- Romanized : thap sang
- Nepali :भान्साघर

18. kite (n.)

- In Sherpa :श्योक्च्य
- Romanized : shyok chya
- Nepali :चङ्गा

19. knead (v.)

- In Sherpa :योतु, ङेतु
- Romanized : yotu/ ngetu
- Nepali :मुछ्नु

20. knee (n.)

- In Sherpa :पुमुङ
- Romanized : pu mung
- Nepali :घुंडा

21. knife (n.)

- In Sherpa :टी
- Romanized : Ti
- Nepali :चक्कु

22. knock (v.)

- In Sherpa :गो दुङगु
- Romanized : go dungu
- Nepali :खट्खटाउनु

23. know (v.)

- In Sherpa :हक्कोउ
- Romanized : hak kou
- Nepali :बुझ्नु

l
1. lab (n.)

- In Sherpa :शीम्ज्युक खाङ
- Romanized : shimjyuk khang
- Nepali :प्रयोगशाला

2. lack (v.)

- In Sherpa :मलाङ
- Romanized : ma lang
- Nepali :कमी

3. ladder (n.)

- In Sherpa :टापा
- Romanized : Tapa
- Nepali :भ¥याङ

4. lady (n.)

- In Sherpa :पुम्पेजा
- Romanized : pum peja
- Nepali :स्त्री

5. lake (n.)

- In Sherpa :चो
- Romanized : cho
- Nepali :ताल

6. lamp (n.)

- In Sherpa :श्युमर
- Romanized : shyu mar
- Nepali :दियो

7. land (v.)

- In Sherpa :वपु
- Romanized : papu
- Nepali :अवतरण

8. lap (n.)

- In Sherpa :पङदुर
- Romanized : pang dur
- Nepali :काख

9. lap 2 (v.)

- In Sherpa :लकु
- Romanized : laku
- Nepali :चट्नु

10. large (Adj.)

- In Sherpa :गर्पु
- Romanized : garpu
- Nepali :ठुलो

11. last (Adj.)

- In Sherpa :तीङला, तिङ्गीती
- Romanized : ting la
- Nepali :अन्तिम

12. late (Adj.)

- In Sherpa :फिमु, फीसुङ
- Romanized : phimu/ phisung
- Nepali :ढिलो

13. laugh (v.)

- In Sherpa :गोटा
- Romanized : goTa
- Nepali :हांस्नु

14. launch (v.)

- In Sherpa :तोङगु, क्युर
- Romanized : kyur
- Nepali :फ्यक्नु,पठाउनु

15. lawn (n.)

- In Sherpa :सीङमा, धिङ्मा
- Romanized : singm
- Nepali :चौर

16. lay (n.)

- In Sherpa :मी क्य
- Romanized : mi kya
- Nepali :सधरण

17. lazy (Adj.)

- In Sherpa :छेरा
- Romanized : chhe ra
- Nepali :अल्छी

18. leader (n.)

- In Sherpa :गोठी
- Romanized : go Thi
- Nepali :अगुवा

19. leaf (n.)

- In Sherpa :श्योमोक
- Romanized : shyo mok
- Nepali :पात,पत्ता

20. leak (n.)

- In Sherpa :दोल्वा
- Romanized : dolwa
- Nepali :प्वाल

21. lean (v.)

- In Sherpa :ञ्ये देतु
- Romanized : nye detu
- Nepali :आडेस लाउनु

22. learn (v.)

- In Sherpa :लोपु
- Romanized : lopu
- Nepali :सिक्नु

23. least (n.)

- In Sherpa :ञ्युङशो,ञ्युङमु
- Romanized : nyung shyo
- Nepali :सबभन्दा कम

24. leather (n.)

- In Sherpa :कोव
- Romanized : kowa
- Nepali :छाला

25. leave (v.)

- In Sherpa :खा गे डोप
- Romanized : kha ge dop
- Nepali :छोड्नु

26. lecturer (n.)

- In Sherpa :गेकेन
- Romanized : ge ken
- Nepali :उपप्राध्यापक

27. left (n.)

- In Sherpa :योन, फिलक्पा
- Romanized : yon/ philakpa
- Nepali :देब्रे

28. leg (n.)

- In Sherpa :कांङ्बा
- Romanized : kang ba
- Nepali :खुट्टा

29. legal (Adj.)

- In Sherpa :ठीमल ओतु
- Romanized : Thim la otu
- Nepali :वैधानिक

30. leisure (n.)

- In Sherpa :खोम्बु
- Romanized : khom bu
- Nepali :फूर्सत

31. lend (v.)

- In Sherpa :ञ्ये, कीन्दु
- Romanized : nye/ kindu
- Nepali :सापटी दिनु

32. lengthen (v.)

- In Sherpa :रीङबु जोप
- Romanized : ringbu jop
- Nepali :लामो पार्नु

33. leprosy (n.)

- In Sherpa :जे ने
- Romanized : je net
- Nepali :कुष्ट रोगी

34. let (v.)

- In Sherpa :तेरु
- Romanized : teru
- Nepali :दिनु

35. level 1 (n.)

- In Sherpa :ञ्यम्बु
- Romanized : nyam bu
- Nepali :समतल

36. liar (n.)

- In Sherpa :जीनोक
- Romanized : jinok
- Nepali :ढंटुवा

37. library (n.)

- In Sherpa :पेजो खाङ
- Romanized : pejo khang
- Nepali :पुस्तकाल

38. licence (n.)

- In Sherpa :लक्खेर
- Romanized : lakker
- Nepali :इजाजत पत्र

39. lid (n.)

- In Sherpa :खाप्च्यु
- Romanized : khap chyu
- Nepali :विर्को

40. life (n.)

- In Sherpa :मीछे, मिजी
- Romanized : mi chhe
- Nepali :जीवन

41. lifetime (n.)

- In Sherpa :छे खाङ
- Romanized : chhe khang
- Nepali :जीवन भर

42. light 1 (n.)

- In Sherpa :ओसेर
- Romanized : o ser
- Nepali :प्रकाश

43. light 2 (v.)

- In Sherpa :मे पारु
- Romanized : me paru
- Nepali :बाल्नु

44. light 3 (Adj.)

- In Sherpa :यङ्गे
- Romanized : yang ge
- Nepali :हल्का

45. like 1 (Adj.)

- In Sherpa :दोकई
- Romanized : do kai
- Nepali :उस्तै

46. like 2 (v.)

- In Sherpa :घा
- Romanized : gha
- Nepali :मन पराउनु

47. likely (Adj.)

- In Sherpa :दोकई
- Romanized : dokai
- Nepali :जस्तै जस्तै

48. liking (n.)

- In Sherpa :टोवा
- Romanized : Towa
- Nepali :रुचि

49. limb (n.)

- In Sherpa :कङ्लक
- Romanized : kang lak
- Nepali :हातगोडा

50. limit (n.)

- In Sherpa :छे
- Romanized : chhe
- Nepali :सीमा

51. line (n.)

- In Sherpa :थीक
- Romanized : thik
- Nepali :लाईन

52. link (n.)

- In Sherpa :थित्छम
- Romanized : thit chham
- Nepali :जोर्नी

53. liquid (n.)

- In Sherpa :लेन्ती
- Romanized : len ti
- Nepali :तरल पदार्थ

54. list (n.)

- In Sherpa :थो
- Romanized : tho
- Nepali :सुची

55. listen (v.)

- In Sherpa :ङेन्
- Romanized : ngen
- Nepali :सुन्नु

56. literacy (n.)

- In Sherpa :शेछे
- Romanized : she chhe
- Nepali :साक्षरता

57. little (n.)

- In Sherpa :चेई
- Romanized : chei
- Nepali :सानो, थोरै

58. live 1 (v.)

- In Sherpa :सोन्बु
- Romanized : sonbu
- Nepali :जिउनु

59. live 2 (Adj.)

- In Sherpa :थेकर
- Romanized : the kar
- Nepali :प्रत्यक्ष

60. livestock (n.)

- In Sherpa :गो क्षुक्
- Romanized : go chhuk
- Nepali :गाईवस्तु

61. living (n.)

- In Sherpa :छो थाप
- Romanized : chho thap
- Nepali :जीविका

62. load (n.)

- In Sherpa :खुर्बु
- Romanized : khur bu
- Nepali :भारी

63. loaf (n.)

- In Sherpa :कुर
- Romanized : kur
- Nepali :रोटी

64. local (Adj.)

- In Sherpa :युल्
- Romanized : yul
- Nepali :स्थानीय

65. lodge (n.)

- In Sherpa :ने छाङ
- Romanized : ne chhang
- Nepali :लज

66. long (Adj.)

- In Sherpa :रीङपु
- Romanized : ring pu
- Nepali :लामो

67. long live (phr.v.)

- In Sherpa :छेरीङबु
- Romanized : chhe ringbu
- Nepali :चिरायध्र रहुन्

68. long time (phr.v.)

- In Sherpa :तुछेरीङबु
- Romanized : tuchhe ringbu
- Nepali :लामो समय

69. look (v.)

- In Sherpa :ल्हप, ल्हो
- Romanized : lhap/ lho
- Nepali :हेर्नु

70. loom (n.)

- In Sherpa :थक्ठी
- Romanized : thak Thi
- Nepali :तान

71. loon (n.)

- In Sherpa :म राप
- Romanized : ma rap
- Nepali :बादमाश

72. loose (Adj.)

- In Sherpa :ल्होपु
- Romanized : lhopu
- Nepali :खुकुला

73. loot (n.)

- In Sherpa :कु नोर
- Romanized : ku nor
- Nepali :चोरेको माल

74. lose (v.)

- In Sherpa :तोरु, तोर्सुङ
- Romanized : toru
- Nepali :हराउनु

75. loss (n.)

- In Sherpa :क्योङ
- Romanized : kyong
- Nepali :हानी, नोक्सानी

76. lotus (n.)

- In Sherpa :पेमा
- Romanized : pema
- Nepali :कमल

77. loud (Adj.)

- In Sherpa :वोर छेन्दे
- Romanized : or chhen de
- Nepali :ठुलो स्वर

78. love (n.)

- In Sherpa :ङीङ्ज्ये
- Romanized : nging jye
- Nepali :माया

79. love letter (n.)

- In Sherpa :चे यीक्
- Romanized : tie yik
- Nepali :प्रेमपत्र

80. love match (n.)

- In Sherpa :ञेनडीक
- Romanized : nyen Dik
- Nepali :प्रेमार्थविवाह

81. love story (n.)

- In Sherpa :ज डुङ
- Romanized : ja Dung
- Nepali :प्रेम कथा

82. lover (n.)

- In Sherpa :गारोक्
- Romanized : garok
- Nepali :प्रेमी

83. low (Adj.)

- In Sherpa :ममु
- Romanized : maa mu
- Nepali :होचो

84. loyal (Adj.)

- In Sherpa :ल्हक्सम
- Romanized : lhak sam
- Nepali :वफादार

85. luck (n.)

- In Sherpa :लुङ ता
- Romanized : lung ta
- Nepali :भाग्य

86. lucky (Adj.)

- In Sherpa :सोती, सोनाम
- Romanized : soti/ sonam
- Nepali :भाग्यमानी

87. luggage (n.)

- In Sherpa :खुर्पु
- Romanized : khur pu
- Nepali :भारी

88. lung (n.)

- In Sherpa :लोवा
- Romanized : lowa
- Nepali :फोक्सो

m
1. macaroni (n.)

- In Sherpa :ग्य थुक
- Romanized : gya thuk
- Nepali :मेक्रोनी

2. madam (n.)

- In Sherpa :सेमोला
- Romanized : semo la
- Nepali :महाशय

3. magazine (n.)

- In Sherpa :तु देप
- Romanized : tu dep
- Nepali :पत्रिका

4. maintain (v.)

- In Sherpa :ग्युन क्योङगु
- Romanized : gyun kyonggu
- Nepali :कायम राख्नु

5. make (v.)

- In Sherpa :जोप्
- Romanized : jop
- Nepali :बनाउनु

6. maker (n.)

- In Sherpa :जोप् मी
- Romanized : jop me
- Nepali :बनाउने मान्छे

7. man (n.)

- In Sherpa :मी
- Romanized : mi
- Nepali :मानिस

8. management (n.)

- In Sherpa :गो डीक
- Romanized : go Dik
- Nepali :ब्यवस्था

9. manager (n.)

- In Sherpa :ञ्येरपा
- Romanized : nyer pa
- Nepali :व्यवस्थापक

10. many (Adj.)

- In Sherpa :बाङ्ङी
- Romanized : bang ngi
- Nepali :धेरै

11. map (n.)

- In Sherpa :सप्टा
- Romanized : sap Ta
- Nepali :नक्शा

12. marriage (n.)

- In Sherpa :ञ्येन डीक
- Romanized : ngen Dik
- Nepali :विवाह

13. massage (n.)

- In Sherpa :जु ङेतु
- Romanized : ju ngetu
- Nepali :मालिस

14. mat (n.)

- In Sherpa :देन, सातेन
- Romanized : den/ saten
- Nepali :सुकुल

15. match (n.)

- In Sherpa :डेन्दुर
- Romanized : Dendur
- Nepali :खेल

16. matches (n.)

- In Sherpa :चक्टा
- Romanized : chak Ta
- Nepali :सलाई

17. matter (n.)

- In Sherpa :नेछुल
- Romanized : ne chhul
- Nepali :विषय, मामला

18. maximum (n.)

- In Sherpa :मङ्शो
- Romanized : mang shyo
- Nepali :अधिक्तम

19. meal (n.)

- In Sherpa :समा
- Romanized : sama
- Nepali :खाना

20. mean (Adj.)

- In Sherpa :सेर्ना
- Romanized : serna
- Nepali :लोभी

21. meaning (n.)

- In Sherpa :तोन्ताक्
- Romanized : ton tak
- Nepali :अर्थ

22. meat (n.)

- In Sherpa :श्य
- Romanized : shya
- Nepali :मासु

23. medal (n.)

- In Sherpa :सेङताक
- Romanized : seng tak
- Nepali :पदक

24. member (n.)

- In Sherpa :छोक् मी
- Romanized : chhok mi
- Nepali :सदस्य

25. memory (n.)

- In Sherpa :टेन्प
- Romanized : Tendu
- Nepali :स्मरण

26. mention (v.)

- In Sherpa :श्ये तु
- Romanized : shye tu
- Nepali :उल्लेख गर्नु

27. menu (n.)

- In Sherpa :सामी थो
- Romanized : sami tho
- Nepali :परिकार सध्रची

28. mercy (n.)

- In Sherpa :ङिङ्ज्ये
- Romanized : nging jye
- Nepali :दया

29. message (n.)

- In Sherpa :लेन
- Romanized : len
- Nepali :खबर

30. metal (n.)

- In Sherpa :च्यक रीक
- Romanized : chyak rik
- Nepali :धातु

31. mice (n.)

- In Sherpa :प्ये
- Romanized : pye
- Nepali :मूसा

32. middle (n.)

- In Sherpa :पर्ला
- Romanized : parla
- Nepali :मध्यम

33. milk (n.)

- In Sherpa :ओमा
- Romanized : o ma
- Nepali :दूध

34. mind (n.)

- In Sherpa :सेम
- Romanized : sem
- Nepali :दिमाग

35. minimum (n.)

- In Sherpa :ञ्यूङशो, ञ्यूङमु
- Romanized : nyung shyo
- Nepali :न्यून्तम

36. miracle (n.)

- In Sherpa :जुठुल
- Romanized : ju Thul
- Nepali :चमत्कार

37. mirror (n.)

- In Sherpa :गेलोङ्, मेलोङ्
- Romanized : ge long / me long
- Nepali :ऐना

38. misery (n.)

- In Sherpa :ञ्यमथक, दुङल
- Romanized : nyam thak
- Nepali :दुःख, कष्ट

39. misfortune (n.)

- In Sherpa :टमीशीव
- Romanized : Ta mishiwa
- Nepali :दुर्भाग्य

40. miss 1 (n.)

- In Sherpa :सेमोला
- Romanized : semo la
- Nepali :कुमारी

41. miss 2 (v.)

- In Sherpa :श्योरु
- Romanized : shyo ru
- Nepali :विफल हुनु

42. miss 3 (v.)

- In Sherpa :टेन्दु
- Romanized : Ten du
- Nepali :सम्झनु

43. mistake (n.)

- In Sherpa :नोरु
- Romanized : nor ru
- Nepali :गल्ती

44. mix (v.)

- In Sherpa :ओलु, ह्रेप
- Romanized : olu
- Nepali :मिसाउनु

45. mixture (n.)

- In Sherpa :ह्रेमा
- Romanized : rhe ma
- Nepali :मिसावट

46. model (n.)

- In Sherpa :ञ्यम देन्तु, डापे
- Romanized : pe/ nyam de
- Nepali :नमुना

47. mom (n.)

- In Sherpa :आमा
- Romanized : aama
- Nepali :आमा

48. moment (n.)

- In Sherpa :उकोर च्यीक
- Romanized : ukor chik
- Nepali :क्षण, पल

49. monastery (n.)

- In Sherpa :गोन्पा, ल्हाखाङ्
- Romanized : gon pa/ lha khang
- Nepali :गुम्वा

50. money (n.)

- In Sherpa :टङ्का, श्यीका
- Romanized : Tang ka/ shyi ka
- Nepali :रुपैयां

51. monk (n.)

- In Sherpa :टवा
- Romanized : Tawa
- Nepali :भि क्षु

52. monkey (n.)

- In Sherpa :ह्रीउ
- Romanized : rhiu
- Nepali :बाँ दर

53. monument (n.)

- In Sherpa :टेन्तेन
- Romanized : Ten ten
- Nepali :स्मारक

54. mood (n.)

- In Sherpa :सेम
- Romanized : sem
- Nepali :मनस्थिति

55. moon (n.)

- In Sherpa :आउला, दावा
- Romanized : aula/ dawa
- Nepali :जुन

56. moonlight (n.)

- In Sherpa :दाओत्
- Romanized : da ot
- Nepali :चन्द्रज्योती

57. morning (n.)

- In Sherpa :टोप्ला
- Romanized : Top la
- Nepali :बिहान

58. mother (n.)

- In Sherpa :आमा
- Romanized : aama
- Nepali :आमा

59. motion (n.)

- In Sherpa :गुल्लु
- Romanized : gul lu
- Nepali :गति, चाल

60. motionless (Adj.)

- In Sherpa :चोके देतु
- Romanized : choke detu
- Nepali :स्थिर

61. motor (n.)

- In Sherpa :मोटर
- Romanized : moTor
- Nepali :गाडी

62. motorcycle (n.)

- In Sherpa :मोटरसाईकल
- Romanized : moTor saikal
- Nepali :मोटर साईकल

63. mountain (n.)

- In Sherpa :काँङ्ररी
- Romanized : kang ri
- Nepali :हिमाल

64. mouse (n.)

- In Sherpa :प्ये
- Romanized : pye
- Nepali :मुसो

65. move (v.)

- In Sherpa :डोप
- Romanized : Dop
- Nepali :हिड्नु

66. movie (n.)

- In Sherpa :लोक ञ्येन
- Romanized : lok nyen
- Nepali :चलचित्र

67. much (Adj.)

- In Sherpa :बङ्ङी
- Romanized : lhak pa
- Nepali :प्रशस्त

68. museum (n.)

- In Sherpa :टेन तेन
- Romanized : Ten ten
- Nepali :संग्राहालय

69. music (n.)

- In Sherpa :रोल याङ
- Romanized : rol yang
- Nepali :संगीत

70. musk (n.)

- In Sherpa :लर्ची
- Romanized : lar chi
- Nepali :कस्तुरी

71. musk deer (n.)

- In Sherpa :ला
- Romanized : laa
- Nepali :कस्तुरी

72. my (Adj.)

- In Sherpa :ङेती
- Romanized : nge ti
- Nepali :मेरो

73. mystic (Adj.)

- In Sherpa :सङ्वा
- Romanized : sang wa
- Nepali :गुप्त

74. myth (n.)

- In Sherpa :लोग्यु
- Romanized : lo gyu
- Nepali :पौराणिक कथा

n
1. nail (n.)

- In Sherpa :सेर्मुङ
- Romanized : sermung
- Nepali :नङ्

2. nail 2 (n.)

- In Sherpa :जेम
- Romanized : jem
- Nepali :किला

3. Nak (n.)

- In Sherpa :नाक
- Romanized : naak
- Nepali :चौंरी गाई

4. name (n.)

- In Sherpa :मीङ
- Romanized : ming
- Nepali :नाम

5. napkin (n.)

- In Sherpa :नप्ची
- Romanized : nap chi
- Nepali :सानो तौलिया

6. nation (n.)

- In Sherpa :ग्यल्खाप
- Romanized : gyal khap
- Nepali :राष्ट्रिय

7. natural (Adj.)

- In Sherpa :रङ्ज्यूङ
- Romanized : rang jyung
- Nepali :प्राकृतिक

8. naughty (Adj.)

- In Sherpa :छुक्पु
- Romanized : chhuk pu
- Nepali :बदमास

9. near (Adj.)

- In Sherpa :थक्ङे सा
- Romanized : thak ngesa
- Nepali :नजिक

10. neat (Adj.)

- In Sherpa :खाम चङ्म
- Romanized : kham changma
- Nepali :चिटिक्क

11. need (n.)

- In Sherpa :गोकीनोक
- Romanized : goki nok
- Nepali :खांचो

12. needle (n.)

- In Sherpa :खाप
- Romanized : khap
- Nepali :सियो

13. negative (n.)

- In Sherpa :फिलोक्पा
- Romanized : philok pa
- Nepali :नकारात्मक

14. neighbor (n.)

- In Sherpa :टोङ्रा
- Romanized : Tong ra
- Nepali :छिमेकी

15. Nepal (n.)

- In Sherpa :यम्बुर
- Romanized : yambur
- Nepali :नेपाल

16. nephew (n.)

- In Sherpa :छप्युक
- Romanized : chhap yuk
- Nepali :भतिजा, भाञ्जा

17. nest (n.)

- In Sherpa :छाङ्
- Romanized : chhang
- Nepali :गुंड

18. never (adv.)

- In Sherpa :नम्पलाङ्
- Romanized : nam palang
- Nepali :कदापि

19. new (Adj.)

- In Sherpa :सम्पा
- Romanized : sampa
- Nepali :नयां

20. news (n.)

- In Sherpa :सारग्युर
- Romanized : sar gyur
- Nepali :समाचार

21. next (Adj.)

- In Sherpa :यम्बती, ज्येन
- Romanized : yamba/ jyen
- Nepali :पछिल्लो

22. nice (Adj.)

- In Sherpa :लेमु
- Romanized : lemu
- Nepali :राम्रो

23. nick name (n.)

- In Sherpa :मीङ ङेन्
- Romanized : ming ngen
- Nepali :उपनाम

24. niece (n.)

- In Sherpa :छप्यूङमा
- Romanized : chap yungma
- Nepali :भांजी, भतीजी

25. night (n.)

- In Sherpa :नुप
- Romanized : nup
- Nepali :राती

26. nightmare (n.)

- In Sherpa :मिलाम मेलक्पा
- Romanized : milam melakpa
- Nepali :दुःस्वप्न

27. no (Adj.)

- In Sherpa :मे, मीन
- Romanized : me/ min
- Nepali :होइन, छैन

28. noble (Adj.)

- In Sherpa :चाक्षेन्पो
- Romanized : cha chhenpo
- Nepali :महान

29. nobody (pronoun)

- In Sherpa :सुङ् मे
- Romanized : sung me
- Nepali :कोही छैन

30. noodles (n.)

- In Sherpa :थुक्पा
- Romanized : thukpa
- Nepali :चाउचाउ

31. normal (Adj.)

- In Sherpa :टेके
- Romanized : Teke
- Nepali :सामान्य

32. north (n.)

- In Sherpa :च्यङ
- Romanized : chyang
- Nepali :उत्तर

33. nose (n.)

- In Sherpa :नाउँ
- Romanized : nau
- Nepali :नाक

34. not (adv.)

- In Sherpa :मीन
- Romanized : min
- Nepali :होइन

35. note (n.)

- In Sherpa :थो
- Romanized : tho
- Nepali :टिप्पणी

36. nothing (n.)

- In Sherpa :खाङ्मीन
- Romanized : khang min
- Nepali :केही होईन

37. notice (n.)

- In Sherpa :लेन
- Romanized : len
- Nepali :सूचना

38. now (adv.)

- In Sherpa :तन्द
- Romanized : tanda
- Nepali :हालमा

39. nude (Adj.)

- In Sherpa :पेर्ताङ्वा, मरङ्बा
- Romanized : pertangba
- Nepali :नांगो

40. nun (n.)

- In Sherpa :भिक्षुणी
- Romanized : ani
- Nepali :आनी

41. nunnery (n.)

- In Sherpa :आनी गोन्पा
- Romanized : ani gonpa
- Nepali :भिक्षुणीको गुम्वा

42. nurse (n.)

- In Sherpa :ने योक्
- Romanized : ne yok
- Nepali :परिचारिका

43. nutriment (n.)

- In Sherpa :च्यू
- Romanized : chyu
- Nepali :पौष्टिक

o
1. oath (n.)

- In Sherpa :नँ, तम्च्य
- Romanized : na/ tamchya
- Nepali :शपथ

2. obedient (Adj.)

- In Sherpa :ङेन्दु
- Romanized : ngen du
- Nepali :आज्ञाकारी

3. object (n.)

- In Sherpa :च्यालाक
- Romanized : chya lak
- Nepali :चीज

4. objection (n.)

- In Sherpa :ङोलोक
- Romanized : ngolok
- Nepali :विरोध

5. obviously (adv.)

- In Sherpa :सल्बु
- Romanized : salbu
- Nepali :स्पष्ट

6. occasion (n.)

- In Sherpa :को काप
- Romanized : ko kap
- Nepali :अवसर

7. occasional (Adj.)

- In Sherpa :परची पर्ची
- Romanized : parchi parchi
- Nepali :कहिलेकाही

8. occupant (n.)

- In Sherpa :वङया
- Romanized : wang ya
- Nepali :कब्जा

9. of course (phr.v.)

- In Sherpa :वुथुङ
- Romanized : uthung
- Nepali :निश्चयनै

10. offer (v.)

- In Sherpa :तेरु, बुल्लु
- Romanized : teru
- Nepali :प्रस्ताव

11. office (n.)

- In Sherpa :ले खुङ
- Romanized : le khung
- Nepali :कार्यलय

12. officer (n.)

- In Sherpa :पोन्रीक
- Romanized : pon rik
- Nepali :अधिकारी

13. often (adv.)

- In Sherpa :नरी
- Romanized : nari
- Nepali :बारम्बार

14. oil (n.)

- In Sherpa :नुँम्
- Romanized : num
- Nepali :तेल

15. on 1 (prep.)

- In Sherpa :तेङ्ला
- Romanized : teng la
- Nepali :माथि

16. on 2 (prep.)

- In Sherpa :कोर्ला
- Romanized : korla
- Nepali :विषयमा

17. once (adv.)

- In Sherpa :थेङ्चीक
- Romanized : theng chik
- Nepali :एकपटक

18. onion (n.)

- In Sherpa :चोङा
- Romanized : cho nga
- Nepali :प्याज

19. only (adv.)

- In Sherpa :चीकराङ्
- Romanized : chik rang
- Nepali :एक मात्र

20. open (v.)

- In Sherpa :पे
- Romanized : pe
- Nepali :खोल्नु

21. operation (n.)

- In Sherpa :श्यक् च्यो
- Romanized : shyak chyo
- Nepali :शल्यक्रिया

22. opinion (n.)

- In Sherpa :सम्क्षार
- Romanized : sam kshar
- Nepali :विचार

23. opportunity (n.)

- In Sherpa :को काप
- Romanized : ko kap
- Nepali :मौका

24. opposite (Adj.)

- In Sherpa :फिलोक्पा
- Romanized : philokpa
- Nepali :विपरीत

25. orchard (n.)

- In Sherpa :दुम्रा
- Romanized : dum ra
- Nepali :बगैचा

26. organize (v.)

- In Sherpa :टडीक
- Romanized : tadik
- Nepali :संगठित

27. original (n.)

- In Sherpa :ङोमा, म पे
- Romanized : ngoma/ ma pe
- Nepali :सक्कली

28. orphan (n.)

- In Sherpa :तप्रुक
- Romanized : tap ruk
- Nepali :अनाथ

29. other (Adj.)

- In Sherpa :ज्येन
- Romanized : jyen
- Nepali :अर्काे

30. ouch (int.)

- In Sherpa :अछा
- Romanized : achha
- Nepali :अछा

31. our (Adj.)

- In Sherpa :दक्पी ती
- Romanized : dakpi ti
- Nepali :हाम्रो

32. out adv. (adv.)

- In Sherpa :फीला, पाङ्ला
- Romanized : phila/ pangla
- Nepali :बाहिर

33. outdoor (Adj.)

- In Sherpa :गोला
- Romanized : gola
- Nepali :बाहिर

34. oven n. (n.)

- In Sherpa :थप, थपु
- Romanized : thap
- Nepali :चुल्हो

35. over (prep.)

- In Sherpa :ल्हक्पा
- Romanized : lhakpa
- Nepali :बढी

36. overnight (adv.)

- In Sherpa :नुप खाङ
- Romanized : nup khang
- Nepali :रातभ

37. owe v. (v.)

- In Sherpa :क्षवा
- Romanized : ksha wa
- Nepali :ऋण

38. owl (n.)

- In Sherpa :उक्पा
- Romanized : ukpa
- Nepali :उल्लध्र

39. own (Adj.)

- In Sherpa :गेर्वा
- Romanized : gerwa
- Nepali :निजी

40. owner (n.)

- In Sherpa :दाक्पु
- Romanized : dak pu
- Nepali :मालिक

41. ox (n.)

- In Sherpa :लाङ
- Romanized : lang
- Nepali :गोरु

p
1. pace (n.)

- In Sherpa :कोम् छे
- Romanized : kom chhe
- Nepali :गति

2. pacific (Adj.)

- In Sherpa :श्यीवा
- Romanized : shyi wa
- Nepali :शान्त

3. packet (n.)

- In Sherpa :थुम
- Romanized : thum
- Nepali :पोको

4. pair (n.)

- In Sherpa :क्ष
- Romanized : ksha
- Nepali :जोडी

5. palace (n.)

- In Sherpa :फोटाङ
- Romanized : pho Tang
- Nepali :दरबार

6. palm (n.)

- In Sherpa :लक्पी दमक्
- Romanized : lakpi damak
- Nepali :हत्केला

7. paper (n.)

- In Sherpa :श्यू
- Romanized : shyu
- Nepali :कागज

8. par (n.)

- In Sherpa :च्योङ्डा
- Romanized : chyong Da
- Nepali :बराबरी

9. paradise (n.)

- In Sherpa :देवा च्येन
- Romanized : dewa chyen
- Nepali :स्वर्ग

10. paralysis (n.)

- In Sherpa :टीप ने
- Romanized : Tip net
- Nepali :पक्षाघात

11. pardon (v.)

- In Sherpa :गोङपा मछुङ
- Romanized : gongpa machhung
- Nepali :माफ गर्नु

12. parent (n.)

- In Sherpa :फामा
- Romanized : fama
- Nepali :आमा बाबु

13. particular (Adj.)

- In Sherpa :मिक्सल
- Romanized : mik sal
- Nepali :विशेष

14. partner (n.)

- In Sherpa :दल्जा
- Romanized : dal ja
- Nepali :साथी

15. party (n.)

- In Sherpa :थुक्टो
- Romanized : thuk To
- Nepali :भोज

16. pass (v.)

- In Sherpa :ग्युक् ठोउ
- Romanized : gyuk Thou
- Nepali :उत्तीर्ण हुनु

17. passenger (n.)

- In Sherpa :डुल्वा
- Romanized : Dulwa
- Nepali :यात्री

18. passion (n.)

- In Sherpa :टो सेम
- Romanized : To sem
- Nepali :आवेग

19. passport (n.)

- In Sherpa :पासपोर्ट
- Romanized : pas porT
- Nepali :राहदानी

20. past n. (n.)

- In Sherpa :तोङ्ला
- Romanized : tong la
- Nepali :गत

21. paste (n.)

- In Sherpa :येरी
- Romanized : yeri
- Nepali :मिश्रण

22. pastime (n.)

- In Sherpa :क्यीर्मु
- Romanized : kir mu
- Nepali :मनोरञ्जन

23. patch (n.)

- In Sherpa :ल्हेन्दा
- Romanized : lhen da
- Nepali :टालो

24. path (n.)

- In Sherpa :लाम
- Romanized : lam
- Nepali :बाटा

25. patient (n.)

- In Sherpa :नेर्पु
- Romanized : ner pu
- Nepali :बिरामी

26. pattern (n.)

- In Sherpa :मापे
- Romanized : ma pe
- Nepali :आदर्श

27. payment (n.)

- In Sherpa :ज्यल्लु
- Romanized : jyal lu
- Nepali :भुक्तानी

28. peace (n.)

- In Sherpa :श्यी दे
- Romanized : shyi de
- Nepali :शान्ति

29. peak (n.)

- In Sherpa :री
- Romanized : ri
- Nepali :शिखर

30. pearl (n.)

- In Sherpa :मुतीक्
- Romanized : mu tik
- Nepali :मोती

31. peel (n.)

- In Sherpa :फीश्योक्
- Romanized : phi shyok
- Nepali :बोक्रा

32. people (n.)

- In Sherpa :मी
- Romanized : mi
- Nepali :मानिस

33. per (prep.)

- In Sherpa :रे रे
- Romanized : re re
- Nepali :प्रति

34. perfect (Adj.)

- In Sherpa :लेमु
- Romanized : lemu
- Nepali :सिद्ध

35. perform (v.)

- In Sherpa :क्षे देन्दु
- Romanized : kshe dendu
- Nepali :प्रदर्शन

36. perhaps (adv.)

- In Sherpa :चीक क्यसी
- Romanized : chik kyasi
- Nepali :शायद

37. permanent (Adj.)

- In Sherpa :तेन्ज्यक, नरी
- Romanized : ten jyak
- Nepali :स्थायी

38. permission (n.)

- In Sherpa :क्षोकक्षेन
- Romanized : chhok kshen
- Nepali :अनुमति

39. perplex (v.)

- In Sherpa :गो थोम्बु
- Romanized : go thombu
- Nepali :हैरान पार्नु

40. person (n.)

- In Sherpa :मी
- Romanized : mi
- Nepali :व्यक्ति

41. personal (Adj.)

- In Sherpa :गेर्पा
- Romanized : gher pa
- Nepali :निजी

42. personality (n.)

- In Sherpa :शीका
- Romanized : shyi ka
- Nepali :व्यक्तित्व

43. pharmacy (n.)

- In Sherpa :मेन छोङखाङ्
- Romanized : men chhong khang
- Nepali :औषधाल

44. phone (n.)

- In Sherpa :फोन
- Romanized : phone
- Nepali :टेलीफोन

45. photo (n.)

- In Sherpa :पार
- Romanized : par
- Nepali :फोटो

46. photocopy (n.)

- In Sherpa :फोटो कापी
- Romanized : photo copy
- Nepali :प्रतिलिपी

47. physical (Adj.)

- In Sherpa :जु
- Romanized : ju
- Nepali :शारीरिक

48. pick (v.)

- In Sherpa :थ्वप्
- Romanized : thowap
- Nepali :टिप्नु

49. picnic (n.)

- In Sherpa :थुक्टो
- Romanized : thukTo
- Nepali :भोज

50. picture (n.)

- In Sherpa :पार
- Romanized : par
- Nepali :तस्वीर

51. piece (n.)

- In Sherpa :तुम्बु
- Romanized : tum bu
- Nepali :टुक्रा

52. pilgrim (v.)

- In Sherpa :नेकोर
- Romanized : nekor
- Nepali :यात्रा

53. pillow (n.)

- In Sherpa :ङाटी
- Romanized : nga Ti
- Nepali :सिरानी

54. pilot (n.)

- In Sherpa :पाइ लोट
- Romanized : pai lot
- Nepali :पाइलोट

55. pinch (v.)

- In Sherpa :सेर्मुङ् दपु
- Romanized : sermung dapu
- Nepali :चिमट्नु

56. pity (n.)

- In Sherpa :ङीङज्ये
- Romanized : nging jye
- Nepali :दया

57. place (n.)

- In Sherpa :दासा
- Romanized : desa
- Nepali :ठाउं

58. plan (n.)

- In Sherpa :क्षर्शी
- Romanized : kshar shi
- Nepali :योजन

59. plane (n.)

- In Sherpa :नम्डु
- Romanized : nam Du
- Nepali :जहाज

60. plant (v.)

- In Sherpa :जुकु
- Romanized : juku
- Nepali :रोप्नु

61. plastic (n.)

- In Sherpa :लापर, पोकर
- Romanized : lapar/ pokar
- Nepali :प्लास्टिक

62. plate (n.)

- In Sherpa :देर्मङ्
- Romanized : der mang
- Nepali :थाल

63. play (v.)

- In Sherpa :चेर्मु
- Romanized : cher mu
- Nepali :खेल्नु

64. playground (n.)

- In Sherpa :चीर्मु चेसा
- Romanized : chirmu chesa
- Nepali :खेल मैदान

65. plea (v.)

- In Sherpa :रेवा
- Romanized : rewa
- Nepali :आग्रह

66. pleasantly (adv.)

- In Sherpa :घटोइ ङङ्ला
- Romanized : gatoi ngang la
- Nepali :आनन्दपुर्वक

67. pleasure (n.)

- In Sherpa :कीर्मु
- Romanized : kirmu
- Nepali :आनन्द

68. plenty (n.)

- In Sherpa :बोल्उ
- Romanized : bol u
- Nepali :प्रशस्त

69. plough n. (n.)

- In Sherpa :थोङ्पा
- Romanized : thong ba
- Nepali :हलो

70. pluck (v.)

- In Sherpa :थोप्
- Romanized : thop
- Nepali :टिप्नु

71. plunge (v.)

- In Sherpa :नुप्पु
- Romanized : nup pu
- Nepali :डुब्यो

72. poem (n.)

- In Sherpa :ङेन्ङक्
- Romanized : ngen ngak
- Nepali :कविता

73. poison (n.)

- In Sherpa :तुक
- Romanized : tuk
- Nepali :विष

74. pole n. (n.)

- In Sherpa :कावा, का
- Romanized : kawa/ ka
- Nepali :खम्बा

75. police (n.)

- In Sherpa :पुलीस
- Romanized : pulis
- Nepali :प्रहरी

76. policy (n.)

- In Sherpa :च्यु
- Romanized : chyu
- Nepali :नीति

77. polish (n.)

- In Sherpa :चि
- Romanized : chi
- Nepali :पालिस

78. polite (n.)

- In Sherpa :कुश्यप
- Romanized : ku shyap
- Nepali :सुशील, शिष्ट

79. politics (n.)

- In Sherpa :सी तोन
- Romanized : sit ton
- Nepali :राजनीति

80. pollution (n.)

- In Sherpa :मेचंगा
- Romanized : me changa
- Nepali :प्रदुषण

81. pond (n.)

- In Sherpa :चो, जिङ्बु
- Romanized : cho/ jingbu
- Nepali :पोखरी

82. popular (Adj.)

- In Sherpa :तर ख्यप
- Romanized : tar khyap
- Nepali :प्रख्यात

83. population (n.)

- In Sherpa :मी सेर
- Romanized : me ser
- Nepali :जनसंख्या

84. porter (n.)

- In Sherpa :खुर्मेन
- Romanized : khur men
- Nepali :भरिया

85. position (n.)

- In Sherpa :नेछुल
- Romanized : ne chhul
- Nepali :अवस्था

86. possible (Adj.)

- In Sherpa :थुप्कीउ
- Romanized : thup kiu
- Nepali :सम्भव

87. potato (n.)

- In Sherpa :रीकी
- Romanized : riki
- Nepali :आलु

88. powder (n.)

- In Sherpa :फे
- Romanized : fe
- Nepali :धुलो

89. practice (n.)

- In Sherpa :ञ्यम् लेन
- Romanized : nym len
- Nepali :अभ्यास

90. praise (n.)

- In Sherpa :ङाक् ज्यो
- Romanized : ngak jyo
- Nepali :प्रशंसा

91. pray (v.)

- In Sherpa :मोन्लाम देप्पु
- Romanized : monlam dep pu
- Nepali :प्रार्थना गर्नु

92. preceptor (n.)

- In Sherpa :गेगेन
- Romanized : ge gen
- Nepali :गुरु

93. precious (Adj.)

- In Sherpa :रीन्थङ क्षेन्पो
- Romanized : rinthang kshenpo
- Nepali :मूल्यवान

94. predator (n.)

- In Sherpa :च्यक्पा
- Romanized : chyak pa
- Nepali :लुटेरा

95. prepare (v.)

- In Sherpa :टडीक क्यीरु
- Romanized : taDik kyiru
- Nepali :तयार पार्नु

96. presence (n.)

- In Sherpa :फेप्पु
- Romanized : phep pu
- Nepali :उपस्थिति

97. present (n.)

- In Sherpa :तन्ता
- Romanized : tan ta
- Nepali :वर्तमान

98. president (n.)

- In Sherpa :छोक्चो
- Romanized : chhok cho
- Nepali :अध्यक्ष

99. press 1 (v.)

- In Sherpa :चीरु, नेन्दु
- Romanized : chir ru/ nen du
- Nepali :थिच्नु

100. press 2 (n.)

- In Sherpa :छक्पार
- Romanized : chhak par
- Nepali :समाचारपत्र

101. pretty (Adj.)

- In Sherpa :ङीङ् जेमु
- Romanized : nging jemu
- Nepali :सुन्दरी

102. prevent (v.)

- In Sherpa :गेकु, केकु
- Romanized : geku/ keku
- Nepali :रोक्नु

103. price (n.)

- In Sherpa :रीन, गोङ
- Romanized : rin/ gong
- Nepali :मूल्य

104. primary (Adj.)

- In Sherpa :गोमाला, ङोन्ला
- Romanized : gomala/ ngon la
- Nepali :प्राथमिक

105. principal (n.)

- In Sherpa :लोपच्यी
- Romanized : lop chyi
- Nepali :प्रधानाध्यापक

106. prison (n.)

- In Sherpa :चोन् खाङ
- Romanized : chon khang
- Nepali :जेल

107. privacy (n.)

- In Sherpa :ने वेन्पा
- Romanized : ne wenpa
- Nepali :एकान्त

108. privilege (n.)

- In Sherpa :थोप्थाङ
- Romanized : thop thang
- Nepali :सुविधा

109. probable (Adj.)

- In Sherpa :फल्क्षेर
- Romanized : phal ksher
- Nepali :शायद

110. problem (n.)

- In Sherpa :कले
- Romanized : kale
- Nepali :समस्या

111. process (n.)

- In Sherpa :रीम्पा क्यने
- Romanized : rimpa kyane
- Nepali :प्रक्रिया

112. produce (v.)

- In Sherpa :जोप
- Romanized : jop
- Nepali :उत्पादन

113. profession (n.)

- In Sherpa :लाका
- Romanized : laka
- Nepali :पेशा

114. professor (n.)

- In Sherpa :गेकेन
- Romanized : ge ken
- Nepali :प्राध्यापक

115. program (n.)

- In Sherpa :क्षर्शी
- Romanized : kshar shyi
- Nepali :कार्यक्रम

116. prohibit (v.)

- In Sherpa :गेकु
- Romanized : geku
- Nepali :निषेध

117. promise (v.)

- In Sherpa :तम्च्या
- Romanized : tam chya
- Nepali :वचन

118. pronounce (v.)

- In Sherpa :ड दङ
- Romanized : Da dang
- Nepali :उच्चारण

119. properly adv. (adv.)

- In Sherpa :लेमु क्याने
- Romanized : lemu kyane
- Nepali :ठीक संग

120. property (n.)

- In Sherpa :टोङबा, ग्युनोर
- Romanized : Tong ba/ gyu nor
- Nepali :सम्पत्ति

121. proposal n. (n.)

- In Sherpa :सम्क्षर
- Romanized : sam kshar
- Nepali :प्रस्ताव

122. protection (n.)

- In Sherpa :सुङ् क्योप
- Romanized : sung kyop
- Nepali :सुरक्षा

123. protest (v.)

- In Sherpa :ङो गोल
- Romanized : ngo gol
- Nepali :विरोध

124. provoke (v.)

- In Sherpa :खोङ्ठो
- Romanized : khong Tho
- Nepali :रीस

125. pull (v.)

- In Sherpa :थेन
- Romanized : then
- Nepali :तान्नु

126. punch (n.)

- In Sherpa :ओक्तुम
- Romanized : ok tum
- Nepali :मुक्का

127. puncture (n.)

- In Sherpa :दोल्वा
- Romanized : dol wa
- Nepali :प्वाल

128. pupil (n.)

- In Sherpa :लोप्ठुक
- Romanized : lop Thuk
- Nepali :विद्यार्थी

129. purpose (n.)

- In Sherpa :मीक्युल
- Romanized : mik yul
- Nepali :उदेश्य

130. purse (n.)

- In Sherpa :छेयुक, मेयुक्
- Romanized : chhe yuk/ me yuk
- Nepali :थैली

131. push (v.)

- In Sherpa :पुल्
- Romanized : pul
- Nepali :ठेल्नु

132. put (v.)

- In Sherpa :ज्योक्
- Romanized : jyok
- Nepali :राख्नु

133. puzzle (v.)

- In Sherpa :गो थोम्जीतु
- Romanized : go thom jitu
- Nepali :अलमल्ल पार्नु

q
1. qualification (n.)

- In Sherpa :क्षा केन
- Romanized : ksha ken
- Nepali :योग्यता

2. qualify v. (v.)

- In Sherpa :थोप्ताङ्
- Romanized : thop thang
- Nepali :योग्य

3. quality n. (n.)

- In Sherpa :पुका
- Romanized : puka
- Nepali :गुण

4. queen n. (n.)

- In Sherpa :गेल्मु
- Romanized : gelmu
- Nepali :रानी

5. question (n.)

- In Sherpa :टीवा
- Romanized : Tiwa
- Nepali :प्रश्न

6. queue (n.)

- In Sherpa :वङ्रीम
- Romanized : pang rim
- Nepali :पंत्ति

7. quick (Adj.)

- In Sherpa :टीम्बु
- Romanized : Tim bu
- Nepali :छिटो

8. quiet (Adj.)

- In Sherpa :कुसीम्बु
- Romanized : kusim bu
- Nepali :शान्त

9. quit (v.)

- In Sherpa :क्युर ज्योक्कु
- Romanized : kyur jyok ku
- Nepali :त्याग्नु

10. quite (adv.)

- In Sherpa :हच्यङ, उदे
- Romanized : ha chyang/ ude
- Nepali :विल्कुल

11. quiver (v.)

- In Sherpa :दर्ची
- Romanized : darcsi
- Nepali :काम्नु

r
1. rabbit (n.)

- In Sherpa :फे, रीवाङ
- Romanized : phe/ riwang
- Nepali :खरायो

2. race (n.)

- In Sherpa :डेन्दुर
- Romanized : Den dur
- Nepali :दौड

3. rack (n.)

- In Sherpa :लो गाम
- Romanized : lo gam
- Nepali :दराज

4. radio (n.)

- In Sherpa :रेडियो, लुङ ठीन
- Romanized : redio/ lung Thin
- Nepali :रेडियो

5. rage (n.)

- In Sherpa :खोङ्ठो, ङीर्मा
- Romanized : khong Tho
- Nepali :रिस

6. rain (n.)

- In Sherpa :क्षर्वा
- Romanized : kshar wa
- Nepali :बर्षा

7. raise (v.)

- In Sherpa :देकु
- Romanized : deku
- Nepali :उचाल्नु

8. ranger (n.)

- In Sherpa :रेन्जर
- Romanized : ren jar
- Nepali :वन संरक्षक

9. rapid (Adj.)

- In Sherpa :टीम्बु, ङमु
- Romanized : Tim bu
- Nepali :छिटो

10. rat (n.)

- In Sherpa :प्ये
- Romanized : pye
- Nepali :मुस

11. rate (n.)

- In Sherpa :रीन, गोङ
- Romanized : rin/ gong
- Nepali :दर

12. read (v.)

- In Sherpa :लोप
- Romanized : lop
- Nepali :पढ्नु

13. ready (Adj.)

- In Sherpa :छारसुङ्
- Romanized : chhar sung
- Nepali :तयार

14. real (Adj.)

- In Sherpa :ङोमा, उथुङ्
- Romanized : ngo ma/ uthung
- Nepali :असली

15. reason (n.)

- In Sherpa :ग्युन्छेन
- Romanized : gyun chhen
- Nepali :कारण

16. recall (v.)

- In Sherpa :टेनप सोप
- Romanized : Tenpa sop
- Nepali :सम्झनु

17. receive (v.)

- In Sherpa :ज्योर्रु, च्युङ्गु
- Romanized : jyor ru/ chyung gu
- Nepali :प्राप्त गर्नु

18. receiver (n.)

- In Sherpa :लोङगु मी
- Romanized : longgu mi
- Nepali :ग्रहण गर्नु

19. recent adj. (Adj.)

- In Sherpa :तासाम, तिङ्सङ
- Romanized : tasam/ ting sang
- Nepali :हाल

20. reception (n.)

- In Sherpa :ङोलेन
- Romanized : ngolen
- Nepali :स्वागत

21. recognize (v.)

- In Sherpa :ङो शेउ
- Romanized : ngo sheu
- Nepali :चिन्नु, जान्नु

22. red (Adj.)

- In Sherpa :मर्उ
- Romanized : mar u
- Nepali :रातो

23. reentry (n.)

- In Sherpa :क्यर श्हुक्
- Romanized : kyar shuk
- Nepali :पुनः प्रवेश

24. refer (v.)

- In Sherpa :खुङ तुकु
- Romanized : khung tuku
- Nepali :पता लाउनु

25. refugee (n.)

- In Sherpa :क्यप च्योलवा
- Romanized : kyap chyolwa
- Nepali :शरणार्थी

26. refund (v.)

- In Sherpa :लोकु
- Romanized : loku
- Nepali :फिर्ता

27. refuse 1 (v.)

- In Sherpa :मि ङेन्दु
- Romanized : mi ngendu
- Nepali :अस्वीकार

28. refuse 2 (n.)

- In Sherpa :मे चङ्गा
- Romanized : me chngga
- Nepali :फोहोर

29. regain (v.)

- In Sherpa :यङ लोङगु
- Romanized : yang long gu
- Nepali :पुनः प्राप्त

30. region (n.)

- In Sherpa :लुङ्बा
- Romanized : lungba
- Nepali :क्षेत्र, राष्ट्र

31. register (v.)

- In Sherpa :थो ग्यकु
- Romanized : tho gyaku
- Nepali :दर्ता गर्नु

32. regret (v.)

- In Sherpa :ग्योपा केप्
- Romanized : gyopa kep
- Nepali :पश्चाताप

33. regulation (n.)

- In Sherpa :डीक ठीम
- Romanized : Dik Thim
- Nepali :नियम

34. reinstate (v.)

- In Sherpa :ञ्यम्सो
- Romanized : nyam so
- Nepali :पुनर्वहाली

35. reject (v.)

- In Sherpa :मि ङेन्दु
- Romanized : mi ngendu
- Nepali :अस्वीकार

36. relation (n.)

- In Sherpa :डेल्वा
- Romanized : Del wa
- Nepali :सम्बन्ध

37. relative (n.)

- In Sherpa :ङेन छेन, छाङ्गा
- Romanized : ngen chhen/ chhan ga
- Nepali :नातेदार

38. relax (v.)

- In Sherpa :ङासोप
- Romanized : nga sop
- Nepali :आराम गर्नु

39. remains (n.)

- In Sherpa :ल्हक्पा
- Romanized : lhak pa
- Nepali :बांकी

40. remember (v.)

- In Sherpa :टेन्दु
- Romanized : Tendu
- Nepali :सम्झनु

41. remove (v.)

- In Sherpa :ने युङ
- Romanized : ne young
- Nepali :हटाउनु

42. repair (v.)

- In Sherpa :सोप्च्यो
- Romanized : shop chyo
- Nepali :मर्मत

43. repeat (v.)

- In Sherpa :क्यर्मा
- Romanized : kyar ma
- Nepali :दोहोरिने

44. replace (v.)

- In Sherpa :राङ ज्यक्
- Romanized : arang jak
- Nepali :प्रतिस्थापन गर्नु

45. reply (v.)

- In Sherpa :लेन
- Romanized : len
- Nepali :उत्तर

46. report (v.)

- In Sherpa :न्ये छुल
- Romanized : nye chhul
- Nepali :प्रतिबेदन

47. reputation (n.)

- In Sherpa :ङेनटाक
- Romanized : ngen Tak
- Nepali :इज्जत, ख्याति

48. request (v.)

- In Sherpa :रे वा
- Romanized : re wa
- Nepali :अनुरोध

49. rescue (v.)

- In Sherpa :क्योपु
- Romanized : kyop pu
- Nepali :बचाउनु

50. research (n.)

- In Sherpa :तक्च्ये
- Romanized : tak chye
- Nepali :अनुसन्धान

51. resident (n.)

- In Sherpa :खाङ्पा
- Romanized : khang pa
- Nepali :निवास

52. resort (n.)

- In Sherpa :थप्श्ये
- Romanized : thap shye
- Nepali :आश्रय

53. respect (v.)

- In Sherpa :चीकुर
- Romanized : chi kur
- Nepali :आदर

54. respond (v.)

- In Sherpa :लेन ग्यकु
- Romanized : len gyaku
- Nepali :उत्तर दिनु

55. responsible (Adj.)

- In Sherpa :गेन खुर
- Romanized : gen khur
- Nepali :उत्तरदायी

56. rest (n.)

- In Sherpa :ङा सोप
- Romanized : nga sop
- Nepali :विश्राम

57. restaurant (n.)

- In Sherpa :स खाङ
- Romanized : sa khang
- Nepali :भोजनालय

58. resume (v.)

- In Sherpa :लोङ जोप
- Romanized : long jop
- Nepali :फेरी थाल्नु

59. resurrection (n.)

- In Sherpa :दे लोक
- Romanized : de lok
- Nepali :पुनरुत्थानको

60. return (v.)

- In Sherpa :लोकु
- Romanized : loku
- Nepali :फर्कनु

61. rhinoceros (n.)

- In Sherpa :क्षु लाङ
- Romanized : kshu lang
- Nepali :गैंडा

62. rice (n.)

- In Sherpa :ढा, श्योर
- Romanized : Da/ shyor
- Nepali :चामल

63. rich (Adj.)

- In Sherpa :क्षुक्पु
- Romanized : kshuk pu
- Nepali :धनी

64. ride (v.)

- In Sherpa :श्येन्दु
- Romanized : shyen du
- Nepali :चढ्नु

65. right 1 (Adj.)

- In Sherpa :देन्पा, उथुङ्
- Romanized : denpa/ u thung
- Nepali :सत्य

66. right 2 (Adj.)

- In Sherpa :ये
- Romanized : ye
- Nepali :दायां

67. ring (n.)

- In Sherpa :आलोङ
- Romanized : a long
- Nepali :औंठी

68. rise (v.)

- In Sherpa :श्यर्रु
- Romanized : shyar ru
- Nepali :उदाउनु

69. river (n.)

- In Sherpa :चाङबु
- Romanized : chang bu
- Nepali :खोला

70. robber (n.)

- In Sherpa :च्यक्पा
- Romanized : jyakpa
- Nepali :डाका

71. roll (n.)

- In Sherpa :टील्लु
- Romanized : Til lu
- Nepali :बेरिएको

72. room (n.)

- In Sherpa :खाङ मीक
- Romanized : khang mik
- Nepali :कोठा

73. rot (v.)

- In Sherpa :रुल्व
- Romanized : rul wa
- Nepali :कुहिनु

74. round (n.)

- In Sherpa :कीर्तङब
- Romanized : kir tangba
- Nepali :गोलो

75. route (n.)

- In Sherpa :लाम
- Romanized : lam
- Nepali :बाटो

76. royal (Adj.)

- In Sherpa :फोटङ् की
- Romanized : photang ki
- Nepali :राजकीय

77. rubbish (n.)

- In Sherpa :मेचङ्गा
- Romanized : me changga
- Nepali :फोहर, मैला

78. ruby (n.)

- In Sherpa :पेमा रका
- Romanized : pema raka
- Nepali :लालमणि

79. rude (Adj.)

- In Sherpa :मारप
- Romanized : ma rap
- Nepali :असभ्य

80. rule (n.)

- In Sherpa :ठीम
- Romanized : Thim
- Nepali :नियम

81. run (v.)

- In Sherpa :ह्री लिली डोप
- Romanized : rhi lili Dop
- Nepali :दगुर्नु

82. rural (Adj.)

- In Sherpa :युला
- Romanized : yula
- Nepali :ग्रामीण

s
1. sacred (Adj.)

- In Sherpa :तम्पी क्षो
- Romanized : tampi ksho
- Nepali :पवित्र धर्म དམ་པི་ཆོས།

2. saddle (n.)

- In Sherpa :ता घल
- Romanized : ta gal
- Nepali :जीन

3. saddle n. (n.)

- In Sherpa :ता कल
- Romanized : ta kal
- Nepali :जीन

4. sadness (n.)

- In Sherpa :सेम्दु
- Romanized : semdu
- Nepali :निराश, दुःखी

5. safe (Adj.)

- In Sherpa :च्यक्पु
- Romanized : chyakpu
- Nepali :सुरक्षित

6. said (v.)

- In Sherpa :लप्सुङ
- Romanized : lap sung
- Nepali :भन्यो

7. sake (n.)

- In Sherpa :तेन्दोक
- Romanized : ten dok
- Nepali :निम्ति, कारण

8. salad (n.)

- In Sherpa :ढाङ छल
- Romanized : Dang chhal
- Nepali :फलमिश्रण

9. salary (n.)

- In Sherpa :फोक्, ला
- Romanized : phok/ la
- Nepali :तलब

10. saliva (n.)

- In Sherpa :खज्यु
- Romanized : kha jyu
- Nepali :¥याल

11. salt (n.)

- In Sherpa :छा
- Romanized : chha
- Nepali :नुन

12. salt n. (n.)

- In Sherpa :छा
- Romanized : chha
- Nepali :नून

13. same (Adj.)

- In Sherpa :चीकपारङ, उशीली
- Romanized : chikpa rang
- Nepali :एउटै

14. sample (n.)

- In Sherpa :पे
- Romanized : pe
- Nepali :नमूना

15. sand (n.)

- In Sherpa :वेमा
- Romanized : be ma
- Nepali :बालुवा

16. sarcastic (Adj.)

- In Sherpa :सुर्स ग्यकु
- Romanized : sursa gyaku
- Nepali :व्यंग्यात्मक

17. sauce (n.)

- In Sherpa :ज्यङ् युयी
- Romanized : jyang uyi
- Nepali :सवास्

18. save (v.)

- In Sherpa :क्योपु
- Romanized : kyopu
- Nepali :बचाउनु

19. saw (n.)

- In Sherpa :सोक्ले
- Romanized : sokle
- Nepali :आरा

20. say (v.)

- In Sherpa :लपु, श्येतु
- Romanized : lapu/ shyetu
- Nepali :बोल्नु ལབ་བུ།

21. scent (n.)

- In Sherpa :टी शीम
- Romanized : Ti shyim
- Nepali :सुगन्ध

22. school (n.)

- In Sherpa :लोप्डा
- Romanized : lop Da
- Nepali :विधालय

23. scientist (n.)

- In Sherpa :छेन् रीक्
- Romanized : chhen rik
- Nepali :वैज्ञानिक

24. scold (v.)

- In Sherpa :ह्वोर देन्दु
- Romanized : or dendu
- Nepali :हप्काउनु

25. scratch (v.)

- In Sherpa :बस्र्या, टेतु
- Romanized : barsya/ Tetu
- Nepali :कोतर्नु

26. screen (n.)

- In Sherpa :योल
- Romanized : yol
- Nepali :पर्दा

27. sea (n.)

- In Sherpa :ग्यम्छो
- Romanized : gyam chho
- Nepali :समुद्र, सागर

28. search (v.)

- In Sherpa :छोल्लु
- Romanized : chhol lu
- Nepali :खोजी गर्नु

29. season (n.)

- In Sherpa :तुछे
- Romanized : tu chhe
- Nepali :मौसम

30. seat (n.)

- In Sherpa :दाशा
- Romanized : dasa
- Nepali :ठांउ

31. secret (Adj.)

- In Sherpa :सङ्वा
- Romanized : sang wa
- Nepali :गोप्य

32. secretary (n.)

- In Sherpa :टुङ् यीक
- Romanized : Tung yik
- Nepali :सचिव

33. section (n.)

- In Sherpa :तुम्बु, लेऊ
- Romanized : tumbu/ leu
- Nepali :परिच्छेद

34. see (v.)

- In Sherpa :ल्हाप
- Romanized : lhap
- Nepali :हेर्नु

35. seed (n.)

- In Sherpa :सेन्
- Romanized : sen
- Nepali :बिउ

36. seek (v.)

- In Sherpa :छोल्लु
- Romanized : chhol lu
- Nepali :खोज्नु

37. seem (v.)

- In Sherpa :दोकइ, यीन्दे
- Romanized : dokai/ yinde
- Nepali :जस्तो

38. seen (v.)

- In Sherpa :थोङगु
- Romanized : thong gu
- Nepali :देख्नु

39. seep (v.)

- In Sherpa :जेकु
- Romanized : jeku
- Nepali :चुहीनु

40. send (v.)

- In Sherpa :तोङ्गु
- Romanized : tong gu
- Nepali :पठाउनु

41. separate (adv.)

- In Sherpa :कुत्तु कुतु
- Romanized : kutu kutu
- Nepali :अलग

42. serious (Adj.)

- In Sherpa :जप्क्षेन
- Romanized : jap kshen
- Nepali :गम्भीर

43. servant (n.)

- In Sherpa :योकपु योङमु
- Romanized : yokpu yongmu
- Nepali :नोकर

44. service (n.)

- In Sherpa :श्यब क्षी
- Romanized : shyab kshi
- Nepali :सेवा

45. set (n.)

- In Sherpa :क्षछाङ
- Romanized : ksha chhang
- Nepali :समूह

46. settle (v.)

- In Sherpa :शी क्षाउ
- Romanized : shi chhau
- Nepali :बसोबास

47. several (pronoun)

- In Sherpa :लला
- Romanized : lala
- Nepali :कुनै

48. sew (v.)

- In Sherpa :चेम्बु
- Romanized : chembu
- Nepali :सिउनु

49. sex (n.)

- In Sherpa :ताक
- Romanized : tak
- Nepali :लिङ्ग

50. sget through (v.)

- In Sherpa :लेमु डोप
- Romanized : lemu Dop
- Nepali :सफल हुनु

51. shame (n.)

- In Sherpa :ङोछ
- Romanized : ngo chha
- Nepali :लाज

52. shape (n.)

- In Sherpa :जु ज्यम
- Romanized : ju jyam
- Nepali :रुप, आकार

53. share (v.)

- In Sherpa :पिर्मी टोङ्ब
- Romanized : pirmi tongba
- Nepali :अंश

54. sharp (Adj.)

- In Sherpa :नेन्पु
- Romanized : nen pu
- Nepali :तिखो

55. shatter (v.)

- In Sherpa :सील्मा
- Romanized : sil ma
- Nepali :टुक्रा पनु

56. sheep (n.)

- In Sherpa :लुक
- Romanized : luk
- Nepali :भेडा

57. sheer (Adj.)

- In Sherpa :चेङगे
- Romanized : cheng ge
- Nepali :शुद्ध

58. shine (v.)

- In Sherpa :ओ ठोउ
- Romanized : o Thou
- Nepali :चम्काउनु

59. ship (n.)

- In Sherpa :टु
- Romanized : Tu
- Nepali :पानी जहाज

60. shop (n.)

- In Sherpa :छोङ् खाङ
- Romanized : chhong khang
- Nepali :पसल

61. short (Adj.)

- In Sherpa :थीर्मे
- Romanized : thir me
- Nepali :छोटो

62. shoulder (n.)

- In Sherpa :पुङपा
- Romanized : pung pa
- Nepali :काँध

63. shut (v.)

- In Sherpa :गो चे
- Romanized : go che
- Nepali :बन्द गर्नु

64. shy (Adj.)

- In Sherpa :ङोछा, छेर्नङ
- Romanized : ngo chha/ chher nang
- Nepali :लज्जालु

65. sick (Adj.)

- In Sherpa :नेर्पु
- Romanized : ner pu
- Nepali :विरामी

66. side (n.)

- In Sherpa :सुर
- Romanized : sur
- Nepali :छेउ

67. sight (v.)

- In Sherpa :थोङगु
- Romanized : thong gu
- Nepali :देख्नु

68. sign (n.)

- In Sherpa :ताक
- Romanized : tak
- Nepali :चिन्ह

69. silence (n.)

- In Sherpa :कुसीम्पो
- Romanized : khu sim po
- Nepali :मौन

70. silly (Adj.)

- In Sherpa :मोङ्प
- Romanized : mong pa
- Nepali :मूर्ख

71. similar (Adj.)

- In Sherpa :च्यीकपराङ
- Romanized : chikpa rang
- Nepali :उस्तै, दुरुस्तै

72. simple (Adj.)

- In Sherpa :ताप्दीमु
- Romanized : tap dimu
- Nepali :सरल

73. since (Adj.)

- In Sherpa :तेसुर
- Romanized : tesur
- Nepali :त्यहां देखि

74. sincere (adv.)

- In Sherpa :ङीङ थक्पाने
- Romanized : nging thakpa ne
- Nepali :निष्कपट

75. situation (n.)

- In Sherpa :न्येछुल
- Romanized : nye chhul
- Nepali :परिस्थिति

76. skill (n.)

- In Sherpa :लक्श्ये
- Romanized : lak shye
- Nepali :सीप

77. skin (n.)

- In Sherpa :कोवा
- Romanized : kowa
- Nepali :छाला

78. sky (n.)

- In Sherpa :नाम
- Romanized : naam
- Nepali :आकाश

79. sleep (v.)

- In Sherpa :ङी
- Romanized : ngi
- Nepali :निद्रा

80. slim (Adj.)

- In Sherpa :श्यराङ् ङ
- Romanized : shyarang nga
- Nepali :पातलो

81. slip (v.)

- In Sherpa :टेतु
- Romanized : Te tu
- Nepali :चिप्लीनु

82. slope (n.)

- In Sherpa :सेक्से
- Romanized : sek se
- Nepali :भिरालो

83. smart (Adj.)

- In Sherpa :रिक्पा नेन्बु
- Romanized : rikpa nenbu
- Nepali :फुर्तिलो

84. smell (n.)

- In Sherpa :टेमा
- Romanized : tema
- Nepali :बास्ना

85. smile (n.)

- In Sherpa :घोटा, जुम्मुल
- Romanized : gota/ jum mul
- Nepali :मुस्कान

86. sneeze (n.)

- In Sherpa :लीर्फा
- Romanized : lirpha
- Nepali :हाछ्यु

87. snow (n.)

- In Sherpa :खा
- Romanized : kha
- Nepali :हिउं

88. soap (n.)

- In Sherpa :साबुन, यिची
- Romanized : sabun/ yichi
- Nepali :साबुन

89. society (n.)

- In Sherpa :च्यीछोक
- Romanized : chyi chhok
- Nepali :समाज

90. socks (n.)

- In Sherpa :कङ श्युप
- Romanized : kang shyup
- Nepali :मोजा

91. sofa (n.)

- In Sherpa :सोफा
- Romanized : sofa
- Nepali :सोफा

92. soft (Adj.)

- In Sherpa :ज्यम्पो
- Romanized : jyam po
- Nepali :नरम

93. soil (n.)

- In Sherpa :स
- Romanized : sa shying
- Nepali :माटो

94. soldier (n.)

- In Sherpa :मक्मी
- Romanized : mak mi
- Nepali :सिपाही

95. solve (v.)

- In Sherpa :थाकच्योत
- Romanized : thak chyot
- Nepali :समाधान गर्नु

96. someone n. (n.)

- In Sherpa :मी श्यीक
- Romanized : mi shyik
- Nepali :कोही

97. something (pronoun)

- In Sherpa :च्यलाक ज्यीक
- Romanized : chyalak jyik
- Nepali :केही कुरा

98. sometime (adv.)

- In Sherpa :वर्ची वर्ची
- Romanized : parchi parchi
- Nepali :कहिले कांही

99. soon (adv.)

- In Sherpa :ङमो, टिम्पु
- Romanized : ngamo/ Timpu
- Nepali :छिटै

100. sorrow (n.)

- In Sherpa :दुङल्
- Romanized : du ngal
- Nepali :दुःख, पीर

101. sorry (Adj.)

- In Sherpa :गोङ तक्
- Romanized : gong tak
- Nepali :माफ गर्नुहोस्

102. soul (n.)

- In Sherpa :नम्श्ये, ला
- Romanized : namshe/ la
- Nepali :आत्मा

103. sound n. (n.)

- In Sherpa :ओर
- Romanized : or
- Nepali :आवाज

104. soup (n.)

- In Sherpa :खोवा
- Romanized : khowa
- Nepali :झोल

105. south (n.)

- In Sherpa :ल्हो
- Romanized : lho
- Nepali :दक्षिण

106. space (n.)

- In Sherpa :साक्षा
- Romanized : sa ksha
- Nepali :ठांउ

107. spade (n.)

- In Sherpa :खेम्
- Romanized : khem
- Nepali :ज्यावल

108. speak (v.)

- In Sherpa :लापु
- Romanized : lapu
- Nepali :बोल्नु

109. special (Adj.)

- In Sherpa :पेसर
- Romanized : pe sar
- Nepali :विशेष

110. speed (n.)

- In Sherpa :टीम्बु
- Romanized : Timbu
- Nepali :गति, तेज

111. spice (n.)

- In Sherpa :मसला, मेन्ना
- Romanized : mas la/ men na
- Nepali :मसला

112. spill (v.)

- In Sherpa :वेतु
- Romanized : pyetu
- Nepali :पोखिनु

113. spin (v.)

- In Sherpa :कोर्रा
- Romanized : kor ra
- Nepali :घुम्नु

114. spit (v.)

- In Sherpa :च्येमा क्युरु
- Romanized : chyema kyuru
- Nepali :थूक्नु

115. spoon (n.)

- In Sherpa :खीम्बोक
- Romanized : khim bok
- Nepali :चम्चा

116. sportsman (n.)

- In Sherpa :चीर्मो वा
- Romanized : chirmo wa
- Nepali :खेलाडी

117. spread (v.)

- In Sherpa :डम्बु, टम्बु
- Romanized : Dambu / Tambu
- Nepali :फैलाउनु

118. squat (v.)

- In Sherpa :कीर्चाेक्पा
- Romanized : kir chokpa
- Nepali :थचक्क बस्नु

119. stadium (n.)

- In Sherpa :चीर्मु चेस
- Romanized : chirmu chesa
- Nepali :रङ्गशाला

120. staff (n.)

- In Sherpa :ल्येज्ये
- Romanized : ly ejye
- Nepali :कर्मचारी

121. stain n. (n.)

- In Sherpa :टक्पा
- Romanized : takpa
- Nepali :दाग

122. stair (n.)

- In Sherpa :टापा
- Romanized : Tapa
- Nepali :भ्र्यांग

123. stand (v.)

- In Sherpa :लङगु
- Romanized : langgu
- Nepali :उभिनु

124. star (n.)

- In Sherpa :कर्मा
- Romanized : karma
- Nepali :तारा

125. starvation (n.)

- In Sherpa :ल्होर्ई श्याप
- Romanized : lhoi syap
- Nepali :भोकमरी

126. stay (v.)

- In Sherpa :देतु
- Romanized : detu
- Nepali :रहनु

127. steady (Adj.)

- In Sherpa :तेन्पो
- Romanized : ten po
- Nepali :स्थिर, अचल

128. steal (Adj.)

- In Sherpa :कुन्कीरु
- Romanized : kun kiru
- Nepali :चोर्नु

129. step (n.)

- In Sherpa :कोम्पा
- Romanized : kom pa
- Nepali :पाईला

130. stiff (Adj.)

- In Sherpa :कले
- Romanized : kale
- Nepali :कठिन, दृढ

131. stink (n.)

- In Sherpa :टि ङेन
- Romanized : Ti ngen
- Nepali :दुर्गन्ध

132. stomach (n.)

- In Sherpa :सुप्
- Romanized : sup
- Nepali :भुंडि, पेट

133. store (n.)

- In Sherpa :बाङ् जो
- Romanized : bang jo
- Nepali :भन्डार

134. story (n.)

- In Sherpa :डुङ
- Romanized : pe/ Dung
- Nepali :कथा

135. straight (n.)

- In Sherpa :स्यरी, थेका
- Romanized : syar ri/ theka
- Nepali :सिधा

136. strange (Adj.)

- In Sherpa :खेन्छार
- Romanized : khen chhar
- Nepali :अनौठा

137. strength (n.)

- In Sherpa :तोप, श्युक
- Romanized : top/ shyuk
- Nepali :बल, शक्ति

138. stretch (v.)

- In Sherpa :क्योङ्गु
- Romanized : kyong gu
- Nepali :तन्काउनु

139. strict (Adj.)

- In Sherpa :तम्बु
- Romanized : tambu
- Nepali :कठोर, कडा

140. strike (n.)

- In Sherpa :ङोलोक
- Romanized : ngo lok
- Nepali :हड्ताल

141. strong (Adj.)

- In Sherpa :श्युक् क्षेनपो
- Romanized : shyuk kshenpo
- Nepali :तगडा

142. stubborn (Adj.)

- In Sherpa :अुछुक छपो
- Romanized : uchhuk chhapo
- Nepali :जिद्यीवाल

143. student (n.)

- In Sherpa :लोपठुक
- Romanized : lop Thuk
- Nepali :विद्यार्थी

144. stupa (n.)

- In Sherpa :क्षोर्तेन
- Romanized : kshor ten
- Nepali :बौद्धा नाथ

145. success (n.)

- In Sherpa :डुमडे लेमु
- Romanized : Dum De lemu
- Nepali :सफलता

146. such (Adj.)

- In Sherpa :दोकई
- Romanized : do kai
- Nepali :जस्तै

147. suddenly (adv.)

- In Sherpa :लोवुर तु
- Romanized : lobur tu
- Nepali :एक्कासी

148. sue (v.)

- In Sherpa :खाम क्षु
- Romanized : kham kshu
- Nepali :मुद्धा हाल्नु

149. suffer (v.)

- In Sherpa :दुङल
- Romanized : du ngal
- Nepali :दुःख पाउनु

150. suggest (v.)

- In Sherpa :टोङगु
- Romanized : Tong gu
- Nepali :सुझाव

151. suitable (Adj.)

- In Sherpa :छम्पो
- Romanized : chham po
- Nepali :उपयुक्त

152. sun (n.)

- In Sherpa :ङीमा
- Romanized : ngi ma
- Nepali :घाम, सुर्य

153. sunlight (n.)

- In Sherpa :ङीमी ओसेर
- Romanized : ngimi oser
- Nepali :सुर्यको प्रकाश

154. super (Adj.)

- In Sherpa :यक्श्यो
- Romanized : yak shyo
- Nepali :विशाल

155. support (n.)

- In Sherpa :ग्यप क्योर
- Romanized : gyap kyor
- Nepali :समर्थन

156. suppose (v.)

- In Sherpa :खेनीङ, छे पक्कु
- Romanized : khe ning/ chhe pakku
- Nepali :अनुमान

157. supreme (Adj.)

- In Sherpa :क्षे श्यो
- Romanized : kshe shyo
- Nepali :सर्वोच्च

158. sure (adv.)

- In Sherpa :अुथुङ
- Romanized : U thung
- Nepali :निश्चित, पक्का

159. surprise (v.)

- In Sherpa :हलेउ, हले
- Romanized : haleu
- Nepali :छक्क पर्नु

160. swallow (v.)

- In Sherpa :मीता तोङगु
- Romanized : mita tonggu
- Nepali :निल्नु

161. sweat (n.)

- In Sherpa :ङुल्ज्युर
- Romanized : ngul jyur
- Nepali :पसिना

162. sweep (v.)

- In Sherpa :च्योकु
- Romanized : chyo ku
- Nepali :कुच्चो लाउनु

163. sweet (Adj.)

- In Sherpa :श्यीम्बु
- Romanized : shyim bu
- Nepali :मिठो

164. swim (v.)

- In Sherpa :च्यल
- Romanized : chyal
- Nepali :पौडनु

165. symbol (n.)

- In Sherpa :पे
- Romanized : pe
- Nepali :प्रतिक

166. system (n.)

- In Sherpa :लुक्सु, डीक्शी
- Romanized : luk sol/ Dik shi
- Nepali :रीति, व्यवस्था

t
1. ta ta (int.)

- In Sherpa :कोले फेप
- Romanized : kale phep
- Nepali :विस्तारै जानु

2. table 1 (n.)

- In Sherpa :च्योक्ची
- Romanized : chyok chi
- Nepali :टेबुल

3. table 2 (n.)

- In Sherpa :ले रीम
- Romanized : le rim
- Nepali :तालिका, सुची

4. tail (n.)

- In Sherpa :ङामा
- Romanized : nga ma
- Nepali :पुच्छर

5. take (v.)

- In Sherpa :लाङगु
- Romanized : lang gu
- Nepali :लिनु, समात्नु

6. talent (n.)

- In Sherpa :ज्योन्थाङ, ज्योम्बु
- Romanized : jyon thang
- Nepali :गुण

7. talk (v.)

- In Sherpa :कमोल, अराअुरु
- Romanized : kamol/ ara uru
- Nepali :बातचीत

8. tamper (v.)

- In Sherpa :ङिर्मा
- Romanized : ngir ma
- Nepali :रीस गर्नु

9. tank (n.)

- In Sherpa :टोम्पा
- Romanized : Thom pa
- Nepali :टेङ्की

10. tape (n.)

- In Sherpa :टेप् रीकट
- Romanized : tep rikaT
- Nepali :टेप

11. taste (n.)

- In Sherpa :टोव
- Romanized : Towa
- Nepali :स्वाद

12. tax (n.)

- In Sherpa :सेये, ठाल
- Romanized : se/ Thal
- Nepali :कर

13. taxi (n.)

- In Sherpa :टेक्शी
- Romanized : Tek shi
- Nepali :भाडाको गाडी

14. tea (n.)

- In Sherpa :च्य
- Romanized : chya
- Nepali :चिया

15. teach (v.)

- In Sherpa :लोप्पु
- Romanized : lap pu
- Nepali :सिकाउने

16. teacher (n.)

- In Sherpa :गेगेन
- Romanized : ge gen
- Nepali :गुरु, शिक्षक

17. team (n.)

- In Sherpa :छोक्पा
- Romanized : chhok pa
- Nepali :समूह

18. tear (n.)

- In Sherpa :मीक् क्षु
- Romanized : mik kshu
- Nepali :आंशु

19. tease (v.)

- In Sherpa :श्य ग्यकु
- Romanized : shya gyaku
- Nepali :जिस्काउनु

20. temple (n.)

- In Sherpa :ल्हखङ्
- Romanized : lha khang
- Nepali :मन्दिर

21. temporary (Adj.)

- In Sherpa :चाई वक्ला
- Romanized : chai wakla
- Nepali :अस्थायी

22. tender (n.)

- In Sherpa :श्युयिक
- Romanized : shyu yik
- Nepali :बोलपत्र

23. tenderly (adv.)

- In Sherpa :ज्यम्बु क्यने
- Romanized : jyambu kyane
- Nepali :कोमलतासाथ

24. tent (n.)

- In Sherpa :गुर
- Romanized : gur
- Nepali :पाल

25. term (n.)

- In Sherpa :तु कप
- Romanized : tu kap
- Nepali :अवधि

26. terrible (Adj.)

- In Sherpa :जिवा, जिक्नं
- Romanized : jik nang/ jiwa
- Nepali :भयानक

27. terribly (adv.)

- In Sherpa :अला, उदे
- Romanized : ala/ ude
- Nepali :ज्यादै

28. test (n.)

- In Sherpa :छे ल्हप
- Romanized : chhe lhap
- Nepali :परीक्षा

29. thank (n.)

- In Sherpa :थुक्ज्ये क्षे
- Romanized : thukjye kshe
- Nepali :धन्यवाद

30. that (pronoun)

- In Sherpa :त्ये, फो
- Romanized : te/ pho
- Nepali :वहा

31. thatch (n.)

- In Sherpa :सोङ्मी थोक
- Romanized : song mi thok
- Nepali :परालको छाना

32. them (pronoun)

- In Sherpa :खोवा
- Romanized : khowa/ tiwa
- Nepali :उनीहरु

33. there (adv.)

- In Sherpa :ते, तेसुर
- Romanized : te/ tesur
- Nepali :त्यहाँ

34. therefore (adv.)

- In Sherpa :तुक क्यने
- Romanized : tuk kyane
- Nepali :त्यस कारण

35. thief (n.)

- In Sherpa :कुर्मेन
- Romanized : kur men
- Nepali :चोर

36. thin (Adj.)

- In Sherpa :र्हेमे
- Romanized : rhe me
- Nepali :पातलो

37. thing (n.)

- In Sherpa :च्यलाक
- Romanized : chya lak
- Nepali :सामान

38. think (v.)

- In Sherpa :नसम तोङगु
- Romanized : nasam tongu
- Nepali :विचार गर्नु

39. though (conj.)

- In Sherpa :क्यासी, यीनसी
- Romanized : Kya si/ yin si
- Nepali :तैपनि

40. thread (n.)

- In Sherpa :ह्रुता
- Romanized : rhu ta
- Nepali :धागो

41. threat n. (n.)

- In Sherpa :ज्यीवा कुतु
- Romanized : jyiwa kutu
- Nepali :धम्की

42. throw (v.)

- In Sherpa :क्युरु
- Romanized : kyu ru
- Nepali :फाल्नु

43. Tibet (n.)

- In Sherpa :वे, वोत
- Romanized : pe/ pot
- Nepali :भोट, तिब्बत

44. ticket (n.)

- In Sherpa :टिकट
- Romanized : TikaT
- Nepali :टिकट

45. tiger (n.)

- In Sherpa :ताक
- Romanized : tak
- Nepali :बाघ

46. tight (Adj.)

- In Sherpa :तम्बु
- Romanized : tam bu
- Nepali :कसिलो

47. timber (n.)

- In Sherpa :श्यीङ
- Romanized : shing
- Nepali :काठ

48. time (n.)

- In Sherpa :तुछे
- Romanized : tu chhe
- Nepali :समय

49. tired (Adj.)

- In Sherpa :येन्क्षेतु
- Romanized : yen kshetu
- Nepali :थाकेको

50. tissue (n.)

- In Sherpa :टि श्यु
- Romanized : ti shyu
- Nepali :कागज

51. today (adv.)

- In Sherpa :अरीङ
- Romanized : ah ring
- Nepali :आज

52. together (adv.)

- In Sherpa :मुला
- Romanized : mula
- Nepali :एकैसाथ

53. toilet (n.)

- In Sherpa :क्ष खाङ्
- Romanized : kshya khang
- Nepali :चर्पी

54. told (v.)

- In Sherpa :लापसुङ
- Romanized : lap sung
- Nepali :भन्यो

55. tone (n.)

- In Sherpa :दाङ, याङ
- Romanized : dang/ yang
- Nepali :स्वर, सु्र, लय

56. tonight (n.)

- In Sherpa :आरीङ् नुपला
- Romanized : aring nupla
- Nepali :आज राति

57. too many (phr.v.)

- In Sherpa :बङ्ङी
- Romanized : bang ngi
- Nepali :अति धेरै

58. took v. (v.)

- In Sherpa :लासुङ्
- Romanized : la sung
- Nepali :लियो

59. tool (n.)

- In Sherpa :लक्च्य
- Romanized : lak chya
- Nepali :औजार

60. tooth (n.)

- In Sherpa :स
- Romanized : sa
- Nepali :दांत

61. touch (v.)

- In Sherpa :रेकु
- Romanized : reku
- Nepali :छुनु

62. tour (n.)

- In Sherpa :न्येकोर
- Romanized : nye kor
- Nepali :भ्रमण

63. town (n.)

- In Sherpa :ग्यशा
- Romanized : gya sa
- Nepali :शहर

64. toy (n.)

- In Sherpa :चीर्मु चेप च्यालक्
- Romanized : chirmu chep chyalak
- Nepali :खेलौना

65. traffic (n.)

- In Sherpa :डीम्डुल
- Romanized : Dim Dul
- Nepali :यातायात

66. train (n.)

- In Sherpa :मे खोर, रेल
- Romanized : me khor/ rel
- Nepali :रेल

67. transfer (n.)

- In Sherpa :पोतु
- Romanized : potu
- Nepali :सरुवा

68. transform (v.)

- In Sherpa :ग्युर्वा तोङगु
- Romanized : gyurwa tonggu
- Nepali :परिवर्तन

69. translate (v.)

- In Sherpa :केग्युर
- Romanized : ke gyur
- Nepali :अनुवाद

70. treasure (n.)

- In Sherpa :ग्युनोर
- Romanized : gyu nor
- Nepali :धन, सम्पति

71. treatment (n.)

- In Sherpa :मेन्च्यो
- Romanized : men chyo
- Nepali :उपचार

72. tree (n.)

- In Sherpa :दोङ्बु
- Romanized : dong bu
- Nepali :रुख

73. trekking (n.)

- In Sherpa :टेकिन
- Romanized : Te kin
- Nepali :ट्रेकिङ

74. trick (n.)

- In Sherpa :गो कोर
- Romanized : go kor
- Nepali :छल, कपट

75. trouble (n.)

- In Sherpa :ञ्योक्ड
- Romanized : nyok Da
- Nepali :कष्ट, लण्ठ

76. true (Adj.)

- In Sherpa :देन्पा, अुथुङ्
- Romanized : den pa
- Nepali :सत्य, साच्चै

77. trust (n.)

- In Sherpa :यीक्षे
- Romanized : yi kshe
- Nepali :भरोसा

78. truth (n.)

- In Sherpa :देन्पा
- Romanized : denpa, uthung
- Nepali :सत्यता

79. tunnel (n.)

- In Sherpa :सओक डो लाम
- Romanized : sa ok Do lam
- Nepali :सुरुङ्ग

80. turmeric (n.)

- In Sherpa :ञ्युङाङ्
- Romanized : nyu ngang
- Nepali :वेसार

81. turn (v.)

- In Sherpa :कोरु
- Romanized : koru
- Nepali :फर्कनु

82. turning (n.)

- In Sherpa :कोर्लम
- Romanized : kor lam
- Nepali :घुम्ती

83. twain (n.)

- In Sherpa :छे मा
- Romanized : chhe ma
- Nepali :त्वं

84. tween (adv.)

- In Sherpa :वर्ला
- Romanized : Par la
- Nepali :बीचमा

85. twist (v.)

- In Sherpa :च्युरील
- Romanized : chyu ril
- Nepali :बटार्नु

u
1. U.S.A. (n.)

- In Sherpa :अमेरिका
- Romanized : ameri ka
- Nepali :अमेरिका

2. ubiquitous (Adj.)

- In Sherpa :खेप्सुङ
- Romanized : khep sung
- Nepali :सर्वव्यापी

3. udder (n.)

- In Sherpa :ज्यो
- Romanized : jyo
- Nepali :फा“चो

4. ugly (Adj.)

- In Sherpa :दोक् ङे
- Romanized : dok nge
- Nepali :कुरुप

5. unable (Adj.)

- In Sherpa :मुथुप्पु
- Romanized : mu thuppu
- Nepali :असमर्थ

6. unbelief (n.)

- In Sherpa :यिक्षे मेतु
- Romanized : yi kshe metu
- Nepali :विश्वास नगर्ने

7. unblushing (Adj.)

- In Sherpa :ङोछ मेतु
- Romanized : ngo chha metu
- Nepali :लाज नभएको

8. understand (v.)

- In Sherpa :हकोउ
- Romanized : ha kou
- Nepali :बुझनु

9. union (n.)

- In Sherpa :छोक्पा
- Romanized : chhok pa
- Nepali :संघ ཚོགས་པ།

10. unit (n.)

- In Sherpa :दे छेन
- Romanized : de chhen
- Nepali :इकाई

11. unity (n.)

- In Sherpa :छोक्पा
- Romanized : chhok pa
- Nepali :एकता

12. universal (Adj.)

- In Sherpa :जम्बुलीङकी
- Romanized : jambu lingki
- Nepali :विश्वव्यपी

13. university (n.)

- In Sherpa :थोरीम लोपडा
- Romanized : thorim lopDa
- Nepali :विश्वविद्यालय

14. unless (conj.)

- In Sherpa :मीन सी
- Romanized : ma tok
- Nepali :होईन भने, नत्र

15. unsweet (Adj.)

- In Sherpa :ङर्मु मेतु
- Romanized : ngarmu metu
- Nepali :अमिठास

16. until (prep.)

- In Sherpa :ती पार सेक
- Romanized : ti par sek
- Nepali :जब सम्म

17. untimely (Adj.)

- In Sherpa :तु छे मालेपु
- Romanized : tuchhe malepu
- Nepali :समय नपुगी

18. unwanted (Adj.)

- In Sherpa :फेन मोथोउ
- Romanized : phen mothou
- Nepali :नचाहेको

19. up (prep.)

- In Sherpa :तेङला
- Romanized : Teng la
- Nepali :माथि

20. upland (n.)

- In Sherpa :फुला
- Romanized : phula
- Nepali :लेकमा

21. upon (prep.)

- In Sherpa :तेई तेङ्ला
- Romanized : tei tengla
- Nepali :त्यस माथि

22. upper (Adj.)

- In Sherpa :तेङगीती
- Romanized : teng giti
- Nepali :माथिल्लो

23. urgently (adv.)

- In Sherpa :जटाक
- Romanized : ja Tak
- Nepali :अति अवश्यक

24. urine (n.)

- In Sherpa :च्यीङ
- Romanized : chying
- Nepali :पिसाब

25. us (pronoun)

- In Sherpa :ङीर्ला
- Romanized : Ngir la
- Nepali :हामीलाइर्

26. use (n.)

- In Sherpa :थोकु
- Romanized : tho ku
- Nepali :प्रयोग

27. useful (Adj.)

- In Sherpa :फेन्थोक क्षेन्पो
- Romanized : phen thok chhenpo
- Nepali :उपयोगी

28. usually (adv.)

- In Sherpa :नरी, ग्युन्तु
- Romanized : nari/ gyun tu
- Nepali :सामान्यता

29. utterly (adv.)

- In Sherpa :चवाने
- Romanized : chawa ne
- Nepali :पूरै

v
1. vacant (Adj.)

- In Sherpa :तोङ्पा
- Romanized : tong pa
- Nepali :खाली

2. vacation (n.)

- In Sherpa :कुङसेङ
- Romanized : kung seng
- Nepali :विदा

3. valuable (Adj.)

- In Sherpa :रीन्थङ क्षेन्पो
- Romanized : rinthang kshenpo
- Nepali :मूल्यवान

4. value (n.)

- In Sherpa :रीन गोङ
- Romanized : rin/ gong
- Nepali :मूल्य

5. vanish (v.)

- In Sherpa :तोर्सुङ
- Romanized : tor sung
- Nepali :लोप हुनु

6. various (Adj.)

- In Sherpa :नछोक
- Romanized : na chhok
- Nepali :विभिन्न

7. verse (n.)

- In Sherpa :श्योलोक
- Romanized : shyo lok
- Nepali :श्लोक

8. version (n.)

- In Sherpa :ग्युरु
- Romanized : gyur ru
- Nepali :अनुवाद

9. vibration (n.)

- In Sherpa :हृुक्कु
- Romanized : hruk ku
- Nepali :कम्पन

10. vice (n.)

- In Sherpa :मीगेवा
- Romanized : mige wa
- Nepali :दुष्कर्म

11. victory (n.)

- In Sherpa :ग्यल्लु
- Romanized : gyal lu
- Nepali :विजय

12. view (n.)

- In Sherpa :ल्हाप
- Romanized : lhap
- Nepali :दृष्टिकोण

13. village (n.)

- In Sherpa :युल
- Romanized : yul
- Nepali :गाउं

14. visit (n.)

- In Sherpa :ज्यल् ठे
- Romanized : jyal The
- Nepali :दर्शन भेट

15. vital (Adj.)

- In Sherpa :मेतला मेङगु
- Romanized : metala meng gu
- Nepali :अत्यावश्यक

16. vividly (adv.)

- In Sherpa :ठाल्हमे
- Romanized : Tha lhame
- Nepali :स्पष्टरुपले

17. volume (n.)

- In Sherpa :पोति
- Romanized : poti
- Nepali :ठेली, खण्ड

18. vomit (v.)

- In Sherpa :क्यूकु, क्युङ्मा
- Romanized : kyu ku
- Nepali :वान्ता गर्नु

19. vote (n.)

- In Sherpa :दाम्पु
- Romanized : dam pu
- Nepali :मत

20. vow (n.)

- In Sherpa :ताम्च्य
- Romanized : tam chya
- Nepali :प्रतिज्ञा

w
1. wait (v.)

- In Sherpa :गु
- Romanized : gu
- Nepali :पर्खनु

2. wake (v.)

- In Sherpa :ङी चेत्
- Romanized : ngi chet
- Nepali :ब्यु“झनु

3. walk (v.)

- In Sherpa :डोप, युकु
- Romanized : Dop/ yuku
- Nepali :हिंडनु

4. want (v.)

- In Sherpa :गोकीनो
- Romanized : goki no
- Nepali :चाहनु

5. war (n.)

- In Sherpa :माक
- Romanized : mak
- Nepali :युद्ध

6. warm (Adj.)

- In Sherpa :टो ञ्यम्
- Romanized : To nym
- Nepali :न्यानो

7. warning (n.)

- In Sherpa :ओर देन्दु
- Romanized : or dendu
- Nepali :चेतावन

8. warrant (n.)

- In Sherpa :क्षोक् यीकी
- Romanized : kshyok yiki
- Nepali :अधिग्रहण पत्र

9. wash (v.)

- In Sherpa :टुतु
- Romanized : Tutu
- Nepali :पखाल्न

10. watch 1 (v.)

- In Sherpa :ल्हप, ल्हो
- Romanized : lhap/ lho
- Nepali :हेर्नु

11. watch 2 (n.)

- In Sherpa :क्षुछे
- Romanized : kshu chhe
- Nepali :घडी

12. water (n.)

- In Sherpa :क्षु
- Romanized : kshu
- Nepali :पानी

13. wave (v.)

- In Sherpa :यो,गुल्लु
- Romanized : yo/ gul lu
- Nepali :हल्लाउनु

14. way (n.)

- In Sherpa :लाम
- Romanized : lam
- Nepali :बाटो

15. we (pronoun)

- In Sherpa :दाक्पु
- Romanized : dak pu
- Nepali :हामी

16. weak (Adj.)

- In Sherpa :ङेर्मे, क्योवो
- Romanized : nger me/ kyo wo
- Nepali :कमजोरी

17. wealthy (Adj.)

- In Sherpa :क्षुक्पु
- Romanized : kshuk pu
- Nepali :धनी

18. wear (v.)

- In Sherpa :कोन्
- Romanized : kon
- Nepali :लगाउनु

19. weather (n.)

- In Sherpa :नम्शी
- Romanized : nam shyi
- Nepali :मौसम

20. weave (v.)

- In Sherpa :तकु
- Romanized : taku
- Nepali :बुन्नु

21. wedding (n.)

- In Sherpa :ञ्येन्डीक
- Romanized : nyen Dik
- Nepali :विवाह

22. weed (n.)

- In Sherpa :युर्म
- Romanized : yur ma
- Nepali :झारपात

23. week (n.)

- In Sherpa :दुन्ठक
- Romanized : dun Thak
- Nepali :हप्ता

24. weight (n.)

- In Sherpa :गरु
- Romanized : garu
- Nepali :तौल

25. welcome (v.)

- In Sherpa :गासु शोप
- Romanized : gasu shop
- Nepali :स्वागत गर्नु

26. well (adv.)

- In Sherpa :लेमु
- Romanized : lemu
- Nepali :राम्रो

27. went (v.)

- In Sherpa :फेप्सुङ
- Romanized : fep sung
- Nepali :गयो

28. west (n.)

- In Sherpa :नुप
- Romanized : nup
- Nepali :पश्चिम

29. what (Adj.)

- In Sherpa :चिला, खाङ्
- Romanized : chila, khang
- Nepali :के

30. whatever (pronoun)

- In Sherpa :खाङ यीन्सीराङ
- Romanized : khang yinsirang
- Nepali :जे सुकै होस्

31. wheel (n.)

- In Sherpa :खोर्लो
- Romanized : khorlo
- Nepali :पाङग्र

32. where (adv.)

- In Sherpa :खेनी
- Romanized : Khe ni
- Nepali :कहां, कता

33. whether (conj.)

- In Sherpa :खनिङ्
- Romanized : Kha ning
- Nepali :यदि

34. while (n.)

- In Sherpa :ति वला
- Romanized : ti pala
- Nepali :जुनबेला

35. whisper (n.)

- In Sherpa :सातम
- Romanized : satam
- Nepali :कानेखुशी

36. who (pronoun)

- In Sherpa :सु
- Romanized : su
- Nepali :को

37. whoever (pronoun)

- In Sherpa :सुयीन्सीङ
- Romanized : su yin sing
- Nepali :जोसुकै

38. whole (Adj.)

- In Sherpa :तेरी
- Romanized : teri
- Nepali :सबै

39. why (adv.)

- In Sherpa :च्यिला, खङ
- Romanized : cyi la/ khang
- Nepali :किन

40. wife (n.)

- In Sherpa :पेर्मी
- Romanized : permi
- Nepali :पत्नी, स्वास्नी

41. window (n.)

- In Sherpa :करुङ
- Romanized : ka rung
- Nepali :झ्याल

42. wink (v.)

- In Sherpa :मीक चुम
- Romanized : mik chum
- Nepali :आंखा झिम्क्याउनु

43. winner (n.)

- In Sherpa :ग्यल्लु
- Romanized : gyallu
- Nepali :बिजेता

44. winter (n.)

- In Sherpa :गुन्बु
- Romanized : gunbu
- Nepali :हिउंद

45. wisdom (n.)

- In Sherpa :शेराप, रिक्पा
- Romanized : she rap
- Nepali :प्रज्ञा

46. wise (Adj.)

- In Sherpa :खामु
- Romanized : khamu
- Nepali :बुद्धिमानी

47. wish (n.)

- In Sherpa :मोनलाम
- Romanized : mon lam
- Nepali :ईच्छा

48. wit (n.)

- In Sherpa :च्यङपो
- Romanized : chyang po
- Nepali :बुद्धि

49. with (prep.)

- In Sherpa :मुला
- Romanized : mula
- Nepali :संग, सित

50. wither (v.)

- In Sherpa :कम्बु
- Romanized : kam bu
- Nepali :सुक्नु

51. without (prep.)

- In Sherpa :मेताला
- Romanized : meta la
- Nepali :बिना

52. witness (n.)

- In Sherpa :पाङ्बु
- Romanized : pang bu
- Nepali :साक्षी

53. wolf (n.)

- In Sherpa :फारा
- Romanized : pha ra
- Nepali :ब्वाँसो

54. woman (n.)

- In Sherpa :पुमपेजा
- Romanized : pum peja
- Nepali :महिला

55. wonder (v.)

- In Sherpa :यम्छेन
- Romanized : yam chhen
- Nepali :आश्च्र्य

56. wonderful (Adj.)

- In Sherpa :हालेवा
- Romanized : hale wa
- Nepali :अचम्मको

57. wood (n.)

- In Sherpa :श्यीङ
- Romanized : shing
- Nepali :काठ

58. wool (n.)

- In Sherpa :वल
- Romanized : pal
- Nepali :ऊन

59. word (n.)

- In Sherpa :छीक
- Romanized : chhik
- Nepali :शब्द

60. work (n.)

- In Sherpa :लाका
- Romanized : laka
- Nepali :काम

61. world (n.)

- In Sherpa :जम्बु लीङ्
- Romanized : jambu ling
- Nepali :संसार

62. worm (n.)

- In Sherpa :बु
- Romanized : bu
- Nepali :कीरा

63. worry (v.)

- In Sherpa :सेम्दु
- Romanized : semdu
- Nepali :चिन्तित

64. worth (Adj.)

- In Sherpa :गोङ, रीन
- Romanized : gong/ rin
- Nepali :मोल

65. wound (n.)

- In Sherpa :मान्टी, मा
- Romanized : manTi/ ma
- Nepali :घाउ, चोट

66. write (v.)

- In Sherpa :टीकु
- Romanized : Tiku
- Nepali :लेख्नु

67. writer (n.)

- In Sherpa :टीकु मी
- Romanized : Tiku mi
- Nepali :लेखक

68. wrong (n.)

- In Sherpa :नोर्ठुल
- Romanized : nor Thul
- Nepali :गल्ती

x
1. x ray (n.)

- In Sherpa :लोक्पार
- Romanized : lok par
- Nepali :एक्स रे

2. xerox (n.)

- In Sherpa :पार श्यु
- Romanized : par shyu
- Nepali :फोटोकपी

3. xylol (n.)

- In Sherpa :शीङ नुम
- Romanized : shing num
- Nepali :काष्ठ तेल

y
1. yak (n.)

- In Sherpa :याक
- Romanized : yak
- Nepali :चौरी गोरु

2. year (n.)

- In Sherpa :लो
- Romanized : lo
- Nepali :बर्ष

3. yeast (n.)

- In Sherpa :फाप
- Romanized : phap
- Nepali :मर्चा

4. yes (adv.)

- In Sherpa :यीन
- Romanized : yin
- Nepali :हो, हुन्छ

5. yesterday (n.)

- In Sherpa :दाङ
- Romanized : dang
- Nepali :हिजो

6. yet (adv.)

- In Sherpa :तरुङ
- Romanized : Ta rung
- Nepali :अझपनि

7. yoga (n.)

- In Sherpa :गोम्
- Romanized : gom
- Nepali :योग

8. you (pronoun)

- In Sherpa :ख्योरोङ
- Romanized : khyo rong
- Nepali :तिमी, तपाई

9. young (Adj.)

- In Sherpa :नाज्यीम
- Romanized : na jyim
- Nepali :सानो उमेर

10. your (pronoun)

- In Sherpa :ख्योरे ती
- Romanized : khyore ti
- Nepali :तिम्रो, तपाईको

11. yourself (pronoun)

- In Sherpa :राङ ला
- Romanized : rang la
- Nepali :तिमी स्वयम

12. youth (n.)

- In Sherpa :जेन्दा
- Romanized : jen da
- Nepali :जवान

z
1. zebra (n.)

- In Sherpa :पङ्गी ता
- Romanized : panggi ta
- Nepali :जंगली घोडा

2. zero (n.)

- In Sherpa :लेकोर
- Romanized : lekor
- Nepali :शून्य

3. zest (n.)

- In Sherpa :गानङ
- Romanized : ga nang
- Nepali :खुशी

4. zigzag (n.)

- In Sherpa :क्योको लोक
- Romanized : kyoko lok
- Nepali :बाङ्गो टिङ्गो

5. zip (n.)

- In Sherpa :च्येन
- Romanized : chyen
- Nepali :जिपर

6. zone (n.)

- In Sherpa :ङादे
- Romanized : nga de
- Nepali :अञ्चल

7. zoo (n.)

- In Sherpa :च्येन जीक खाङ
- Romanized : chyen jik khang
- Nepali :चिडियाखाना

8. zoom (v.)

- In Sherpa :ग्यङ् शेल
- Romanized : gyang shel
- Nepali :दूरबिन

Dictionary